2886 sayılı kanunla ilgili soru

Yayın Tarih: 12.10.2016 11:10
Özet

Hocam Merhaba, 2886^ ya göre yapılan ihalede açık artırma türünde yapılan ihalede; istekliden istenen belgeler kapalı zarfa konuluyor. Bu durumda 4734 deki gibi; zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, imza kaşe olmak zorunda mıdır. Özellikle kaşe ve imza olmak zorunda mı? Teşekkürler iyi çalışmalar


Hocam Merhaba, 2886^ ya göre yapılan ihalede açık artırma türünde yapılan ihalede; istekliden istenen belgeler kapalı zarfa konuluyor. Bu durumda 4734 deki gibi; zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret ünvanı, imza kaşe olmak zorunda mıdır. Özellikle kaşe ve imza olmak zorunda mı? Teşekkürler iyi çalışmalar


Üst Konuları: 2886 Sayılı Kanun Hk.

Benzer İçerikler: , , , , , ,

Benzer Yazılar

Cevabımız

2886/Tekliflerin hazırlanması :

Madde 37 – Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.

Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır.

Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

2886/Açık teklif usulünün uygulanması:

 Madde 46 – Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

 

Yukarıdaki madde hükümlerine göre değerlendirdiğimizde;

Açık teklif usulünde istekli tarafından yapılacak teklife;

1.Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılması gerekir.

2.Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenecektir.

3. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılması gerekir.

4.Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılması gerekir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap