Tasfiye İşlemi Sonrası Hesaplama Nasıl yapılır

Yayın Tarih: 01.07.2015 02:07
Özet

Anahtar teslimi götürü bedel işde yüklenicinin işi yapamayacağı anlaşılınca idarece sözleşme fesh edildi. Tasfiye işlemi yapıldı. Tasfiye sonrası hesaplama nasıl yapılmalı. (İhale tarihi 2013).Ayrıca montajı tamamlanmayan denemesi yapılamayan işler için nasıl ödeme yapılır?


Anahtar teslimi götürü bedel işde yüklenicinin işi yapamayacağı anlaşılınca idarece sözleşme fesh edildi. Tasfiye işlemi yapıldı. Tasfiye sonrası hesaplama nasıl yapılmalı. (İhale tarihi 2013).Ayrıca montajı tamamlanmayan denemesi yapılamayan işler için nasıl ödeme yapılır?


Üst Konuları: Tasfiye

Benzer Yazılar

Cevabımız

1.cevap.·  Tasfiye halinde; işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 41, 42, 43, 44 ve 45 ncı maddeleri hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır. Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat tutarından fazlası, tasfiye protokolünün imzasından sonra yükleniciye geri verilir. Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 45 inci madde esaslarına göre yapılır. (YİGŞ.47/14)

·   Tasfiye edilmiş işin, kendi teminat süresi içinde veya daha sonra ortaya  çıkabilecek kusur ve hataları idarece görevlendirilecek bir komisyon tarafından, yapılacak tebligat üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici veya vekili ile birlikte tespit edilir. (YİGŞ.47/15)

·  Sözleşmenin tasfiyesi halinde yüklenicinin tesis, araç ve makineleri idarece satın alınmak istendiği takdirde yüklenicinin buna razı olması şartı aranır. (YİGŞ.47/16)

·   Gerek sözleşmenin feshedilmesi, gerekse tasfiye halinde kesin hesabın yapılabilmesi için işlerin ve ihzaratın ölçülebilir duruma getirilmesi, teknik zorunluluklar nedeniyle veya yapılmış iş kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması gerekiyorsa, bu husus ayrıntılı olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için “Durum Tespit Tutanağı”nda belirtilir. İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenici bu hususları yerine getirmediği takdirde idare, bu belirli işleri yüklenici hesabına yapar veya yaptırır. Bu işlerin yaptırılması bedeli, sözleşmeye göre yükleniciye ödenecek bedelden fazla olursa aradaki fark yüklenicinin alacaklarından düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel hükümlere göre işlem yapılır. (YİGŞ.47/17)

·  Sözleşmenin feshedilmesinden veya tasfiyesinden sonra “hesap kesme hakedişi” idarece belirlenecek bir süre içinde yüklenici ile birlikte 40 ıncı maddesindeki esaslara göre yapılır. Yüklenici gelmediği veya yetkili bir vekil göndermediği takdirde, idare bu hakedişi tek taraflı olarak yapar ve yüklenicinin bu hususta hiç bir itiraz hakkı olamaz. (YİGŞ.47/18)

2.cevap: Montajı yapılmayan imalat,  durum tespit tutanağında belirtilerek söz konusu imalat montaj bedeli düşülerek alacağı varsa bunun üzerinden alacağı yoksa teminatından kesilerek işlem sonuçlandırılır. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap