Başvuru sahibinin haklılığı ortaya konulmadan, diğer isteklilerle ilgili iddia eşit muamele ilkesi gereğince incelenmesi mümkün müdür?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Danıştay 13. Dairesinin 08.12.2010 tarih ve E:2010/2738, K:2010/8376 sayılı kararı ile; “…Dosyanın incelenmesinden, … İşletmeleri A.Ş. Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 03.12.2009 tarihinde açık ihale usulüyle "T… A.Ş. Filosu Gemilerinin Tekne/Makine ve Teçhizat Sigortalarının Yaptırılması-Sigorta Hizmeti Alımı" ihalesinin yapıldığı, ihalede üç isteklinin teklif sunduğu, davacı şirketin birim fiyat teklif mektubunda yazılı teklif rakamı ile birim […]


Danıştay 13. Dairesinin 08.12.2010 tarih ve E:2010/2738, K:2010/8376 sayılı kararı ile;

“…Dosyanın incelenmesinden, … İşletmeleri A.Ş. Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 03.12.2009 tarihinde açık ihale usulüyle "T… A.Ş. Filosu Gemilerinin Tekne/Makine ve Teçhizat Sigortalarının Yaptırılması-Sigorta Hizmeti Alımı" ihalesinin yapıldığı, ihalede üç isteklinin teklif sunduğu, davacı şirketin birim fiyat teklif mektubunda yazılı teklif rakamı ile birim fiyat teklif cetvelinde belirttiği rakamın birbiriyle uyumlu olmadığı ve hasarsızlık indirimine teklif mektubunda yer verilmediği gerekçeleriyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen A… Sigorta T.A.Ş. üzerinde bırakıldığı, davacının 16.12.2009 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun idarece 22.12.2009 tarihli yazıyla reddi üzerine 28.12.2009 tarihli dilekçeyle yapılan itirazen şikâyet başvurusu sonucunda Kamu İhale Kurulu'nca, ihale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen birim fiyat teklif mektubu eki cetvel incelendiğinde, toplam bedelin BSMV hariç verilmesinin istenildiği ancak teklif mektubuna bu durumun KDV hariç şeklinde aktarıldığının görüldüğü, ayrıca idari şartnamenin 25.1. maddesinde BSMV'nin teklif fiyatına dahil olanlar arasında sayılmadığı, ayrı olarak belirtileceğinin öngörüldüğü, bu düzenlemeler uyarınca idarenin isteklilerin teklif fiyatlarının BSMV bedelini yansıtmalarını istemediğinin açık olduğu, bu sebeple idarenin hazırladığı teklif mektubunda ifade edilen "KDV hariç" lafzının da "BSMV hariç" olarak anlaşılmasının gerektiği, davacı tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu ile teklif mektubu eki cetvel karşılaştırıldığında, cetvelde BSMV hariç toplam tutarın 179.000 USD olarak belirlendiği, ancak teklif mektubuna %5 BSMV oranı da dahil edilerek 187.950 USD bedel üzerinden ihale konusu işin yerine getirileceği taahhüdünde bulunulduğunun görüldüğü, davacının teklif mektubunda belirtilen toplam bedelin teklif mektubu eki cetvelde öngörülen bedelden farklı olduğu anlaşıldığından idarenin işleminin yerinde olduğu, ayrıca idari şartnamenin 54.2. maddesi uyarınca teklif mektubunda hasarsızlık indirim tutarının belirtilmesinin ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak belirlendiği ve davacının teklifinin bu yönüyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin de yerinde olduğu sonucuna varıldığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği, davacının anılan Kamu İhale Kurulu kararının iptali istemiyle bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Dava dilekçesinde 11.01.2010 tarih ve 2010/UH.I-108 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının iptalinin istenildiği görülmekte olup, davacının talebinin kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik işlemin ortadan kaldırılmasına yönelik olduğu, ihaleye katılan diğer firmaların durumunun benzer olduğuna ilişkin belirlemelerin, kendi teklifinin değerlendirmeye alınması gerektiğini ispatlamaya yönelik olduğu anlaşılmıştır. Nitekim itirazen şikâyet başvurusuna ilişkin dilekçede de davacının sadece kendi durumuna ilişkin iddialarını ileri sürdüğü görülmüştür. Bu nedenle, davacı isteminin Kamu İhale Kurulu işlemi üzerinden değerlendirilmesi gerektiği, davacının haklılığı ortaya konulmadan ihalede diğer teklif sahiplerinin durumunun incelenmesine geçilemeyeceği, davacının haksız bulunması durumunda ise diğer ihaleye katılanların incelenmesinde davacının hukuki yararının bulunmayacağı açıktır.

Bu durumda, davacının teklif mektubundaki tutarların birbiriyle uyumlu olmaması dışında, şartname gereği teklif mektubunda belirtmesi gerektiği halde hasarsızlık indirimine de yer vermediği görüldüğünden, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği açık olduğu gibi, eşit muamele ilkesinin, aynı nitelikte belgeler ya da aynı hukuki sorunu barındıran teklifler nedeniyle idarece farklı muameleye tabi tutulma durumunun söz konusu olduğu hallerde uygulanabileceği, diğer istekliler bakımından davacının durumunda olduğu gibi, teklif mektubu ile teklif cetveli açısından herhangi bir uyumsuzluğun bulunmadığı, hasarsızlık indirimi konusuna ilişkin olarak da eşit durumda olmadıkları dikkate alındığında, eşit muamele ilkesi gereğince incelemeye geçilmesi mümkün olmadığından, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Belirtilen duruma göre davanın reddine karar verilmesi gerekirken, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet görülmemiştir” gerekçesi ile “davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile….Ankara 7. idare Mahkemesi'nin 10.06.2010 tarih ve E:2010/339, K:2010/1107 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine…” karar verilmiştir.


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap