“Vermiş olduğunuz teklifteki bileşenlerle ilgili ayrıntılı açıklamanın yapılarak komisyonumuza … tarihe kadar yazılı olarak bilgi verilmesi” şeklinde aşırı düşük sorgulaması yapılabilir mi?

Özet

Aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında ihale komisyonunca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere yer verilmek suretiyle teklifi aşırı düşük olarak belirlenen istekliden yeniden açıklama istenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/020

Gündem No

: 24

Karar Tarihi

: 18.03.2015

Karar No

: 2015/UH.III-839

 

Şikayetçi: 

S… Turz. Nak. Tem. Hizm. Taah. San. ve Tic. A. Ş. – S… Taşımacılık Tem. ve Tur. San. Tic. A. Ş. – Y… Tur. Nak. Tar. ve Hay. Hiz. Taah. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı 

İhaleyi Yapan Daire: 

K… Büyükşehir Belediyesi 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

23.02.2015 / 16299 

Başvuruya Konu İhale: 

2014/162747 İhale Kayıt Numaralı "Şoförlü Ve Şoförsüz Muhtelif Araç Kiralanması" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:  

Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

S… Turz. Nak. Tem. Hizm. Taah. San. ve Tic. A. Ş. – S… Taşımacılık Tem. ve Tur. San. Tic. A. Ş. – Y… Tur. Nak. Tar. ve  Hay. Hiz. Taah. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

Ferhuniye Mah. Sultanşah Cad. Uğur Apt. No: 28/1 Selçuklu/K…

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

K… Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Yenişehir Mah. Vatan Cad. No:2 42060 Selçuklu/K…

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/162747İhale Kayıt Numaralı “Şoförlü ve Şoförsüz Muhtelif Araç Kiralanması” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            K… Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 30.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şoförlü ve Şoförsüz Muhtelif Araç Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak S… Turz. Nak. Tem. Hizm. Taah. San. ve Tic. A. Ş. – S… Taşımacılık Tem. ve Tur. San. Tic. A. Ş. – Y… Tur. Nak. Tar. ve Hay. Hiz. Taah. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın 06.02.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.02.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.02.2015 tarih ve 16299 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.02.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/524 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçelerinde özetle,ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasında, kiralanacak araçların periyodik (yazlık-kışlık) bakımlarına ilişkin gider öngörülüp öngörülmediği,  araçların kasko ve zorunlu trafik sigortaları için sunulan teklif ekinde ilgili sigorta şirketinin bölge veya genel müdürlük teyit yazısının sunulup sunulmadığı, İdari ve Teknik Şartname gereği araçların öngörülmeyen giderleri için gider kalemi oluşturulup oluşturulmadığı, açıklama kapsamında sunulan belgelerin teklife konu alanda iştigal eden yetkili firmalardan alınıp alınmadığı ve belgelerin üzerinde meslek mensubu beyanının bulunup bulunmadığının incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhale konusu işin K… Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından açık ihale usulüyle gerçekleştirilen “Şoförlü ve Şoförsüz Muhtelif Araç Kiralanması” işi olduğu, üç isteklinin ihaleye katıldığı, isteklilerden ikisinin geçerli teklif verdiği, İdari Şartname’nin 33’üncü maddesine göre, sınır değerin altında teklif veren bir istekliden Kanun’un 38’inci maddesine göre açıklama istendiği, yapılan açıklamaların ihale komisyonunca yeterli görülmesi üzerine Ekent Turizm Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde    “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtilmesi halinde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir. Bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir…” hükmü,

 

          Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir…” açıklaması yer almaktadır.

 

İdare tarafından teklifi aşırı düşük olarak belirlenen istekliye gönderilen 06.01.2015 tarihli ve 15 sayılı aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında“30.12.2014 tarihinde ihalesi yapılan Şoförlü ve Şoförsüz Muhtelif Araç Kiralanması Hizmet Alımı ihalesinde vermiş olduğunuz fiyat (3.159.332,00 TL) Komisyonumuzca aşırı düşük fiyat olarak değerlendirilmiştir.

4734 sayılı KİK’nun 38. maddesi gereğince ihale konusu iş ile ilgili vermiş olduğunuz teklifteki bileşenlerle ilgili ayrıntılı açıklamanın yapılarak komisyonumuza 12.01.2015 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar yazılı olarak bilgi verilmesini rica ederim.” ifadeleri yer almakta olup, söz konusu yazıda yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre ihale komisyonunca belirtilmesi gereken önemli teklif bileşenlerine yer verilmediği anlaşılmıştır.

 

          İhale konusu işin şoför dâhil araç kiralama işi olduğu, dolayısıyla kullanılacak araçlarla ilgili birçok gider kaleminin bulunduğu dikkate alındığında, ihale komisyonunun İdari ve Teknik Şartname düzenlemeleri uyarınca tüm maliyet bileşenlerini belirlemesi, bu bileşenler içerisinden teklifte önemli olanları tespit etmesi ve teklifi aşırı düşük olan isteklilerden sadece bu bileşenlerle ilgili açıklama istemesi gerekmektedir. Öte yandan kendisinden aşırı düşük teklif açıklaması istenen isteklinin ise, ihale komisyonunca belirlenen tüm maliyet bileşenleri için gider öngörmeleri, ancak sadece idarece teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili olarak açıklama yapmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında ihale komisyonunca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere yer verilmek suretiyle teklifi aşırı düşük olarak belirlenen istekliden yeniden açıklama istenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap