Teknik şartnamede çelişkili olan ancak statik projelerde öngörülen beton sınıfından düşük dozda hazır beton kullanılması mümkün müdür? (Sayıştay Temyiz KK)

Özet

Söz konusu yapım işlerinin uygulama projelerinde yapılması gereken beton sınıfı C30 olarak belirlendiğinden teknik şartnamede bununla çelişkili bir husus bulunsa bile öncelik sıralamasına göre uygulama projesinde belirtilen imalatın yapılması gerekmektedir.Ayrıca, 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde; Yaklaşık Maliyet, İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedeli olarak tanımlanmış ve yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmeyeceği, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri ile bunların miktar ve bedelleri sözleşmenin uygulanması aşamasını etkilemeyeceğinden, yüklenicinin yapması veya yapmaması gereken iş bedeli tespit edilirken yaklaşık maliyet cetveli dikkate alınmaz. Zira, 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre, uygulama projesi bulunan işlerde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunlu olduğundan, İstekli işin tamamı için tek bir fiyat vermekte ve verdiği bu fiyatla ihale konusu işi (öncelikle) uygulama projesine, mahal listelerine ve teknik şartnameye uygun olarak yapmayı üstlenmektedir.


sayıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Kamu İdaresi Türü Özel İdareler  
Yılı 2015  
Dairesi 1  
Dosya No 42866  
Tutanak No 44178  
Tutanak Tarihi 7.3.2018  
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar  

 


 

KONU: İşlere ait statik projelerde öngörülen beton sınıfından düşük dozda hazır beton kullanılması.

4- 291 sayılı İlamın 21. maddesiyle; …ne ait bazı yapım işlerinde, ilgili işlere ait statik projelerde öngörülen beton sınıfından düşük dozda hazır beton kullanılması nedeniyle …TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. 

İlamda Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan …’nın temyiz dilekçesinde özetle; 

a) … Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşi ile … Halk Eğitim Binası İnşaatı Yapım İşi’ne ilişkin ihalelerin ihale dokümanlarında (proje, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli) anılan yapım işlerinde 16.050/05 poz no.lu “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton’’ kullanılması öngörüldüğünü,

Yüklenici, … Pet. İnş. Nak. Turz. Tem. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nce, anılan yapım işlerinde ihale dokümanları doğrultusunda 16.050/05 poz no.lu “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” kullanıldığını, Yüklenici firmaya, anılan yapım işlerinde fiilen kullandığı beton sınıfı dikkate alınmak suretiyle ödeme yapıldığını, uygulama sonucunda, … Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım işi ile … Halk Eğitim Binası İnşaatı Yapım İşi’ne ilişkin olarak herhangi bir kamu zararına sebebiyet verilmediğini,

Bu nedenle, …TL’lık tazmin hükmünün … Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşi ile … Halk Eğitim Binası inşaatı Yapım işi’ne ilişkin toplam (… + …) = …TL’lık bölümünün kanuna aykırı olduğu görüşünde olduğunu,

b) … 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerine ilişkin ihalelerin ihale dokümanlarında (proje, teknik şartname, yaklaşık maliyet cetveli) anılan yapım işlerinde Y.16.059/1A poz no.lu “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C30/37 basınç dayanım sınıfında beton” kullanılması öngörülmüş ise de anılan yapım işlerinde fiilen 16.050/05 poz no.lu “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” kullanıldığını,

… 16 Derslikli Anadolu Lisesi inşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerinin yaklaşık maliyetlerinin 2013 yılı birim fiyatları esas alınmak suretiyle hesap edildiğini,

Bu nedenle, Y.16.059/1A poz no.lu “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C30/37 basınç dayanım sınıfında beton” imalatının birim fiyatı, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde 116,86 TL./m3 olarak gösterildiğini, dolayısıyla, yüklenici … Pet. İnş. Nak. Turz. Tem. Gıda İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne Y.16.059/1A poz no.lu “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C30/37 basınç dayanım sınıfında beton” imalatı için 116,86 TL./m3’lük birim fiyatın indirimli tutarı ödendiğini,

… 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi inşaatı Yapım İşlerinde fiilen 16.050/05 poz no.lu “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” kullanılması nedeniyle sebebiyet verilen kamu zararının, Y.16.059/1A poz no.lu “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C30/37 basınç dayanım sınıfında beton” imalatının yaklaşık maliyet cetvelinde gösterilen 2013 yılı birim fiyatı ile 16.050/05 poz no.lu “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” imalatının 2013 yılı birim fiyatı arasındaki farkın toplam imalat miktarı ile çarpılması suretiyle hesap edilmesi gerektiğini,

16.050/05 poz no.lu “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” imalatının 2013 yılı birim fiyatının 115,60 TL./m3 olduğu dikkate alındığında, … 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerinde Y. 16.059/1 A poz no.lu “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C30/37 basınç dayanım sınıfında beton" yerine 16.050/05 poz no.lu “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” kullanılması sonucunda aşağıda ayrıntılı şekilde gösterildiği üzere toplam …TL. kamu zararına sebebiyet verildiğini,

Dolayısıyla, …TL.’lık tazmin hükmünün … 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi inşaatı Yapım işlerine ilişkin toplam (… + …) – … = … TL.’lık bölümünün de kanuna aykırı olduğu görüşünde olduğunu,

Bu nedenlerle, … 2015 yılı hesabının Sayıştay Dairesi’nde yargılanması sonucunda düzenlenen 219 sayılı ilamın 21. maddesinde belirtilen …TL.’lık tazmin hükmünün … Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşi ile … Halk Eğitim Binası İnşaatı Yapım İşi'ne ilişkin … TL.’lık, … 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerine ilişkin … TL.’lık olmak üzere toplam (… + …) = …TL.’lık bölümünün 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55. Maddesinin 2/a fıkrası hükmüne istinaden temyizen kaldırılmasını arz etmiş ve kendisi ile birlikte ahiz … Turz. Tem. Gıda İhr. İth. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin mürafaalı olarak duruşmaya katılma taleplerinin bulunduğunu bildirmiştir. 

Fer’i müdahilin, tazmin hükmünün kaldırılması için temyiz talebinde bulunduğuna ve duruşmaya katılmak istediğine dair dilekçesi de mevcuttur. 

Başsavcılık mütalaasında; 

“İlamın 21’ inci maddesi ile ilgili olarak 14.08.2017 tarihli dilekçesinde ilgili özetle;

Sorgu üzerine verdiği savunmasında ve l’inci Dairede yapılan yargılama sırasında yaptığı savunma da ileri sürdüğü hususları tekrarlamış, … … 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı Yapım İşi, … … Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşi, … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşi ve … Bahşili Halk Eğitim Binası Yapım işleri ile ilgili olarak statik beton projelerine göre C 30 sınıf beton kullanılması gerektiği halde fiilen C 25 sınıf beton kullanıldığı gerekçesi ile verilen …TL. tutarında ki tazmin hükmünün doğru olmadığını, yapılan tespitlerin ve değerlendirmelerin hatalı olduğunu ileri sürülerek, tazmin hükmünün kaldırılması talebinde bulunmuştur.

Temyiz talebi yerinde değildir. Çünkü ileri sürülen hususların tamamı İlamda karşılanmıştır.

Bu nedenlerle temyiz talebinin reddi ile tazmin hükmünün tasdikine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.”

denilmiştir.

Harcama Yetkilisi … duruşma sırasında; kendisinin Mali Hizmetler Müdür vekili olduğunu, teknik eleman olmadığını, İlama konu edilen yapım işinde hatalı yapılan imalatları kendisinin tespit etmesinin mümkün olmadığını, bu sebeple sorumlu olmadığını ifade etmiştir.

Savcı duruşma sırasında; temyiz talebinin reddi ile tazmin hükmünün tasdikine karar verilmesinin uygun olacağına ilişkin görüş bildirmiştir. 

Duruşma talebinde bulunan Sorumlu Harcama Yetkilisi …, Ahiz … Turz. Tem. Gıda İhr. İth. San. Ve Tic. Ltd. Şti. temsilcisi (…) ile Sayıştay Savcısının sözlü açıklamalarının dinlenmesinden ve dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra,

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:

…nce yapımı gerçekleştirilen … 16 Derslikli Anadolu Lisesi, … Halk Eğitim Binası, … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerinde C30 sınıfı beton kullanılması gerekirken C25 Sınıfı beton kullanıldığı görülmüştür.

Sorumluluk itirazına ilişkin olarak;

Harcama Yetkilisi … duruşma sırasında; kendisinin Mali Hizmetler Müdür vekili olduğunu, teknik eleman olmadığını, İlama konu edilen yapım işinde hatalı yapılan imalatları kendisinin tespit etmesinin mümkün olmadığını, bu sebeple sorumlu olmadığını ifade etmiştir.

Kamu zararı ile ilgili olarak verilen Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih 5189/1 sayılı Kararında sorumluluk hukuku bakımından kamu görevlileri için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunundan önce kusursuz sorumluluk (objektif) ilkesinin geçerli olduğu, 5018 sayılı Kanunla bu ilkeden vazgeçilip kusur sorumluluğu (sübjektif) ilkesinin benimsendiği, işlemlerin tek başına mevzuata aykırı olmasının, bu işlemleri yapan kamu görevlilerinin sorumlu tutulmaları için yeterli olmadığı belirtilmiştir. Başka bir ifadeyle, eskiden bir işlemin mevzuata aykırı olması tazmin hükmü vermek için yeterli iken, 5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, mevzuata aykırılığın yanı sıra kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinin varlığının da ispatlanmasının gerekli olacağı ifade edilmiştir.

Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kanuna göre mali sorumluluğun oluşabilmesi için;

– Kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem, eylem bulunmalıdır.

– Ortada bir kamu zararı olmalıdır.

– Mevzuata aykırı karar, işlem ve eylemle zarar arasında bir illiyet olmalıdır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Harcama yetkisi ve yetkilisi” başlıklı 31. maddesinde,

“Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.” denilip “Harcama talimatı ve sorumluluk” başlıklı 32. maddesinde ise,

“Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.” 

hükmü yer almaktadır.

14.06.2007 tarih ve 5189/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararının “a) Harcama Yetkililerinin Genel Sorumluluğu” başlıklı bölümünde,

“… bütçeden yapılacak harcamalar konusunda 5018 sayılı Kanunda öngörülen harcama sürecinde tek ve tam yetkili olan, giderin yapılmasına karar vermekten ödeme aşamasına kadar tüm işlemleri emir ve talimatı çerçevesinde yürüten ve maiyetindekileri ve onların eylem ve işlemlerini gözetmek ve denetlemekle yükümlü olan harcama yetkilisinin, Sayıştaya karşı hesap verme konusunda tam ve doğrudan sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, harcama yetkililerinin, harcama talimatlarının ve buna konu olan harcamaların bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygunluğundan sorumlu olduklarına oybirliğiyle,…”

denilmektedir.

Öte yandan 5018 sayılı Kanunun “Giderin gerçekleştirilmesi” başlıklı 33. maddesinde,

“Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

Elektronik ortamda oluşturulan ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle yapılacak harcamalarda, veri giriş işlemleri gerçekleştirme görevi sayılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usûller Maliye Bakanlığınca belirlenir.

Gerçekleştirme görevlileri, bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludurlar.“

Hükmü yer almaktadır. 

Benzer şekilde 14.06.2007 tarih ve 5189/1 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararının “Ödeme Emri Belgesini Düzenlemekle Görevlendirilen Gerçekleştirme Görevlisinin Sorumluluğu” başlıklı bölümünde:

“5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca ödeme emri belgesi, harcama yetkilisi tarafından belirlenen bir görevli tarafından düzenlenecektir.

Ödeme emri belgesi tek başına mali bir işlem sayılmamakla birlikte taahhüt ve tahakkuk aşamalarından sonra ödeme aşamasına geçilmesine esas teşkil etmektedir.

31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 12 ve 13’üncü maddelerinde ödeme emri belgesi düzenleme görevi, ön mali kontrol kapsamında ele alınmakta ve “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Aynı esaslarda belirtildiği üzere, harcama yetkilileri, yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasından bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirecek, ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri de, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yapacaklardır. Bu nedenle ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisinin yaptığı işlemler nedeniyle sorumluluk üstlenmesi tabiidir.

Ayrıca, harcama birimlerinde süreç kontrolü yapılarak her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanıp uygulanacak, mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol edeceklerdir. Bu bağlamda ödeme emri belgesini düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri de, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparak, ödeme emri belgesi üzerine “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşüp imzalayacaklardır. Bu nedenle ödeme emri belgesini düzenleyen görevli, gerçekleştirme belgelerinin ödeme emri belgesine doğru aktarılması yanında, düzenlediği belge ile birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan da sorumludur.

Yapılan bu açıklamalara göre, aslî bir gerçekleştirme belgesi olan ödeme emri belgesini düzenleyen sıfatıyla imzalayan gerçekleştirme görevlisinin, düzenlediği belge ile birlikte harcama sürecindeki diğer belgelerin doğruluğundan ve mevzuata uygunluğundan harcama yetkilisi ile birlikte sorumlu tutulması gerektiğine çoğunlukla,”

Denilmektedir.

Buna göre kamu zararının kişiler açısından gerçekleşebilmesi için kusur sorumluluğu ilkesi benimsenmiş olup bu bakımdan zararın kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda oluşması bir başka ifadeyle illiyet bağının bulunması gerekmektedir.

Bu açıklamalar doğrultusunda ilamı değerlendirdiğimizde; ilamda, düzenlenen ödeme emri belgesinde imzası bulunan ve ödeme emrine ekli evraklar üzerinden ilam konusu edilen hatalı imalatları tespit etmesi mümkün olmayan harcama yetkilisinin ve gerçekleştirme görevlisinin de sorumlu olarak tayin edildiği görülmüştür. 

Fakat yukarıda açıklanan nedenlerle; bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata aykırı harcama talimatı olmayan, hatalı işleme yönelik bir evrak düzenlemeyen, ödeme emri belgesi üzerinde kontrol işlemi yapma görevi bulunmayan, böyle bir görevi bulunsa bile, hatalı imalatı ödeme emri belgesi ve eki belgelerden tespit etme imkânı bulunmayan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin sorumlu tutulması mümkün değildir. 

İlam hükmünün esası ile ilgili olarak;

…nce yapımı gerçekleştirilen … 16 Derslikli Anadolu Lisesi, … Halk Eğitim Binası, … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerinde C25 Sınıfı beton kullanıldığı hakediş eki laboratuvar deney raporlarından anlaşılmaktadır.

Sorumlu savunmasında, … Halk Eğitim Binası ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerinin proje, teknik şartname ve yaklaşık maliyet cetveline göre “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” kullanılması öngörüldüğü için C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanıldığını bu sebeple kamu zararı oluşmadığını iddia etmiştir.

Ancak, … Halk Eğitim Binası ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerine ait uygulama projeleri incelendiğinde, yapılması gereken beton sınıfının C30 olduğu anlaşılmaktadır. TS 500 standardına göre C30 beton sınıfı, TS EN 206-1 standardına göre C30/37 basınç dayanım sınıfına denk olduğundan (C25 beton sınıfı da, C25/30 basınç dayanım sınıfına denk olduğundan) ve söz konusu yapım işlerinin uygulama projelerinde C30 sınıfında beton kullanılması öngörüldüğünden, anılan yapım işlerinde C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanılması sonucu kamu zararı ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Anlaşmazlıkların çözümü” başlıklı 51. maddesinde, “İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen, sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır.” denilmiş, Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 8. maddesinin 10 no’lu dipnot hükmüne göre ise, anahtar teslimi götürü bedel işlerde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi

2- İdari Şartname,

3- Sözleşme Tasarısı,

4-Uygulama Projesi,

5- Mahal Listesi,

6- Özel Teknik Şartname,

7- Genel Teknik Şartname,

8- Açıklamalar (varsa),

9- Diğer Ekler. 

Buna göre, söz konusu yapım işlerinin uygulama projelerinde yapılması gereken beton sınıfı C30 olarak belirlendiğinden teknik şartnamede bununla çelişkili bir husus bulunsa bile öncelik sıralamasına göre uygulama projesinde belirtilen imalatın yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde; Yaklaşık Maliyet, İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedeli olarak tanımlanmış ve yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmeyeceği, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri ile bunların miktar ve bedelleri sözleşmenin uygulanması aşamasını etkilemeyeceğinden, yüklenicinin yapması veya yapmaması gereken iş bedeli tespit edilirken yaklaşık maliyet cetveli dikkate alınmaz. Zira, 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre, uygulama projesi bulunan işlerde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunlu olduğundan, İstekli işin tamamı için tek bir fiyat vermekte ve verdiği bu fiyatla ihale konusu işi (öncelikle) uygulama projesine, mahal listelerine ve teknik şartnameye uygun olarak yapmayı üstlenmektedir.

Diğer taraftan sorumlu savunmasında, … 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerinde “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C30/37 basınç dayanım sınıfında beton” kullanılması öngörülmüş ise de anılan yapım işlerinde fiilen “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” kullanıldığını kabul etmiş, ancak kamu zararının 2013 yılı birim fiyatları kullanılarak hesaplanması gerektiğini iddia etmiştir. 

… 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerinin yapım işlerinin uygulama projelerinde C30 sınıfında beton kullanılması öngörüldüğünden, anılan yapım işlerinde C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanılması sonucu kamu zararı ortaya çıkmıştır. Sorumlu da bunu kabul etmiş, ancak hesaplanan kamu zararının miktarına itiraz etmiştir. 

İlamda, C30 sınıfı beton kullanılması gerekirken C25 Sınıfı beton kullanılması sonucu ortaya çıkan kamu zararının hesabının hatalı olduğu, … 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı için hesaplanan KDV dâhil Kamu Zararı Tutarının … TL yerine … TL olması gerektiği bu sebeple toplam kamu zararı tutarının …TL yerine … TL olması gerektiği görülmüştür. Ancak, sorumlunun iddia ettiği gibi kamu zararının hesaplanma şeklinde bunun dışında farklı bir hata bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda; tazmin hükmünün İlamda adı geçen sorumlulardan Harcama Yetkilisi-Mali Hizmetler Müdür Vekili … ile Gerçekleştirme Görevlisi-Yazı İşleri Müdürü …’in uhdesinden kaldırılmasını ve İlamda tazmin hükmedilen kamu zararı tutarının yeniden belirlenmesini teminen hüküm tesisi için 219 sayılı ilamın 21. maddesiyle verilen tazmin hükmünün BOZULARAK dosyanın ilgili DAİRESİNE TEVDİİNE, (Temyiz Kurulu Başkanı ve 8. Daire Başkanı …, 3. Daire Başkanı …, 2. Daire Başkanı …, Üyeler …, …’nun aşağıda yazılı farklı gerekçeleri ve Üyeler …, …, …’ın aşağıda yazılı karşı oy gerekçelerine karşı) oyçokluğuyla 07.03.2018 tarihinde karar verildi.

(Farklı gerekçe

Temyiz Kurulu Başkanı ve 8. Daire Başkanı …, 3. Daire Başkanı …, 2. Daire Başkanı …’ın farklı gerekçesi; 

…nce yapımı gerçekleştirilen … 16 Derslikli Anadolu Lisesi, … Halk Eğitim Binası, … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerinde C25 Sınıfı beton kullanıldığı hakediş eki laboratuvar deney raporlarından anlaşılmaktadır.

Sorumlu savunmasında, … Halk Eğitim Binası ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerinin proje, teknik şartname ve yaklaşık maliyet cetveline göre “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” kullanılması öngörüldüğü için C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanıldığını bu sebeple kamu zararı oluşmadığını iddia etmiştir.

Ancak, … Halk Eğitim Binası ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerine ait uygulama projeleri incelendiğinde, yapılması gereken beton sınıfının C30 olduğu anlaşılmaktadır. TS 500 standardına göre C30 beton sınıfı, TS EN 206-1 standardına göre C30/37 basınç dayanım sınıfına denk olduğundan (C25 beton sınıfı da, C25/30 basınç dayanım sınıfına denk olduğundan) ve söz konusu yapım işlerinin uygulama projelerinde C30 sınıfında beton kullanılması öngörüldüğünden, anılan yapım işlerinde C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanılması sonucu kamu zararı ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Anlaşmazlıkların çözümü” başlıklı 51. maddesinde, “İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen, sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır.” denilmiş, Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 8. maddesinin 10 no’lu dipnot hükmüne göre ise, anahtar teslimi götürü bedel işlerde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi

2- İdari Şartname,

3- Sözleşme Tasarısı,

4-Uygulama Projesi,

5- Mahal Listesi,

6- Özel Teknik Şartname,

7- Genel Teknik Şartname,

8- Açıklamalar (varsa),

9- Diğer Ekler. 

Buna göre, söz konusu yapım işlerinin uygulama projelerinde yapılması gereken beton sınıfı C30 olarak belirlendiğinden teknik şartnamede bununla çelişkili bir husus bulunsa bile öncelik sıralamasına göre uygulama projesinde belirtilen imalatın yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde; Yaklaşık Maliyet, İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedeli olarak tanımlanmış ve yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmeyeceği, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri ile bunların miktar ve bedelleri sözleşmenin uygulanması aşamasını etkilemeyeceğinden, yüklenicinin yapması veya yapmaması gereken iş bedeli tespit edilirken yaklaşık maliyet cetveli dikkate alınmaz. Zira, 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre, uygulama projesi bulunan işlerde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunlu olduğundan, İstekli işin tamamı için tek bir fiyat vermekte ve verdiği bu fiyatla ihale konusu işi (öncelikle) uygulama projesine, mahal listelerine ve teknik şartnameye uygun olarak yapmayı üstlenmektedir.

Diğer taraftan sorumlu savunmasında, … 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerinde “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C30/37 basınç dayanım sınıfında beton” kullanılması öngörülmüş ise de anılan yapım işlerinde fiilen “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” kullanıldığını kabul etmiş, ancak kamu zararının 2013 yılı birim fiyatları kullanılarak hesaplanması gerektiğini iddia etmiştir. 

… 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerinin yapım işlerinin uygulama projelerinde C30 sınıfında beton kullanılması öngörüldüğünden, anılan yapım işlerinde C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanılması sonucu kamu zararı ortaya çıkmıştır. Sorumlu da bunu kabul etmiş, ancak hesaplanan kamu zararının miktarına itiraz etmiştir. 

… 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı Yapım İşinin ihale tarihi 13.06.2013, … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşinin ihale tarihi ise 30.04.2014’dür. Söz konusu yapım işlerine ilişkin kamu zararı hesaplanırken 2014 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim fiyatları kullanıldığı anlaşılmıştır. Ancak, … 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı Yapım İşinin ihalesi 2013 yılında yapıldığından, bu işe ait kamu zararının hesabında 2013 yılı birim fiyatlarının kullanılması gerekmektedir. 

Bu itibarla, kamu zararının yeniden belirlenmesi için 219 sayılı ilamın 21. maddesiyle verilen tazmin hükmünün Bozularak dosyanın ilgili Dairesine Tevdiine bu sebeple karar verilmesi gerekir.

Üye …’nın farklı gerekçesi;

…nce yapımı gerçekleştirilen … 16 Derslikli Anadolu Lisesi, … Halk Eğitim Binası, … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerinde C30 sınıfı beton kullanılması gerekirken C25 Sınıfı beton kullanıldığı görülmüştür.

Çoğunluk kararındaki gibi sorumluluk itirazına ilişkin olarak; bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata aykırı harcama talimatı olmayan, hatalı işleme yönelik bir evrak düzenlemeyen, ödeme emri belgesi üzerinde kontrol işlemi yapma görevi bulunmayan, böyle bir görevi bulunsa bile, hatalı imalatı ödeme emri belgesi ve eki belgelerden tespit etme imkânı bulunmayan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin sorumlu tutulması mümkün olmayıp tazmin hükmünün ilamda adı geçen sorumlulardan Harcama Yetkilisi-Mali Hizmetler Müdür Vekili … ile Gerçekleştirme Görevlisi-Yazı İşleri Müdürü …’in uhdesinden kaldırılması gerekmektedir.

İlam hükmünün esası ile ilgili olarak;

…nce yapımı gerçekleştirilen … 16 Derslikli Anadolu Lisesi, … Halk Eğitim Binası, … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerinde C25 Sınıfı beton kullanıldığı hakediş eki laboratuvar deney raporlarından anlaşılmaktadır.

Sorumlu savunmasında, … Halk Eğitim Binası ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerinin proje, teknik şartname ve yaklaşık maliyet cetveline göre “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” kullanılması öngörüldüğü için C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanıldığını bu sebeple kamu zararı oluşmadığını iddia etmiştir.

Ancak, … Halk Eğitim Binası ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerine ait uygulama projeleri incelendiğinde, yapılması gereken beton sınıfının C30 olduğu anlaşılmaktadır. TS 500 standardına göre C30 beton sınıfı, TS EN 206-1 standardına göre C30/37 basınç dayanım sınıfına denk olduğundan (C25 beton sınıfı da, C25/30 basınç dayanım sınıfına denk olduğundan) ve söz konusu yapım işlerinin uygulama projelerinde C30 sınıfında beton kullanılması öngörüldüğünden, anılan yapım işlerinde C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanılması sonucu kamu zararı ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Anlaşmazlıkların çözümü” başlıklı 51. maddesinde, “İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen, sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır.” denilmiş, Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 8. maddesinin 10 no’lu dipnot hükmüne göre ise, anahtar teslimi götürü bedel işlerde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi

2- İdari Şartname,

3- Sözleşme Tasarısı,

4-Uygulama Projesi,

5- Mahal Listesi,

6- Özel Teknik Şartname,

7- Genel Teknik Şartname,

8- Açıklamalar (varsa),

9- Diğer Ekler. 

Buna göre, söz konusu yapım işlerinin uygulama projelerinde yapılması gereken beton sınıfı C30 olarak belirlendiğinden teknik şartnamede bununla çelişkili bir husus bulunsa bile öncelik sıralamasına göre uygulama projesinde belirtilen imalatın yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde; Yaklaşık Maliyet, İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedeli olarak tanımlanmış ve yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmeyeceği, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri ile bunların miktar ve bedelleri sözleşmenin uygulanması aşamasını etkilemeyeceğinden, yüklenicinin yapması veya yapmaması gereken iş bedeli tespit edilirken yaklaşık maliyet cetveli dikkate alınmaz. Zira, 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre, uygulama projesi bulunan işlerde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunlu olduğundan, İstekli işin tamamı için tek bir fiyat vermekte ve verdiği bu fiyatla ihale konusu işi (öncelikle) uygulama projesine, mahal listelerine ve teknik şartnameye uygun olarak yapmayı üstlenmektedir.

Diğer taraftan sorumlu savunmasında, … 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerinde “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C30/37 basınç dayanım sınıfında beton” kullanılması öngörülmüş ise de anılan yapım işlerinde fiilen “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” kullanıldığını kabul etmiş, ancak kamu zararının 2013 yılı birim fiyatları kullanılarak hesaplanması gerektiğini iddia etmiştir. 

… 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerinin yapım işlerinin uygulama projelerinde C30 sınıfında beton kullanılması öngörüldüğünden, anılan yapım işlerinde C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanılması sonucu kamu zararı ortaya çıkmıştır. Sorumlu da bunu kabul etmiş, ancak hesaplanan kamu zararının miktarına itiraz etmiştir. 

… 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı Yapım İşinin ihale tarihi 13.06.2013, … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşinin ihale tarihi ise 30.04.2014’dür. Söz konusu yapım işlerine ilişkin kamu zararı hesaplanırken 2014 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının birim fiyatları kullanıldığı anlaşılmıştır. Ancak, … 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı Yapım İşinin ihalesi 2013 yılında yapıldığından, bu işe ait kamu zararının hesabında 2013 yılı birim fiyatlarının kullanılması gerekmektedir. 

Bu itibarla, yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda; tazmin hükmünün İlamda adı geçen sorumlulardan Harcama Yetkilisi-Mali Hizmetler Müdür Vekili … ile Gerçekleştirme Görevlisi-Yazı İşleri Müdürü …’in uhdesinden kaldırılmasını ve İlamda tazmin hükmedilen kamu zararı tutarının yeniden belirlenmesini teminen hüküm tesisi için 219 sayılı ilamın 21. maddesiyle verilen tazmin hükmünün Bozularak dosyanın ilgili Dairesine Tevdiine bu sebeple karar verilmesi gerekir.

Üye …’nun farklı gerekçesi;

…nce yapımı gerçekleştirilen … 16 Derslikli Anadolu Lisesi, … Halk Eğitim Binası, … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerinde C30 sınıfı beton kullanılması gerekirken C25 sınıfı beton kullanılması sonucu kamu zararı ortaya çıkmıştır. 

İlamda, C30 sınıfı beton kullanılması gerekirken C25 Sınıfı beton kullanılması sonucu ortaya çıkan kamu zararının hesabının hatalı olduğu, … 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı için hesaplanan KDV dâhil Kamu Zararı Tutarının … TL yerine … TL olması gerektiği bu sebeple toplam kamu zararı tutarının …TL yerine … TL olması gerektiği görülmüştür. 

Bu itibarla, kamu zararının yeniden belirlenmesi için 219 sayılı ilamın 21. maddesiyle verilen tazmin hükmünün Bozularak dosyanın ilgili Dairesine Tevdiine bu sebeple karar verilmesi gerekir.

Karşı oy gerekçesi

Üye …’nın karşı oy gerekçesi;

…nce yapımı gerçekleştirilen … 16 Derslikli Anadolu Lisesi, … Halk Eğitim Binası, … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerinde C30 sınıfı beton kullanılması gerekirken C25 Sınıfı beton kullanıldığı görülmüştür.

Sorumluluk itirazına ilişkin olarak; bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata aykırı harcama talimatı olmayan, hatalı işleme yönelik bir evrak düzenlemeyen, ödeme emri belgesi üzerinde kontrol işlemi yapma görevi bulunmayan, böyle bir görevi bulunsa bile, hatalı imalatı ödeme emri belgesi ve eki belgelerden tespit etme imkânı bulunmayan harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin sorumlu tutulması mümkün olmayıp tazmin hükmünün ilamda adı geçen sorumlulardan Harcama Yetkilisi-Mali Hizmetler Müdür Vekili … ile Gerçekleştirme Görevlisi-Yazı İşleri Müdürü …’in uhdesinden kaldırılması gerekmektedir.

İlam hükmünün esası ile ilgili olarak;

…nce yapımı gerçekleştirilen … 16 Derslikli Anadolu Lisesi, … Halk Eğitim Binası, … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerinde C25 Sınıfı beton kullanıldığı hakediş eki laboratuvar deney raporlarından anlaşılmaktadır.

Sorumlu savunmasında, … Halk Eğitim Binası ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerinin proje, teknik şartname ve yaklaşık maliyet cetveline göre “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” kullanılması öngörüldüğü için C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanıldığını bu sebeple kamu zararı oluşmadığını iddia etmiştir.

Ancak, … Halk Eğitim Binası ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerine ait uygulama projeleri incelendiğinde, yapılması gereken beton sınıfının C30 olduğu anlaşılmaktadır. TS 500 standardına göre C30 beton sınıfı, TS EN 206-1 standardına göre C30/37 basınç dayanım sınıfına denk olduğundan (C25 beton sınıfı da, C25/30 basınç dayanım sınıfına denk olduğundan) ve söz konusu yapım işlerinin uygulama projelerinde C30 sınıfında beton kullanılması öngörüldüğünden, anılan yapım işlerinde C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanılması sonucu kamu zararı ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Anlaşmazlıkların çözümü” başlıklı 51. maddesinde, “İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen, sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır.” denilmiş, Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 8. maddesinin 10 no’lu dipnot hükmüne göre ise, anahtar teslimi götürü bedel işlerde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi

2- İdari Şartname,

3- Sözleşme Tasarısı,

4-Uygulama Projesi,

5- Mahal Listesi,

6- Özel Teknik Şartname,

7- Genel Teknik Şartname,

8- Açıklamalar (varsa),

9- Diğer Ekler. 

Buna göre, söz konusu yapım işlerinin uygulama projelerinde yapılması gereken beton sınıfı C30 olarak belirlendiğinden teknik şartnamede bununla çelişkili bir husus bulunsa bile öncelik sıralamasına göre uygulama projesinde belirtilen imalatın yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde; Yaklaşık Maliyet, İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedeli olarak tanımlanmış ve yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmeyeceği, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri ile bunların miktar ve bedelleri sözleşmenin uygulanması aşamasını etkilemeyeceğinden, yüklenicinin yapması veya yapmaması gereken iş bedeli tespit edilirken yaklaşık maliyet cetveli dikkate alınmaz. Zira, 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre, uygulama projesi bulunan işlerde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunlu olduğundan, İstekli işin tamamı için tek bir fiyat vermekte ve verdiği bu fiyatla ihale konusu işi (öncelikle) uygulama projesine, mahal listelerine ve teknik şartnameye uygun olarak yapmayı üstlenmektedir.

Diğer taraftan sorumlu savunmasında, … 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerinde “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C30/37 basınç dayanım sınıfında beton” kullanılması öngörülmüş ise de anılan yapım işlerinde fiilen “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” kullanıldığını kabul etmiş, ancak kamu zararının 2013 yılı birim fiyatları kullanılarak hesaplanması gerektiğini iddia etmiştir. 

… 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerinin yapım işlerinin uygulama projelerinde C30 sınıfında beton kullanılması öngörüldüğünden, anılan yapım işlerinde C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanılması sonucu kamu zararı ortaya çıkmıştır. Sorumlu da bunu kabul etmiş, ancak hesaplanan kamu zararının miktarına itiraz etmiştir. Ancak, sorumlunun iddiası yerinde görülmemiştir. 

Bu itibarla, ödeme emrine ekli evraklar üzerinden ilam konusu edilen hatalı imalatları tespit etmeleri mümkün olmadığından tazmin hükmünün ilamda adı geçen Harcama Yetkilisi-Mali Hizmetler Müdür Vekili … ile Gerçekleştirme Görevlisi-Yazı İşleri Müdürü …’in uhdesinden kaldırılmasına, 

…TL’ye ilişkin tazmin hükmünün;

… TL’sinin Diğer Sorumlular İnşaat Mühendisi … ve Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü …,

… TL’sinin Diğer Sorumlular İnşaat Mühendisi … ve Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü …’in uhdesinde bırakılmasına 291 sayılı İlamın 21. maddesiyle verilen tazmin hükmünün bu şekilde Düzeltilmek suretiyle Tasdikine karar verilmesi gerekir.

Üyeler … ve …’ın karşı oy gerekçesi;

…nce yapımı gerçekleştirilen … 16 Derslikli Anadolu Lisesi, … Halk Eğitim Binası, … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerinde C30 sınıfı beton kullanılması gerekirken C25 sınıfı beton kullanıldığı hakediş eki laboratuvar deney raporlarından anlaşılmaktadır.

Sorumlu savunmasında, … Halk Eğitim Binası ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerinin proje, teknik şartname ve yaklaşık maliyet cetveline göre “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” kullanılması öngörüldüğü için C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanıldığını bu sebeple kamu zararı oluşmadığını iddia etmiştir.

Ancak, … Halk Eğitim Binası ve … Kız Meslek Lisesi yapım işlerine ait uygulama projeleri incelendiğinde, yapılması gereken beton sınıfının C30 olduğu anlaşılmaktadır. TS 500 standardına göre C30 beton sınıfı, TS EN 206-1 standardına göre C30/37 basınç dayanım sınıfına denk olduğundan (C25 beton sınıfı da, C25/30 basınç dayanım sınıfına denk olduğundan) ve söz konusu yapım işlerinin uygulama projelerinde C30 sınıfında beton kullanılması öngörüldüğünden, anılan yapım işlerinde C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanılması sonucu kamu zararı ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Anlaşmazlıkların çözümü” başlıklı 51. maddesinde, “İşin yürütülmesi veya kesin hesapların çıkarılması aşamasında yapı denetim görevlisi ile yüklenici arasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, öncelik sırası sözleşmesinde belirtilen, sözleşme eklerindeki hükümler dikkate alınmak suretiyle aşağıda yazılı olduğu şekilde idare tarafından çözüme bağlanacaktır.” denilmiş, Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 8. maddesinin 10 no’lu dipnot hükmüne göre ise, anahtar teslimi götürü bedel işlerde ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi

2- İdari Şartname,

3- Sözleşme Tasarısı,

4-Uygulama Projesi,

5- Mahal Listesi,

6- Özel Teknik Şartname,

7- Genel Teknik Şartname,

8- Açıklamalar (varsa),

9- Diğer Ekler. 

Buna göre, söz konusu yapım işlerinin uygulama projelerinde yapılması gereken beton sınıfı C30 olarak belirlendiğinden teknik şartnamede bununla çelişkili bir husus bulunsa bile öncelik sıralamasına göre uygulama projesinde belirtilen imalatın yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde; Yaklaşık Maliyet, İhale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedeli olarak tanımlanmış ve yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmeyeceği, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri ile bunların miktar ve bedelleri sözleşmenin uygulanması aşamasını etkilemeyeceğinden, yüklenicinin yapması veya yapmaması gereken iş bedeli tespit edilirken yaklaşık maliyet cetveli dikkate alınmaz. Zira, 4734 sayılı Kanun ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre, uygulama projesi bulunan işlerde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunlu olduğundan, İstekli işin tamamı için tek bir fiyat vermekte ve verdiği bu fiyatla ihale konusu işi (öncelikle) uygulama projesine, mahal listelerine ve teknik şartnameye uygun olarak yapmayı üstlenmektedir.

Diğer taraftan sorumlu savunmasında, … 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerinde “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C30/37 basınç dayanım sınıfında beton” kullanılması öngörülmüş ise de anılan yapım işlerinde fiilen “Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C25/30 basınç dayanım sınıfında beton” kullanıldığını kabul etmiş, ancak kamu zararının 2013 yılı birim fiyatları kullanılarak hesaplanması gerektiğini iddia etmiştir. 

… 16 Derslikli Anadolu Lisesi İnşaatı ile … Merkez 16 Derslikli Kız Meslek Lisesi İnşaatı Yapım İşlerinin yapım işlerinin uygulama projelerinde C30 sınıfında beton kullanılması öngörüldüğünden, anılan yapım işlerinde C25/30 basınç dayanım sınıfında beton kullanılması sonucu kamu zararı ortaya çıkmıştır. Sorumlu da bunu kabul etmiş, ancak hesaplanan kamu zararının miktarına itiraz etmiştir. Ancak, sorumlunun iddiası yerinde görülmemiştir. 

Bu itibarla, sorumlu iddialarının reddedilerek 291 sayılı İlamın 21. maddesiyle …TL’ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün Tasdikine karar verilmesi gerekir.)

Karar verildiği 07.03.2018 tarih ve 44178 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap