2886 sayılı Kanun kapsamında yaptırılan iş için iş denetleme (iş deneyim belgesi) belgesi düzenlenebilir mi

Yayın Tarih: 18.06.2022 09:06
ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Belediye olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kat karşılığı inşaat yaptırdık, yüklenici firmanın mühendisi iş denetleme belgesi istiyor, belediye olarak bu iş için mühendise iş denetleme belgesi düzenleyebilir miyiz?
Teşekkürler.

Cevabımız

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin;

“İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar “başlıklı 43/2 maddesinde “ (2) (Değişik: 29/06/2017-30109 R.G./2.md.) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında il özel idaresi tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. 

Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, il özel idaresince düzenlenenler ise, vali veya yetkilendirdiği kişi tarafından onaylanır. ”düzenlemesi

“Belge için başvuru” başlıklı 45/  maddesinde

 “b) (Değişik: RG-7/6/2014-29023) Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./1. md.; Mülga ibare: 13/06/2019-30800 RG/ 6. md., yürürlük: 23/06/2019) yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri.

e) (Değişik: RG-30/7/2011-28010; Değişik: RG-7/6/2014-29023, yürürlük: 19/8/2014) Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, belgeye konu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşme, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler. e) (Değişik: RG-30/7/2011-28010; Değişik: RG-7/6/2014-29023, yürürlük: 19/8/2014) Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi, ilgili meslek odası üye kayıt belgesi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, belgeye konu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşme, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.”  

“İş deneyim belgelerinin verilmesi” başlıklı 47 .maddenin;

“(2) Yüklenicilere;

b) Yurtiçinde özel sektöre, yapılacak iş karşılığı bedel içeren bir sözleşme ile taahhüt ettikleri işler için, işi bitirmeleri durumunda “iş bitirme belgesi”, işin ilk sözleşme bedelinin tamamlanması ve gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşarak kusursuz olarak gerçekleştirilmesi durumunda “iş durum belgesi”, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından,

düzenlenir ve verilir. (4) Mühendisler ve mimarlara;
  1. a) İş Denetleme Belgesi (Değişik: RG-24/9/2013-28775; Değişik: RG-7/6/2014-29023);
2) (Mülga alt bent: RG-7/6/2014-29023, yürürlük: 19/8/2014) 4) Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde, yüklenici bünyesinde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak şartıyla, şantiye mühendisi ve şantiye şefine, 5) (Mülga alt bent: RG-7/6/2014-29023, yürürlük: 19/8/2014; Değişik ibare: RG-3/7/2009-27277) Tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir. b) İş Yönetme Belgesi (Değişik: RG-24/9/2013-28775; Değişik: RG-7/6/2014-29023); 4) Özel sektöre taahhütte bulunulan işlerde; işin sözleşmesinde proje müdürü olarak belirtilmiş ve ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen görev yapmış olmak kaydıyla en az beş yıllık mühendis veya mimarlara, tek sözleşme ile ilişkili olarak düzenlenir ve verilir.” Düzenlemeleri bulunmaktadır. Buna göre ; İlgili firmayı iş deneyim /yönetme / denetleme belgesi düzenlenirken özel sektör yapılacak işler ile ilgili madde hükümlerine göre hareketİhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap