Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında O.7 nolu maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesinin esas olduğu hk

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.DÜZENLEME-513 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.12 nci maddesinden de anlaşılacağı üzere, isteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği O.7 nolu maliyet/satış tutarı tespit tutanağını sunması, teklif ettiği tutara ilişkin […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2011/UH.DÜZENLEME-513 Sayılı Kararında:

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.12 nci maddesinden de anlaşılacağı üzere, isteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği O.7 nolu maliyet/satış tutarı tespit tutanağını sunması, teklif ettiği tutara ilişkin birim fiyatların maliyete dayalı açıklama yaptığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması, maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

Bunun dışında anılan Tebliğin 79.4.2.16 ncı maddesinde O.7 nolu maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesinin esas olduğu, son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarihin, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihinin esas alınacağı açıklanmıştır.

Başvuruya konu ihalenin tarihinin 20.12.2010 olduğu dikkate alınırsa, son geçici vergi beyanname döneminin 7-8-9 (Temmuz-Ağustos-Eylül) 2010 tarihleri olduğu, maliyet/satış tutarı tespit tutanağının bu dönem esas alınarak hazırlanması gerekirken, tarihleri bu dönem sonrasına gelen alış faturaları esas alınarak hazırlandığı, dolayısıyla bu tutanağın anılan Tebliğ açıklamalarına aykırı olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarının mevzuata uygun olarak yapılmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap