Ticaret sicil gazetesindeki ortağa ilişkin bilginin istekli tarafından verilen başka belgeden temin edilerek tamamlanabilir mi? (Danıştay)

Özet

Yukarıda yer verilen kamu ihale mevzuatı ve ihaleye konu olan idari şartname düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde; istekliler tarafından sunulan belgelerin içeriğinde yer alan bilgi eksikliğinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tamamlatılabileceği, ihale mevzuatına göre usulüne uygun olarak sunulmuş geçerli bir belge olarak kabulüne imkân bulunmayan belgelerin, bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi ve tamamlatılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.Uyuşmazlığa konu ihalede, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinin şirket ortağı adına düzenlendiği, mevzuata uygun olduğu ancak, şirketin tek ortağı Ali B…gi olmasına rağmen ihale dosyasında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin bu hususu doğrulamadığı, sunulan belgelerden şirketin tek ortağının İbrahim B…gi olduğunun görüldüğü, bu haliyle davacının, şirket ortaklarının son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetelerini sunmadığı açıktır. Ayrıca, bu hususun tamamlatılacak bir bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesine de imkân bulunmamaktadır.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Davacı B…gi Grup Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş.  tarafından anılan Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesinin 15.05.2014 tarihli 2014/724 E.  sayılı kararında, Her ne kadar yapılan itirazen şikayet başvurusu nedeniyle davalı idarece yapılan inceleme kapsamında, davacı şirket tarafından teklif dosyasında sunulan Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi'nde "Ali B…gi" ismine yer verildiği, ancak 20.08.2013 tarihli ve 8387 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi ile 14.08.2013 tarihli imza sirkülerinden 06.08.2013 tarihli ve 2013/4 numaralı Yönetim Kurulu kararıyla Ali B…gi’nin yönetim kurulu üyesi olarak tayin edilerek 3 yıl süre ile şirketi temsil ve imzaya yetki verildiği, imza sirküleri ekindeki şirket olağan genel kurul toplantı tutanağından ise şirket hisselerinin tamamının Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim B…gi’ye ait olduğu, dolayısıyla da özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde ismi yazılı olan Ali B…gi'nin şirket ortağı olup olmadığı hususunda tereddüt yaşanıldığı açık ise de, söz konusu tereddütün giderilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’nda konuya ilişkin bilgi ve belgelerin istenildiği anılan kurum tarafında gönderilen bilgi ve belgelerden de Ali B…gi'nin şirket ortağı olduğunun açık ve net olduğu, zira ihale tarihi olan 01.10.2013 tarihinden önce 11.08.2013 tarihinde İbrahim B…gi'nin bütün hisselerini Zeytinbumu 1.Noterliği tarafından onaylanan ortaklık pay defteri ile Ali B…gi'ye devrettiği, söz konu durumun da davacı firma tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü Ö zel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’na bildirildiği, dolayısıyla da fiili durum itibariyle Ali B…gi'nin 11.08.2013 tarihinden itibaren şirket ortağı olduğunun görüldüğü, şirket ortağı olan bu şahsın isminin özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinde de yer aldığı, hal böyle iken şirketin tek ortağı Ali B…gi olduğu halde sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin bu durumu tevsik etmediğinin ileri sürülemeyeceği, kaldı ki yukarıda belirtilen idari şartname'nin ilgili maddesinde de şirket ortaklarının son durumuna ilişkin ispatın sadece Ticaret Sicil Gazetesi ile ortaya konulacağına dair bir yükümlülüğün bulunmadığı, Ticaret Sicil Gazetelerinin dışında diğer bilgi ve belgelere de başvurulabileceğinin belirtildiği, öte yandan davacı tarafından sunulan teklif dosyasında belge eksikliğinin bulunmadığı, zira davacı tarafından verilen teklif dosyasında özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesi ile ticaret sicil gazetelerinin sunulduğu, fakat sunulan belgelerde Ali B…gi isimli şahsın şirket ortağı olup olmadığının tam olarak anlaşılamadığı, ancak bu durumun da yukarıda belirtilen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37.maddesi kapsamında bilgi eksikliği niteliğinde olduğu ve verilecek olan süre içerisinde eksik bilgilerin tamamlanmasının istenebileceği, ancak ihale aşamasında ihaleyi yapan komisyon tarafından bu yönde bir bilgi eksikliğinin tespit edilmediği, davalı idarece yapılan inceleme sonucunda da Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkanlığı’ndan gelen bilgi ve belgeler ile bahse konu bilgi eksikliğinin giderildiği, dolayısıyla da şirket ortaklarının son durumunu gösterir belgelerin sunulmadığı gerekçesiyle davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu, bu itibarla da D…ım Güvenlik Hiz. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerekirken anılan başvurunun kabul edilerek davacının değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Akabinde Ankara 1. İdare Mahkemesinin  22.10.2014 tarihli 2014/724 E. 2014/1663 K. sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Temyiz incelemesi sonucunda Danıştay 13. Dairesinin 28.01.2015 tarihli ve E:2014/4956, K: 2015/206 sayılı kararında, “ ….söz konusu başvuru üzerine davalı idarece yapılan inceleme sonucu tesis olunan dava konusu işlem ile “Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi” nin şirket ortağı adına düzenlendiği ve belgenin mevzuata uygun olduğu, ancak şirketin tek ortağının Ali B…gi olmasına rağmen sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin bu durumu tevsik etmediği, sunulan belgelere göre şirketin tek ortağının İbrahim B…gi olduğunun görüldüğü, ihale üzerinde bırakılan davacının İdari Şartname’nin 7’nci maddesi gereğince şirket ortaklarının son durumunu gösterir belgeleri sunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

……

……

 

Yukarıda yer verilen kamu ihale mevzuatı ve ihaleye konu olan idari şartname düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde; istekliler tarafından sunulan belgelerin içeriğinde yer alan bilgi eksikliğinin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla tamamlatılabileceği, ihale mevzuatına göre usulüne uygun olarak sunulmuş geçerli bir belge olarak kabulüne imkân bulunmayan belgelerin, bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi ve tamamlatılmasının mümkün olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Uyuşmazlığa konu ihalede, özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinin şirket ortağı adına düzenlendiği, mevzuata uygun olduğu ancak, şirketin tek ortağı Ali B…gi olmasına rağmen ihale dosyasında sunulan Ticaret Sicil Gazetelerinin bu hususu doğrulamadığı, sunulan belgelerden şirketin tek ortağının İbrahim B…gi olduğunun görüldüğü, bu haliyle davacının, şirket ortaklarının son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetelerini sunmadığı açıktır. Ayrıca, bu hususun tamamlatılacak bir bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesine de imkân bulunmamaktadır.

 

Bu itibarla, davacının  teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki İdare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmediği “ gerekçesiyle “mahkeme kararının bozulmasına” karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap