Aşırı düşük açıklamasında SMMM tarafından “maliyet tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” İbaresinin bulunmadan onaylanması elenme sebebi midir?

Özet

Kamu İhale Tebliğinin yukarıda yer verilen açıklamalarına uygun olarak SMMM tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ya da “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı
ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibareleri ile birlikte onaylanması gerektiği, ancak ilgili meslek mensubunca anılan ifadeye yer verilmediği ve kullanılan ibarede tarih ve sayının bulunmadığı, anılan ibarelerin mevzuat ile belirtilen şekilde olmadığı, dolayısıyla söz konusu belge ile aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulamayacağı anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının 1. iddia yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 27.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/173640 ihale kayıt numaralı “Karayolları 5. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Devlet ve İl Yollarında Peyzaj Düzenleme, Mevcut Fidanların ve Çim Alanlarının Bakımı ve Sulanması İşi” ihalesine ilişkin olarak B…r-Den İnşaat Temz. Nak. Gıda Pet. San. Tic. Ltd. Şti.nin 18.02.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.02.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibi 25.02.2016 tarih ve 11970 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.02.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 16.03.2016 tarihli ve 2016/UH.I-775 sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı B…r-Den İnşaat Temz. Nak. Gıda Pet. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen 10.06.2016 tarihli ve E:2016/1665, K: 2016/2335 sayılı kararında, “Dava dosyasının incelenmesinden, Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 27.01.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü’ne Bağlı Devlet ve İl Yollarında Peyzaj Düzenleme, Mevcut Fidanların ve Çim Alanlarının Bakımı ve Sulanması İşi” ihalesine ilişkin olarak; 17 adet ihale dokümanı satın aldığı ve 27.01.2016 tarihinde yapılan ihaleye davacı şirketin de aralarında olduğu 6 isteklinin katıldığı, teklif zarflarının açılması sonrasında 1 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklifi aşırı düşük teklif olarak tespit edilen Metin G…büz Mak. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti.den önemli teklif bileşenler olarak belirlenen iş kalemleri ile ilgili aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Metin G…büz Mak. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunduğu ve ihalenin Metin G…büz Mak. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, anılan gelişme üzerine davacı tarafından, 18.02.2016 tarihli şikâyet dilekçesi ile şikâyet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvurunun reddi üzerine, 25.02.2016 tarihli ve 11970 sayılı dilekçe ile;
1 ) İhale üzerinde kalan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması ve bu açıklama çerçevesinde sunulan tevsik edici belgelerin mevzuata aykırı olduğu, sunulan fiyat teklifini düzenleyen gerçek/tüzel kişi teklife konu alanda faaliyet göstermemekle beraber fiyat teklifi üzerine ilgili meslek mensubu tarafından yazılıp imzalanması gereken beyanın yazılmadığı, söz konusu ihalenin idari şartnamesinin 46. maddesinde belirtildiği gibi süre uzatımı dışında fiyat farkı ödenmeyecektir ve ilan tarihi 28/12/2015 tarihi olup yaklaşık maliyet hesaplamaları 2015 tarihli birim fiyatlara göre yapılmıştır ancak 2016 tarihinde asgari ücrete gelen yaklaşık %30’luk fiyat farkının ilgili firma tarafından işçilik maliyetlerinin savunmasının verilemeyeceğinin öngörüldüğü,
2 ) İhale üzerinde kalan isteklinin son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınması gereken oda kayıt belgesinin teklifleri kapsamında sunulmadığı,
3 ) İhale üzerinde kalan isteklinin iş deneyim belgesi tutarının İdari Şartname deki tutarı sağlamadığı,
4 ) İhale üzerinde kalan isteklinin Birim Fiyat Teklif Mektubu ile Birim Fiyat Teklif Cetvelinin her sayfasının yetkili kişi tarafından imzalanmadığı,
5 ) İhale üzerinde kalan isteklinin İdari Şartname’de aranan ciro ve bilanço oranlarını sağlamadığı iddialarıyla itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, anılan başvurunun 16/03/2016 gün ve 2016/UH.I-775 sayılı Kamu İhale Kumlu kararı ile reddi üzerine anılan kararın 1. iddiaya ilişkin kısmı yönünden iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta, ihaleci idarece, 5 sıra Nolu “Yolların yarma ve dolgu şevlerinde arazöz ile fidan ve çalıların sulanması”, 9 Sıra Nolu “Yapraklı ağaçların yan dallarının budanması ve tepe tacının yapılması”, 13 Sıra Nolu “Yolların yarma ve dolgu şevleri ile orta refîijlerde makine ile çim biçme”, 29 Sıra Nolu “Mevsimlik çiçek temini, dikilmesi ve nakli (vinka, kasımpatı, süs lahanası vs.-15’lik saksıda, canlı ve formunda) iş kalemleri önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği ve teklifi sınır değerin altında olan Metin G…büz Mak. Elek. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden bu kalemlere ilişkin teklifini açıklaması istenildiği, ilgili şirketin, açıklaması istenen iş kalemlerine ait fiyatı tevsik için Ladin Sera tarafından düzenlenen bir yazı sunulduğu, anılan yazının, belirli koşulların gerçekleşmesi neticesinde tarafların birbirlerine yükümlülüklerini ortaya koyduğu, yazının ekinde yer alan belgeler ile bir arada değerlendirildiğinde fiyat teklifi niteliğinde olduğu görülmüştür.

Bu minvalde, anılan taahhüdün Kamu İhale Tebliğinin yukarıda yer verilen açıklamalarına uygun olarak SMMM tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ya da “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibareleri ile birlikte onaylanması gerektiği, ancak ilgili meslek mensubunca anılan ifadeye yer verilmediği ve kullanılan ibarede tarih ve sayının bulunmadığı, anılan ibarelerin mevzuat ile belirtilen şekilde olmadığı, dolayısıyla söz konusu belge ile aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulamayacağı anlaşıldığından, dava konusu Kurul kararının 1. iddia yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uyarlık bulunmadığı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap