PTT Başmüdürlüğü Kargo / Kurye Dağıtım, Kabul / Toplu Kabul, Motosikletli Kurye Dağıtım, Kontrol ve Denetim Hizmet Alımı” ihalesinin, istisna kapsamında olduğu hk.

Özet

Kamu İhale Kurulunun 25.12.2003 tarih ve 2003/DK.D-514 sayılı Kararıyla PTT Genel Müdürlüğü’nün ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “Posta ayırım, dağıtım hizmetleri için personel ve araç kiralama” işine ait hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2013/051

Gündem No

: 75

Karar Tarihi

: 31.07.2013

Karar No

: 2013/UH.IV-3171

 

Şikayetçi: 

İlke Tek Elektrik Elektronik Bilişim Bilgisayar Ar-Ge Eğt. Tem. İnş. Tarım Hiz. Gıda Turizm Otomotiv Taah. İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. (İdari Merci Tecavüzü), T.CEMAL BERİKER BLV. ÖZMUCUR APT. K : 5/34 ADANA 
İhaleyi Yapan Daire: 

Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü(Ptt) Adana Ptt Başmüdürlüğü, Kurtulus Mahallesı 64019 Sokak 03 01102 ADANA 
Başvuru Tarih ve Sayısı: 

18.07.2013 / 23779 
Başvuruya Konu İhale: 

2013/40955 İhale Kayıt Numaralı "Adana Ptt Başmüdürlüğü Kargo/Kurye Dağıtım,Kabul/Toplu Kabul,Motosikletli Kurye Dağıtım, Kontrol Ve Denetim Hizmet Alımı" İhalesi 
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Adana PTT Başmüdürlüğü tarafından 15.04.2013tarihinde yapılan “Adana PTT Başmüdürlüğü Kargo / Kurye Dağıtım, Kabul / Toplu Kabul, Motosikletli Kurye Dağıtım, Kontrol ve Denetim Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 18.07.2013tarih ve 23779sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2013/2617sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar: 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin idareye 26.04.2013 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikâyet üzerine verdiği cevabı kendisine 02.05.2013 tarihinde bildirilmesi üzerine 03.06.2013 tarihinde dava açıldığı, 28.06.2013 tarihinde Adana 1. İdare Mahkemesinin E:2013/1245 K:2013/982 sayıyla alınan Karar uyarınca idari merci tecavüzü nedeniyle dava dilekçesinin Kamu İhale Kurumuna tevdiine karar verildiği, anılan mahkeme kararı ve ekinde yer alan dava dilekçesinin 18.07.2013 tarih ve 23779 sayı ile Kurum kayıtlarına alındığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Aşağıda belirtilen idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür:

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler (meslekî kuruluş şeklinde faaliyet gösterenler ile bunların üst kuruluşları hariç), tüzel kişiler.

b) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

c) Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (meslekî kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar.

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler….”hükmü,

“İstisnalar” başlıklı 3 üncü maddesinde; “….g) 2’nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli ikitrilyon üçyüzmilyar Türk Lirasını (beşmilyon üçyüzyetmişikibin sekizyüzellidört Türk Lirasını) aşmayan mal veya hizmet alımları,…

Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir.”hükmü,

Aynı Kanunun “İstisnalara ilişkin esas ve usuller” başlıklı geçici 4 üncü maddesinde ise; “…Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetler, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirlenir.

Enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tâbi olurlar…”hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Kurulunun 25.12.2003 tarih ve 2003/DK.D-514 sayılı Kararıyla PTT Genel Müdürlüğü'nün ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “Posta ayırım, dağıtım hizmetleri için personel ve araç kiralama” işine ait hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53’üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikâyet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır.  4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisinin bulunmadığı ve incelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, kapsamda olmayan ihalede idarenin kararına karşı yetkili idare mahkemesine başvurulması gerektiğinden 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap