Teklif dosyasında sunulan Kurumlar Vergisi beyannamesinin teyidi mümkün müdür?

Özet

Teklif dosyası kapsamında bilanço bilgileri tablosu standart formunun(KİK024.1/Y) sunulmadığı, bunun yerine “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlıklı belgenin sunulduğu, söz konusu belgenin meslek mensubu tarafından TÜRMOB kaşesi ile onaylanmadığı, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin eki olan ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun da meslek mensubu tarafından onaylanmadığı, beyannamelerin sadece ilk sayfasının onaylandığı görülmüş olup, İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde istenen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerin ilgili meslek mensubu tarafından onaylanmadığı anlaşılmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde 25.01.2017 tarihinde yapılan değişiklikten sonra ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmayacağı ve bu bakımdan sunulan gelir tablosu ve bilançoda ilgili meslek mensubunun imzasının bulunmasının zorunlu olmadığı ileri sürülmekte ise de, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesinin yedinci fıkrasında ve 36’ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan düzenlemeler uyarınca, sunulan bilanço ve gelir tablolarının serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olmasının zorunlu olduğu dikkate alındığında, EKAP üzerinde yalnızca bilanço ve ciro verilerinin yer aldığı, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin yer almadığı da dikkate alındığında teklif dosyasında sunulan Kurumlar Vergisi Beyannamesinin teyidi mümkün olmadığından başvuru sahibinin aksi yöndeki iddiasının yerinde olmadığı soncuna varılmıştır


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2018/014

Gündem No

: 32

Karar Tarihi

: 06.03.2018

Karar No

: 2018/UY.I-530

 

BAŞVURU SAHİBİ:

K…toğlu İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/619078 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi 25 Ünit Ağız Diş Sağlığı Merkezi Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından 12.01.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi 25 Ünit Ağız Diş Sağlığı Merkezi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak K…toğlu İnşaat Taahhüt Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. nin 02.02.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.02.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.02.2018 tarih ve 12360 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.02.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2018/274 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 23.01.2018 tarihli ihale komisyonu kararı ile tekliflerinin, bilanço ve gelir tablosuna ilişkin sunulan belgelerde serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi onayının yer almadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, şirketlerinin bilanço bilgilerini yayımlatma zorunluluğunun bulunmadığı, bilanço bilgilerini yayımlama zorunluluğu bulunmayan aday ve isteklilerin bilanço bilgileri yerine standart formu(KİK024.1/Y) sunmalarının yeterli olacağı, ayrıca bilanço bilgilerinin EKAP üzerinde yer aldığı, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı, teklif dosyasında yer alan bilanço bilgilerine ilişkin sorgulamanın ve bilgilerin doğruluğuna ilişkin teyidin EKAP üzerinden yapılabileceği, idarece tesis edilen işlemin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

  1. Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler. …”hükmü,  

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(7) (Ek fıkra: RG-16/3/2011-27876; Değişik fıkra: RG-16/7/2011-27996; Değişik fıkra: 25/01/2017-29959 R.G./2. md.) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.”hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,

sunar.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

(2) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

(10) Gelir tablosunun, (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./1. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. …” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1. Belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemeler, Uygulama Yönetmelikleri ile tip şartnamelerin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddelerinde yer almaktadır.

8.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz..

….

 

8.1.3. (Ek: RG-20/4/2011-27911;; Değişik ibare: 20/8/2011-28031 R.G./4 md.; Değişik madde: 25/01/2017-29959 R.G./1. md.)  Aday veya isteklilerce 8.1.1 ve 8.1.2 nci maddeler kapsamında sunulan belgelere ilişkin olarak gerekli görülmesi durumunda, ihale komisyonu veya idare, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından gerekli belge ve bilgileri isteyebilir.

8.4. İhale dokümanında istenen ve (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./1. md.) serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında idareye sunulan belgelerde, 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir. …” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 10’uncu maddesinde “10.1. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 6 md.)  Bilanço ve eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yayımlanması zorunlu yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin sunulması gereklidir.

10.1.1.(Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 6 md.)  Aday veya isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatmaları zorunlu ise başvuru veya tekliflerinde bilançolarını veya bilançonun ilgili uygulama yönetmeliğinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı maddesinde düzenlenen yeterlik kriterlerinin sağlandığını gösteren bölümlerini sunmaları zorunludur.

10.1.2.(Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 6 md.)  İlgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan aday ve istekliler, eşdeğer belge kapsamında; bilançolarını veya bilançonun yukarıda belirtilen bölümlerini sunabilecekleri gibi, bunların yerine bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere (Ek ibare:12/06/2015-29384 R.G./2. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi de sunabileceklerdir. Bu belgeler dışında, bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere sunulan hiçbir belge, eşdeğer belge olarak kabul edilmeyecektir.

10.1.3.(Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 6 md.)  Aday veya isteklilerce sunulan Bilanço Bilgileri Tablosu’nun, ilgili uygulama yönetmeliğinin ekinde yer alan “Bilanço Bilgileri Tablosu Standard Formu” na uygun olarak ve anılan formda yapılan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Bu Tablonun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden önce de düzenlenmesi mümkündür.

10.2. İş hacmini göstermek üzere aday veya isteklilerin başvuru veya teklifleri ile birlikte toplam ciroyu gösteren gelir tablosunu ya da taahhüt altında devam eden veya bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren faturaları sunması zorunludur. Bu çerçevede, iş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday veya isteklinin her bir ortağının iş ortaklığındaki hissesi oranında iş hacmine ilişkin kriteri sağladığını göstermek üzere bu iki belgeden herhangi birini sunması mümkündür.

10.3. İş hacmini göstermek üzere bir aday veya istekli tarafından hem taahhüt altında devam eden, hem de bitirilen işlerin parasal tutarını gösteren faturaların sunulması halinde, bu faturalardaki parasal tutarlar toplanmak suretiyle iş hacmine ilişkin kriterin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. …” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi 25 Ünit Ağız Diş Sağlığı Merkezi Yapım İşi

b) Yatırım proje no’su/kodu:2005I001400

c) Miktarı ve türü:

Betonarme 1 Adet Üst Yapı İnşaatı B+Z+2 Kat

 

ç) Yapılacağı yer: Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

Gelir tablosunun, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

 

Aday veya isteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi'nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz. …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Şikâyete konu ihalenin Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2017/619078 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi 25 Ünit Ağız Diş Sağlığı Merkezi Yapım İşi” olduğu, ihaleye ilişkin dokümanın 18 kişi tarafından satın alındığı ve 12.01.2018 tarihinde yapılan ihaleye 8 isteklinin katıldığı, yapılan değerlendirmeler neticesinde; İlyas Taşer’in iş hacmini gösteren belge olarak sunduğu faturaların yeterlik kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle, Grand Petrol Ürünleri İnş. Hazır Beton Özel Eğitim Hiz. Tur. Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.-Özbek Yapı İnş. Gıd. Tem. Özel Sağlık Eğitim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin pilot ortağı olan Grand Petrol Ürünleri İnş. Hazır Beton Özel Eğitim Hiz. Tur. Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.nin öz kaynak oranının yeterli olmadığı ve özel ortak olan  Özbek Yapı İnş. Gıd. Tem. Özel Sağlık Eğitim Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu iş deneyim belgesinin EKAP’a kayıtlı olmadığı gerekçesiyle,  Irmak İnş. Tekstil Tur. Nak. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Mar İnş. Tur. Tic. ve San. A.Ş. Ortak Girişiminin özel ortağı olan Mar İnş. Tur. Tic. ve San. A.Ş. adına düzenlenen banka referans mektubunun yeterlilik kriterini karşılamadığı ve anılan özel ortak tarafından iş deneyim belgesi olarak sunulan diplomaya ilişkin olarak İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (ı) bendinde istenilen belgede yer alan beyanın yanlış olduğu gerekçesiyle, başvuru sahibi istekli olan K…toğlu İnş. Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu bilanço bilgileri tablosu, ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olmadığı gerekçesiyle, Bil Müteahhitlik Müşavirlik İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Metsel İnş. Malz. Emlak Petrol Ürünleri Tur. Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyaları kapsamında sundukları geçici teminat mektuplarının standart forma uygun olmadığı, sunulan mektupta şirket türüne ilişkin ifadenin yazılmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, 25.01.2018 tarihli ihale komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Şahi Tarım İnş. San. ve Tic. A.Ş., ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin de Erpaş Yapı Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Erpaş İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

 

 

İdarece ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, 25.01.2018 tarihinde onaylanan ihale komisyon kararında “… Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen hükmüne ve İdari Şartname’nin ilgili maddesine göre; ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenen bilanço ve gelir tablosunun yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı olmasının bu alandaki yeterliğin tevsik edilmesinde geçerlik şartı olduğu, teklifin geçerli olabilmesi için söz konusu belgenin veya belgelerin usule uygun şekilde düzenlenmiş olması, dolayısıyla belge üzerinde kaşe veya mühür ile yetkiliye ait imza bulunması gerektiği anlaşılmaktadır.

7. istekli K…TOĞLU İNŞ. TAAH. TUR. TİC. LTD. ŞTİ. Tarafından 2014-2015-2016 yıllarına ait ortalamaları gösteren bilanço bilgileri tablosu ve 2014-2015-2016 yıllarına ait ayrıntılı bilanço ve Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenen ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu görülmüştür. Söz konusu bilanço bilgileri tablosu, ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci ya da vergi dairesince onaylı suretlerinin sunulmadığı tespit edildiğinden K…TOĞLU İNŞ. TAAH. TUR. TİC. LTD. ŞTİ.’nin teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır.” ifadelerine yer verilerek başvuru sahibi istekli olan K…toğlu İnş. Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin sadece serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmasına ilişkin hususlara yer verilmek suretiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerinin tevsiki için teklif dosyası kapsamında başvuru sahibi istekli tarafından 2 sayfadan oluşan mali müşavirlik özel amaçlı raporunun sunulduğu, bahse konu raporun inceleme konusunun ekonomik ve mali yeterlik hesaplaması, inceleme döneminin 2016,2015 ve 2014 yılları olduğu, raporun ilk sayfasında meslek mensubunun adı-soyadı, bağlı olduğu oda, oda sicil no’su, adresi, telefon ve faks numarası ile birlikte mükellefe ilişkin bilgilere yer verildiği ve ilk sayfanın meslek mensubu tarafından TÜRMOB kaşesi ile onaylandığı tespit edilmiştir. Raporun ikinci sayfasında ise 2016,2015 ve 2014 yılları için ayrı ayrı toplam ciroların belirtildiği, ayrıca ciroların güncellenmiş tutarının ve son 3 yıla ilişkin ortalama güncellenmiş cirosunun belirtildiği, anılan bilgileri içeren ikinci sayfanın ise meslek mensubu tarafından kaşelenerek onaylanmadığı görülmüştür. İsteklilerin iş hacmini gösteren belgelerin, toplam cirosunu gösteren gelir tablosu ve taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar olduğu, istekliler tarafından anılan belgelerden birini mevzuatta belirtilen hususlara dikkat ederek sunmasının yeterli olduğu, cironun SMMM tarafından düzenlenen özel rapor ile tevsik edilemeyeceği, iş hacmini tevsik için gelir tablosunun veya faturaların sunulması ve bunların serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunlu olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Başvuru sahibi tarafından ayrıca “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlıklı bir belgenin sunulduğu, sunulan belgede “K…toğlu İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞTİ. Belen Mal Müdürlüğü 5960077748 sicil numaralı kurumlar vergisi mükellefidir. Şirket …. adresinde İnşaat ve Taahhüt işi ile iştigal etmektedir.

 

Şirket Mali Müşavirliğimize müraacat ederek Ekonomik ve Mali Yeterlilik Hesaplamalarının 2014-2015-2016 Mali Yıllarındaki Bilançoları ve defter kayıtları üzerinden tetkik ve tespitini talep etmiştir. Şirketin bu talebi uyarınca, ilgili yıllara ait kanuni defter kayıtları konu ile sınırlı olmak üzere incelenmiş ve tespit edilen hususlar raporun aşağıdaki bölümlerinde açıklanmıştır.” ifadelerinin yer aldığı, İncelenen defterlerin tasdik durumlarının belirtildiği, ilk sayfanın üzerinde meslek mensubunun onayının olmadığı, ekonomik ve mali yeterlilik hesaplanması başlığı altında cari oran, öz kaynak oranı ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranlarının belirtildiği, ikinci sayfasında da meslek mensubu onayının yer almadığı tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından ayrıca 2016,2015 ve 2014 yıllarına ilişkin Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile eklerinde yer alan ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun sunulduğu, bahsi geçen beyannamelerin sadece ilk sayfalarının meslek mensubu tarafından TÜRMOB kaşesi kullanılmak suretiyle onaylandığı ve imzalandığı, diğer sayfalarında ise herhangi bir onayın yer almadığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi tarafından, bilançolarını yayımlatma zorunluluğunun bulunmadığı, bilanço bilgilerini yayımlatma zorunluluğu bulunmayan aday ve isteklilerin bilanço bilgileri yerine standart formu(KİK024.1/Y) sunmalarının yeterli olacağı, ayrıca bilanço bilgilerinin EKAP üzerinde yer aldığı, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı, teklif dosyasında yer alan bilanço bilgilerine ilişkin sorgulamanın ve bilgilerin doğruluğuna ilişkin teyidin EKAP üzerinden yapılabileceği iddiasına ilişkin olarak;

 

Teklif dosyası kapsamında bilanço bilgileri tablosu standart formunun(KİK024.1/Y) sunulmadığı, bunun yerine “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Bilgiler” başlıklı belgenin sunulduğu, söz konusu belgenin meslek mensubu tarafından TÜRMOB kaşesi ile onaylanmadığı, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin eki olan ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosunun da meslek mensubu tarafından onaylanmadığı, beyannamelerin sadece ilk sayfasının onaylandığı görülmüş olup, İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde istenen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerin ilgili meslek mensubu tarafından onaylanmadığı anlaşılmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde 25.01.2017 tarihinde yapılan değişiklikten sonra ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmayacağı ve bu bakımdan sunulan gelir tablosu ve bilançoda ilgili meslek mensubunun imzasının bulunmasının zorunlu olmadığı ileri sürülmekte ise de, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesinin yedinci fıkrasında ve 36’ncı maddesinin onuncu fıkrasında yer alan düzenlemeler uyarınca, sunulan bilanço ve gelir tablolarının serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olmasının zorunlu olduğu dikkate alındığında, EKAP üzerinde yalnızca bilanço ve ciro verilerinin yer aldığı, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin yer almadığı da dikkate alındığında teklif dosyasında sunulan Kurumlar Vergisi Beyannamesinin teyidi mümkün olmadığından başvuru sahibinin aksi yöndeki iddiasının yerinde olmadığı soncuna varılmıştır

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap