Yemeklerdeki hijyen ve kalite koşullarının bozukluğuna ilişkin firma yetkilisi ile beraber tutulan tutanaklar ve yapılan yazışmalar iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu anlamına gelir mi?

Özet

İhale sözleşmesinin uygulanması sırasında, başvuru sahibi ile sorunlarla karşılaşıldığı, karşılaşılan sorunların tutulan tutanaklar ve yapılan yazışmalar ile belgelendirildiği, ayrıca 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde, isteklinin ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin ispat külfetinin idareye ait olduğu ve ispat için bir yargı kararının bulunması zorunluluğunun olmadığı, yemeklerdeki hijyen ve kalite koşullarının bozukluğuna ilişkin firma yetkilisi ile beraber tutulan tutanakların ve yapılan yazışmaların iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetleri belgelendirmek suretiyle ispat ettiği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi gereğince ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2014/038

Gündem No

: 7

Karar Tarihi

: 04.06.2014

Karar No

: 2014/UH.I-2232

 

Şikayetçi: 

N… Temizlik Ve Malzemeleri Gıda Turizm İnş. Ve Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.- K… Yemek Üretimi Temizlik İşl. İnş. Gıda Sağ. İşl. Bilgi İşl. Hüz. Tic. Ve San. Ltd. Şti. (21.05.2014 tarih ve 2014/M.K-255 sayılı Kurul Kararı), BAHRİYE ÜÇOK BULVARI NO : 28/3 İZMİR 

İhaleyi Yapan Daire: 

İ… İli Kamu Hastaneleri Birliği (Kuzey) Genel Sekreterliği, Poligon Mah. 123/11 Sok. No:6 Güzelyalı İZMİR 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

09.01.2014 / 1063 

Başvuruya Konu İhale: 

2013/140029 İhale Kayıt Numaralı "İ… İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliğine Bağlı Sağlık Tesislerinin 2014-2015-2016 Yılları Malzemeli Yemek Pişirme , Dağıtım,Bulaşık Yıkama Ve Sonrası Hizmet Alımı İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

İ… İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği tarafından 25.11.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “İ… İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliğine  Bağlı Sağlık Tesislerinin 2014-2015-2016 Yılları Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak N… Tem. ve Malzemeleri Gıda Turizm İnş. ve Özel Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.- K… Yemek Üretimi Tem. İşl. İnş. Gıda Sağ. İşl. Bilgi İşl. Hüz. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan 03.02.2014 tarihli ve 2014/UH.I-656 sayılı  Kurul kararına karşı başvuru sahibi tarafından dava açılmış olup Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 17.04.2014 tarih ve E:2014/384 sayılı karar üzerine de Kurulun  21.05.2014 tarihli ve 2014/MK-255 sayılı kararı ile başvurunun esastan incelenmesine karar verilmiştir.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2014/204-01sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

  

Karar: 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,ihalenin 2'nci kısmının A…İ Taah. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, ancak anılan isteklinin İdari Şartname'nin 10.2'nci maddesinde yer alan düzenleme gereğince daha önce iş yapmış olduğu idareye iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğiiddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

İnceleme konusu ihale İ… İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliğine Bağlı Sağlık Tesislerinin 2014-2015-2016 Yılları Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ve Sonrası Hizmet Alımı İşi ihalesi olup başvuru sahibi N… Temizlik ve Malzemeleri Gıda Turizm İnş. ve Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.- K… Yemek Üretimi Temizlik İşl. İnş. Gıda Sağ. İşl. Bilgi İşl. Hüz. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 09.01.2014 tarihinde Kuruma başvurusu üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 03.02.2014 tarihli ve 2014/UH.I-656 sayılı kararı ile “…Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin teklifinin ihalenin 2’nci kısmında değerlendirme dışı bırakıldığı, bu durumda teklifi değerlendirme dışı bırakılan isteklinin de inceleme konusu ihale için herhangi bir hak kaybına veya zarara uğramasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından ikinci iddia bakımından başvurunun ehliyet yönünden reddi gerekmektedir. …” kararı verilmiştir.

 

Davacı N… Temizlik ve Malzemeleri Gıda Turizm İnş. ve Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.- K… Yemek Üretimi Temizlik İşl. İnş. Gıda Sağ. İşl. Bilgi İşl. Hüz. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 17.04.2014 tarihli ve E:2014/384 sayılı karar ile “ehliyet yönünden reddine ilişkin yürütmenin durdurulmasına ” karar verilmiştir.

 

Anılan Ankara 16. İdare Mahkemesi kararının uygulanmasını teminen alınan 21.05.2014 tarihli ve 2014/MK-255 sayılı Kurul kararı ile,

 

1- “Kamu İhale Kurulu’nun 03.02.2014 tarihli ve 2014/UH.I-656 sayılı Kararının  başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin ihalenin 2’nci kısmı üzerinde kalan istekli olan A…İ Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin İdari Şartname’nin 10.2.’nci maddesinde yer alan düzenleme gereğince daha önce iş yapmış olduğu idareye karşı iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu, bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki ikinci iddiasının esasının incelenmesine,” karar verilmiştir.

 

21.05.2014 tarihli ve 2014/MK-255 sayılı Kurul kararı gereğince başvuru sahibinin 2’nci iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu iş “İ… İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliğine Bağlı Sağlık Tesislerinin 2014-2015-2016 Yılları Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım, Bulaşık Yıkama ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” olarak tanımlanmış “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde ise “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir.

İhalede kısmi teklif verilecek grup sayısı (beş) tir. Gruplar kısmı teklife açık grup içi kalemler kısmi teklife kapalıdır. Her bir grubun tamamı için teklif verilecektir. İsteklilerin bütün kısımlara teklif verme zorunluluğu olmayıp, istenilen kısma veya kısımlara teklif verilebilecektir. İhale üzerinde bırakılan istekliler ile her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemlere verilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarlar üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.”şeklinde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeye göre kısmi teklife açık olarak yapılan ihalede başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusunun ihalenin 2’nci kısmına yönelik olduğu anlaşıldığından inceleme de şikâyete konu kısım üzerinden yapılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin idareye şikayeti üzerine idarece “İhale uhdesinde kalan A…İ Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.nin 2. Kısım 2. Bölgede hizmetin gerçekleştirileceği kurumlardan Karşıyaka Ağız Diş Sağlığı Merkezinin 2009 yılında gerçekleştirmiş olduğu hizmet alımında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. maddesinin Dördüncü fıkrasının (f) bendine aykırı olarak iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu Kamu İhale Kurumu’nun 2011 /UH.II-3410 Karar No'lu uyuşmazlık kararından anlaşılmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 10. Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (f) bendinde “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.” hükmü bulunmaktadır.

İhalenin 2. Kısmı  (2. Bölge (Bornova Türkan Özilhan Dev. Hast. – Alsancak Dev. Hast. – Kemalpaşa Dev. Hast. – Bornova ADSM – Karşıyaka ADSM – Alsancak ADSM)sadece Karşıyaka ADSM için yapılmadığı bu kurum ile birlikte 4 adet bağlı sağlık tesislerimiz için ihalenin yapıldığı, hizmetin süresinin 3 (üç) yıl olduğu ihale İdari Şartnamesinden anlaşılmaktadır.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 10. Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (f) bendinde iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilenlerin ihaleyi yapan İdarenin ihalelerine katılamayacağı açıktır. İhaleyi yapan idare ihale dokümanından da anlaşılacağı üzere İ… Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliğidir. Her ne kadar Karşıyaka ADSM Genel Sekreterliğimize bağlı bir Kurum olsa da aynı zamanda ihale yapma yetkisine de sahiptir. Kurumsal anlamda bakıldığında her iki İdare de ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Aksi halde Genel Sekreterliğimize bağlı hiçbir Sağlık Tesisimizin ihalesine adı geçen firmanın iştirak edemeyeceği sonucuna varılır ki; bu yaklaşım tarzı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10. maddesinin (f) bendinde belirtilen ihaleyi yapan İdarenin ifadesine uygun değildir. Ayrıca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Temel ilkeler Başlıklı 5. maddesindeki “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” İfadesinde belirtilen rekabet, eşit muamele ilkesine de aykırıdır…” şeklinde cevap verilerek Kamu İhale Kurulu’nun 10.10.2011 tarihli ve 2011/UH.II-3410 sayılı kararından bahsedilmektedir.

 

Kamu İhale Kurulu’nun 10.10.2011 tarihli ve 2011/UH.II-3410 sayılı kararında “…Yukarıda bir kısmı aktarılan mevzuat gereği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu işi ihale mevzuatına ve ihale dokümanında yer verilen düzenlemelere uygun olarak yerine getirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

19.08.2011 tarihli ihale komisyon kararı ile şikayete idarece verilen cevapta belirtildiği üzere, başvuru sahibinin (A…İ Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.) 2009 yılında idareye vermiş olduğu “Pişirilmiş hazır öğle yemeği” ihalesi ile ilgili olarak kontrol teşkilatı tarafından yapılan denetimler sonucunda hijyen ve yemek kalitesi hususlarında eksiklikler tespit edilmesi ve bu durumların başvuru sahibine yazı ile bildirilmesi ve tutanak altına alınması sonucunda, inceleme konusu ihalede 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi gereğince teklifinin değerlendirmeye alınmadığı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemelerden, idarenin 2009 yılında yapmış olduğu, “Pişirilmiş hazır öğle yemeği” ihalesinin sözleşmesinin uygulanması sırasında, başvuru sahibi ile sorunlarla karşılaşıldığı, karşılaşılan sorunların tutulan tutanaklar ve yapılan yazışmalar ile belgelendirildiği, ayrıca 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde, isteklinin ihale tarihinden önceki 5 yıl içinde ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin ispat külfetinin idareye ait olduğu ve ispat için bir yargı kararının bulunması zorunluluğunun olmadığı, yemeklerdeki hijyen ve kalite koşullarının bozukluğuna ilişkin firma yetkilisi ile beraber tutulan tutanakların ve yapılan yazışmaların iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetleri belgelendirmek suretiyle ispat ettiği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi gereğince ihale dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.”ifadelerine yer verilmek suretiyle A…İ Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.nin 4734 sayılı Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasının (f) bendi gereğince ihaleyi yapan idare olan Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ihalesine katılamayacağı karara bağlanmıştır.

 

Şikâyete konu ihalede ihaleyi yapan idarenin İ… İli Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği olduğu, ihalenin 5 kısımdan oluştuğu ve ihalenin şikâyete konu 2’nci kısmının ise 2. Bölge olarak Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi,  Alsancak Devlet Hastanesi,  Kemalpaşa Devlet Hastanesi,   Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olmak üzere 6 ayrı hastaneyi kapsadığı bu haliyle Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin de ihale konusu hizmetin alındığı idare olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “… Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır…

f) ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen….”hükmü gereğince Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ihale konusu hizmetin alındığı idare olduğu ve Genel Sekreterlik ile arasında gözetim ve denetim ilişkisi bulunduğu anlaşıldığından A…İ Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.nin ihale yapan idarenin ihalesine teklif veremeyeceği, bu gerekçeyle de A…İ Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

           

            Yukarıda yer alan tespitler doğrultusunda, inceleme konusu ihalenin 2’nci kısmına iki istekli tarafından teklif verildiği, başvuru sahibi N… Temizlik ve Malzemeleri Gıda Turizm İnş. ve Özel Sağlık Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.- K… Yemek Üretimi Temizlik İşl. İnş. Gıda Sağ. İşl. Bilgi İşl. Hüz. Tic. ve San. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer istekli olan A…İ Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmış olup ihalenin 2’nci kısmının iptal edilmesi gerekmektedir.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 2’nci kısmınının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 2’nci kısmının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap