Yerli malı belgesi olmaksızın yerli malı avantajından faydalanılabilir mi?

Özet

İdari Şartnamenin 7 ile 8’inci maddeleri gereğince %15 yerli malı fiyat avantajından yararlanılabilmesi için yerli malı belgesinin teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulması gerektiğinden, başvuru sahibi olan …….. Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise yerli malı belgesini sunmadığı, bu belgenin tamamlatılamayacağı, bu nedenle anılan istekliye %15 yerli malı fiyat avantajı uygulanamayacağı hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Karar Tarihi      : 18.03.2013

       Karar No          : 2013/UM.II-1385

  İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, yerli malı belgesi sunmadıkları gerekçesiyle yerli malı fiyat avantajından yararlandırılmadıkları, idarece bu belgenin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiği, bu nedenle idarenin işleminin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

       İdari Şartnamenin isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler ve yeterlik kriterlerinin düzenlendiği 7’nci maddesinde;

       “ğ) Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak TOBB ve TESK’e bağlı odalarca düzenlenen yerli malı belgesi İhale Komisyonuna teslim edilecektir.”düzenlemesine,

       Aynı Şartnamenin “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 8’inci maddesinde;

       “8.1. İhale, yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye %15 (rakam ve yazıyla) yüzdeonbeş oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.”düzenlemesine yer verilmiştir.

       4734 sayılı Kanunun 37’nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesi gereğince, ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler ile aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler idarelerce tamamlatılacaktır. 

       İdari Şartnamenin 7 ile 8’inci maddeleri gereğince %15 yerli malı fiyat avantajından yararlanılabilmesi için yerli malı belgesinin teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunulması gerekmektedir. Yapılan incelemede …Araç üstü Ekipman San. ve Tic. Ltd. Şti. ile………Uluslararası Mak. Tic. A.Ş – …..Araç ve Mak. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı’nın yerli malı belgesini teklif zarfı içerisinde ihale komisyonuna sunduğu, başvuru sahibi olan …….. Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise yerli malı belgesini sunmadığı, bu belgenin tamamlatılamayacağı, bu nedenle anılan istekliye %15 yerli malı fiyat avantajı uygulanmamasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap