Doğrudan temin yolu ile alım yapılan işte oluşan birim fiyatın işin daha hesaplı yapılabileceğini de gösterdiği gerekçe gösterilerek ihale iptal edilebilir mi?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-4405 Sayılı Kararında: Kamu İhale Genel Tebliğinin 20’nci maddesinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir. Böylece ihale ile ilgili ilan süresi ve ihale sürecinin belirli bir zaman […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-4405 Sayılı Kararında:

Kamu İhale Genel Tebliğinin 20’nci maddesinde yer alan “4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceği düzenlenmiştir. Böylece ihale ile ilgili ilan süresi ve ihale sürecinin belirli bir zaman alacağı da dikkate alınarak ertesi yılda gerçekleştirilecek bu tür mal ve hizmet alımı ihalelerine mali yıl sona ermeden çıkılabilmesine imkan tanınmıştır. Ancak yılın sonunda ya da ertesi yılın başında çıkılan ihalelerde önceden öngörülemeyen nedenlerle ihale sürecinin uzadığı durumlarda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi idarenin yetki ve sorumluluğundadır.” açıklaması gereğince, idarece eylül ayında başlayacak eğitim sezonu dikkate alınarak 03.08.2012 tarihinde işin ihalesinin yapıldığı, ancak şikâyet ve itirazen şikâyet süreci nedeniyle ihale sürecinin uzaması nedeniyle yukarıda yer verilen Tebliğ açıklaması uyarınca işin öğrenci taşıma işi olması ve eğitim sürecinin kesintiye uğratılmaması gerekçesiyle bir aksama yaşanmaması için 93 günlük doğrudan temin yolu ile alım yapıldığı, işin kalan kısmının yarıdan daha az olduğu ve fiilen yürütülen taşıma işinde oluşan birim fiyatın işin daha hesaplı yapılabileceğini de gösterdiği anlaşıldığından, başvuru konusu ihalenin idare tarafından belirtilen gerekçeler ile iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap