Yapım işinde yaklaşık maliyete konu edilmeyen girdiler şartnamelere yazılarak alınabilir mi?

Yayın Tarih: 16.12.2015 02:12
Özet

4734 sayılı ihale kanuna göre yapılan teklif birim fiyatlı yapım işlerinde, yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlerde bulunmayan, sadece özel şartnameye ve teknik şartnameye yazılarak bilgisayar, sarf malzeme, bilgisayar programı vb. aldırılabilir mi ?


4734 sayılı ihale kanuna göre yapılan teklif birim fiyatlı yapım işlerinde, yaklaşık maliyeti oluşturan kalemlerde bulunmayan, sadece özel şartnameye ve teknik şartnameye yazılarak bilgisayar, sarf malzeme, bilgisayar programı vb. aldırılabilir mi ?


Üst Konuları: Yaklaşık Maliyet

Cevabımız

Biindiği gibi bilgisayar,sarf malzemesi,bigisayar programı vb,unsurların yapım işi konusu olması için yapılacak işin mamül madde olarak kabul edilmemesi gerekir,yani piyasadan alınabilecek malzemler yapım işlerinin konusu olamaz. Konuyla ilgili 29.03.2004 tarih ve 27018 nolu Sayıştay Temyiz Kurulu Kararında;

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti ”başlıklı

22.maddesinde; “proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin yürütülmesi aşamasında idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ve ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici ile birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.

2) Yeni fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki sıralamaya uyularak oluşturulan analizlerden biri kullanılır …” denilmiştir.

Belirtilen bu hükümlere göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapım işleri tanımlanmış olup Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22. maddesine göre ….birim fiyat cetvelinde fiyatı gösterilmemiş hallerde yapılması idarece istenen yapım işlerinin yeni birim fiyatları tespit edilmesi öngörülmüştür. Sözleşme eki ihale dokümanında ve/veya teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemlerinin ve/veya iş gruplarının bedelleri bulunmayıp da idarece sonradan yapılmasına gerek duyulan ve yapım işleri niteliğinde olmayan, yaptırılacak işin mütemmim cüzü ve yapının teknik olarak ikmal edilebilmesi için gerekli olmayan, idarelerin müstakilen satın alma yoluyla temin edebileceği hareketli mobilya ve tefrişat malzemesi cinsinden masa, sandalye, koltuk, perde, halı, dolap gibi demirbaş malzemelerin, yine aynı nitelikteki makine, teçhizat, taşıt gibi ihtiyaçların yapım işleri kapsamında temin edilmesi ve bu amaçla özel ve yeni birim fiyatlar düzenlenmesi mümkün değildir. Bu tür malzemelerin temininde araya bir yapım müteahhidinin girmesine gerek olmadan ve idarece doğrudan satmalına yoluyla temin edilmeleri mümkündür.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap