Yüklenici karı idari şartnamede tespit edilebilir mi?

Yayın Tarih: 31.07.2019 02:07
Özet

Yeni iş kalemlerinin birim fiyatının, söz konusu analizlere İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçlerin kullanılması ve İdari Şartnamede saptandığı üzere en fazla % 5 oranında yüklenici karı ve genel gider eklenmesi suretiyle idaresince yüklenici ile birlikte tespit edilmesinin uygun olacağı.


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Karar No : 2012/47

Karar Tarihi : 15/08/2012

I-GİRİŞ

… Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilerek, teklif birim fiyat sözleşmeye bağlanan “ … İdare Binası ve Müştemilatı Restorasyon İşi”nin sözleşmesinde bulunmayan yeni birim fiyatların belirlenmesi ile ilgili görüş talebidir.

II-KONU

… İdare Binası ve Müştemilatı Restorasyon İşi’nin uygulaması sırasında İdari Şartnamenin 7 nci maddesi gereği uygulama işinin daha bilimsel bir şekilde yapılmasına yönelik olarak teşkil ettirilmiş Bilim Heyeti’nin görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda İdarenin gerekli görerek yapılmasını istediği yeni iş kalemlerine ait birim fiyatlar üzerinde anlaşmazlık olduğundan bahisle, konu ile ilgili görüşümüz istenilmektedir.

III-İNCELEME

Konu gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde, aşağıda belirtilen şekilde inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

… tarafından gönderilen 02/08/2012 tarih ve … 26960/15970 sayılı yazı ve eklerinde

özetle;

“ … İdare Binası ve Müştemilatı Restorasyon İşi”nin … tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/k maddesi çerçevesinde, Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği’ne göre 03.08.2010 tarihinde ihale edilerek 14.10.2010 tarihinde teklif birim fiyat sözleşmeye bağlandığı,

Daha sonra, Bilim Heyeti’nin görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda yapılması gereken ve sözleşmesinde bulunmayan bazı yeni iş kalemlerinin birim fiyatının tespitinde İdare ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu,

İdaresince; yeni iş kalemlerine ait birim fiyatların, İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizler kullanılarak, bu analizlere yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği analizlerdeki rayiçler, analizlerde rayici yoksa idare veya diğer idarelerdeki rayiçler uygulanmak ve yüklenicinin teklifi ekindeki tüm analizlerde vermiş olduğu % 8 kar ve genel gider ilave edilmek suretiyle tespit edildiği,

Yeni iş kalemlerine ait birim fiyat analizlerinde yer alan bazı girdilerin, İdarede veya diğer idarelerde ve yüklenicinin teklifi eki analizlerde sözleşme yılı (2010) rayiç bedeli bulunmadığından, İdarede veya diğer idarelerde mevcut 2012 yılı rayiç bedellerinin 2010 yılı eskalasyon katsayısı olan 1,059’a bölünmek suretiyle sözleşme yılı rayiçlerinin hesaplandığı,

Buna karşılık yüklenici tarafından; yeni iş kalemlerine ait birim fiyatların, İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlere, İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler uygulanmak ve % 25 kar ve genel gider ilave edilmek suretiyle tespit edilmesi gerektiği,

Sözleşme yılı rayiç bedellerinin ise araştırılarak tespit edilmesi gerektiği iddiasıyla itirazda bulunulduğu,

Belirtilerek konu ile ilgili Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

İşe ait sözleşme eki Uygulama İşleri Genel Şartnamesi (U.İ.G.Ş.)’nin, “Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti” başlıklı 23 üncü maddesinde;

Yeni birim fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki analizlerden biri kullanılır:

a)Yüklenicinin birim fiyatların tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

b)İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizler.

c)Yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler.

İşin niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri uygulanır.

1)Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

2)İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

3)İdarenin veya diğer idarelerin sözleşmeye bağladığı benzer uygulama işlerinde ortaya çıkan fiyatlar

4)İdarece kabul edilmek şartı ile uygulama ayına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış yerel rayiçleri. …” hükümleri,

İşe ait İdari Şartname’nin “DİĞER HUSUSLAR” kısmının 7 nci bendinde;

“Sözleşmenin uygulanması esnasında, idarenin gerekli görerek yapılmasını istediği ancak birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin birim fiyat bedellerinin tespitinde; idarede veya diğer idarelerdeki mevcut birim fiyat analizlerinin üzerine en fazla % 5 (Beş) oranında (yüklenici karı ve genel giderler) eklenerek bulunan birim fiyat, birim fiyat bedeli olarak uygulanacaktır.

İdarede veya diğer idarelerde yeni iş kalemlerine ait rayiçlerin olmaması halinde ise idarenin tespit ettiği rayiç bedel, birim fiyat bedeli olarak uygulanacaktır.” (Bu hüküm Sözleşme’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 32 nci maddesinde de aynen yer almaktadır.)

Hükümleri mevcut bulunmaktadır.

Yeni birim fiyatın tespitinde kullanılacak analizler ile ilgili olarak, İdare ile yüklenici arasında herhangi bir anlaşmazlık olmadığı, diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerin kullanılması hususunda tarafların mutabakat içerisinde olduğu idare yazısı ve eklerinde belirtilmektedir.

Söz konusu analizlere uygulanacak rayiçler ile ilgili olarak; yukarıdaki hükümler birlikte değerlendirildiğinde bu hükümlerden; ihale öncesinde İdari Şartnamedeki hükmün istekliler tarafından bilinmekte olduğu ve isteklilerin tekliflerini buna dayalı olarak verdikleri hususu açık olup, yeni iş kalemlerine ait birim fiyatların tespitinde, İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçlerin kullanılması ve bu suretle tespit edilen fiyata en fazla % 5 oranında yüklenici karı ve genel gider eklenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

U.İ.G.Ş.’nin, 23 üncü maddesi gereğince, fiyat tespit çalışmalarının, fiyatı belirlenecek yeni iş kaleminin imalatı sürecinde yapılması ve yeni birim fiyat analizlerine sözleşme yılına değil uygulama ayına ait rayiçlerin uygulanması suretiyle tespit edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla geçmişe yönelik olarak sözleşme yılı rayiç bedellerinin tespitine gerek bulunmamaktadır.

Ayrıca, tespit edilen yeni birim fiyatların uygulama ayındaki fiyat farkı katsayısına bölünmek suretiyle sözleşme yılı birim fiyatının belirlenmesi mümkün bulunmaktadır.

4- KARAR

Konu, ön bölümlerde belirtildiği üzere incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, buna göre;

“ … İdare Binası ve Müştemilatı Restorasyon İşi”ne ait İdari Şartname’nin “DİĞER HUSUSLAR” kısmının 7 nci bendi ile Sözleşme’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 32 nci maddesi gereğince, yeni iş kalemlerinin birim fiyatının, söz konusu analizlere İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçlerin kullanılması ve en fazla % 5 oranında yüklenici karı ve genel gider eklenmesi suretiyle idaresince yüklenici ile birlikte tespit edilmesinin uygun olacağına,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 15/08/2012 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


Üst Konuları: Yüklenici Karı


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap