Şirketlerin iştirak ettikleri ilaç ve tıbbi malzeme tedariki ihalelerine ilişkin olarak düzenlenen çerçeve sözleşme ve ihale kararından damga vergisi kesintisi yapılır mı?

Yayın Tarih: 27.08.2022 10:08
Özet

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşmaları ve bu anlaşmalara esas ihale kararları ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararları 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere damga vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Ek 2 nci maddesi uyarınca düzenlenen kağıtların Damga Vergisi Kanunu karşısındaki durumu aşağıda açıklanmıştır. Sağlık hizmeti sunan idarelerle istekliler arasında...01.01.2008 tarihten sonra düzenlenen çerçeve sözleşmelerin ve çerçeve sözleşmelere esas ihale kararının damga vergisinden müstesna tutulması, gerekmektedir.


T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı: B.07.1.GİB.0.02.62/6202-2862                                                                                           Tarih: 17/06/2008

Konu: Çerçeve sözleşme

 

………ECZA DEPOLARI DERNEĞİ

 

İlgi: Bila tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, üyeniz olan şirketlerin iştirak ettikleri ilaç ve tıbbi malzeme tedariki ihalelerine ilişkin olarak düzenlenen çerçeve sözleşme ve ihale kararı ile kısa sözleşme ve bu sözleşmeye esas ihale kararının damga vergisi hakkında görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olacağı; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi tutulacağı; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olacağı, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktarın aynı nispette vergiye tabi olacağı; bu Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da, “Belli parayı ihtiva eden mukavelenameler”in binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Bilindiği üzere, 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (g) fıkrasıyla, Damga Vergisi Kanununun (2) sayılı tablosunun “IV – Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümüne eklenen (37) numaralı fıkra ile, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca, idare ile istekli arasında imzalanan çerçeve anlaşmaları ve bu anlaşmalara esas ihale kararları ile isteklilerin dinamik alım sistemine kabul edilmesine ilişkin kararları 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere damga vergisinden istisna edilmiştir.

Buna göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Ek 2 nci maddesi uyarınca düzenlenen kağıtların Damga Vergisi Kanunu karşısındaki durumu aşağıda açıklanmıştır.

1- Sağlık hizmeti sunan idarelerle istekliler arasında 01.01.2008 tarihinden önce düzenlenen çerçeve sözleşmelerin ve çerçeve sözleşmelere esas ihale kararının damga vergisine tabi tutulması; 01.01.2008 tarihten sonra düzenlenen çerçeve sözleşmelerin ve çerçeve sözleşmelere esas ihale kararının damga vergisinden müstesna tutulması,

…………..

gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap