Vergi, Resim ve Harç İstisnası belgesi bulunan yükleniciye ödenecek hakedişlerde damga vergine tabi tutulup tutulmayacağı hk.

Yayın Tarih: 13.07.2016 10:07
Özet

HOCAM SAYGILAR YAZILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM BİZLERE ÇOK YARDIMCI OLUYORSUNUZ. EŞİK DEĞERİN ÜZERİNDE YAPIM İŞİ İH. YAPTIK İHALE KALAN FİRMA SÖZLEŞME İMZALAMA SÜRESİ İÇERİSİNDE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNA BELGESİ GETİRDİ BU DURUMDA NE YAPMAMIZ GEREKİR BİRDE İŞİN SÜRESİ BOYUNCA HAKEDİŞLERDEN DAMGA KESECEKMİYİZ .İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM


HOCAM SAYGILAR YAZILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM BİZLERE ÇOK YARDIMCI OLUYORSUNUZ. EŞİK DEĞERİN ÜZERİNDE YAPIM İŞİ İH. YAPTIK İHALE KALAN FİRMA SÖZLEŞME İMZALAMA SÜRESİ İÇERİSİNDE VERGİ RESİM VE HARÇ İSTİSNA BELGESİ GETİRDİ BU DURUMDA NE YAPMAMIZ GEREKİR BİRDE İŞİN SÜRESİ BOYUNCA HAKEDİŞLERDEN DAMGA KESECEKMİYİZ .İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM


Cevabımız

Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında (1) Seri No.lu Tebliğin (4) Seri No.lu Tebliğ ile değişik "3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler" başlıklı bölümünde;

"3.2.1. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığınca (Kalkınma Bakanlığınca) yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

3.2.1.1. Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların, mükerrer olmamak kaydıyla, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri,"

diğer döviz kazandırıcı faaliyetler arasında sayılmıştır.

Mezkur Tebliğin "4.UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR" başlıklı bölümünde de;

"4.1. (3.1.8)'de belirtilen faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Dahilde İşleme İzin Belgesi"; (3.2)'de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi"nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re'sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için, vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.

Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir."şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnamelere belge aranmaksızın re'sen damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilecektir."

şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

“Vergi, Resim, Harç istisnası Belgesi”, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılmasına imkân sağlayan ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca düzenlenen bir belgedir.

Vergi, resim, harç istisna belgesinde hangi işe ait olduğu (işin adı belgeye derçedilir) belirtilir.

Buna göre istekli bu işle ilgili Vergi, Resim, Harç istisnası Belgesi ibraz ederse damga vergisi istisnası uygulanacaktır. Söz konusu istisna yükleniciye ödenen hakedişler için de uygulanacaktır.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap