Yapım ihalesinde, üretim yapıldığına dair Sanayi Odasından alınan kapasite raporu ve Sanayi Sicil Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesi istenebilir mi?

Özet

Başvuru konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.1.i maddesinde ihaleye katılım kriteri olarak istenilen “imalat kapasite raporu; üretim yapıldığına dair Sanayi Odasından alınan kapasite raporu ve Sanayi Sicil Müdürlüğünden alınan Sanayi Sicil Belgesi”nin bir yapım işi olan bu ihalede istenilmesinin kamu ihale mevzuatına aykırılık teşkil ettiği, kaldı ki bu belgelerin iş ortaklığı tarafından teklif verilmesi halinde tüm ortaklardan istenilmesinin de mevzuata aykırı olduğu hk.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar Tarihi    : 14.11.2011

Karar No         : 2011/UY.I-3748

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

….

Kamu İhale Genel Tebliğinin yapım işi ihalelerinde “Yeterliğin Belirlenmesinde İstenilecek Belgeler” başlıklı 35 inci maddesinde, “Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde, aday veya isteklilerden yeterliklerinin belirlenmesi için istenilecek belgeler, yapım işinin yaklaşık maliyet değerine göre belirlenmiş olup (Ek-Y.1)’de yer alan tabloda gösterilmiştir.” açıklaması yer almakta olup, Ek-Y.1 tablosuna bakıldığında kapasite raporuna ve sanayi sicil belgesine yer verilmediği tespit edilmiştir.

Sonuç olarak; yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden kapasite raporu ve sanayi sicil belgesinin ihale konusu işin niteliğine uygun olmadığı ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde bu hususta herhangi bir esas belirlenmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmuştur.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29 uncu maddesinde; “Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.” hükmü bulunmaktadır.

İnceleme konusu ihalede 10 adet doküman satın aldığı, ihaleye 4 isteklinin katıldığı ve 1 istekli ortak girişimin ortaklarından birinin sanayi sicil belgesi sunulmadığı için söz konusu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

Dolayısıyla, ihale dokümanında Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin hükümlerine aykırı düzenlemeye yer verildiği ve bu durumun da ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap