Yeterlik kriterleri arasında sayılan ve teklifleriyle beraber sunulması istenen D2 yetki belgesinin firmaya ilişkin olması yeterli midir?

Özet

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde ihaleye teklif verecek istekliler tarafından Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesinin teklifleri dahilinde sunulması gerektiği düzenlenmiş olup, bu düzenlemeden istekliler tarafından teklifleri kapsamında Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre düzenlenmiş olan D2 yetki belgesinin sunulmasının yeterli olduğu anlaşılmaktadır. 4734 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, isteklilerin tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebileceği belirtilmiştir. Öte yandan, 4734 sayılı Kanun’un 55’inci maddesinde de, ihale dokümanına ilişkin olarak en geç ihale tarihinin üç iş günü öncesinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır. İhale dokümanı düzenlemeleri ve anılan Yönetmelik hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, başvuruya konu ihalede istenilen araçlara ilişkin taşıt belgelerinin ve taşıt kartlarının ihaleye katılımda sunulması zorunluluğu getirilmediği, bu kapsamda teklif dosyasında D2 yetki belgesi sunulması şartı getirildiği, yalnızca söz konusu D2 yetki belgesinin sunulmuş olmasının yeterli olacağı anlaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/048

Gündem No

: 44

Karar Tarihi

: 12.08.2015

Karar No

: 2015/UH.II-2217

 

Şikayetçi: 

Ç…r Tur. Taş.İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.- E…t Sey.İnş.Tur. Eml.Gıd. Ve Tic. Ltd.Şti. İş Ortaklığı 

İhaleyi Yapan Daire: 

Etimesgut Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

23.07.2015 / 62145 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/47172 İhale Kayıt Numaralı "36 Ay Süreli 8 Adet Araç İle Yapılacak 500 Kişilik Personel Hizmet Alımı" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

… 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ç…r Tur. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- E…t Sey. İnş. Tur. Eml. Gıd. ve Tic. Ltd.Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü,

30 Ağustos Mahallesi Şehit Hasan Öztürk Caddesi No: 5 06790 Etimesgut/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/47172İhale Kayıt Numaralı “36 Ay Süreli 8 Adet Araç İle Yapılacak 500 Kişilik Personel Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Etimesgut Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 28.05.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Ay Süreli 8 Adet Araç İle Yapılacak 500 Kişilik Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ç…r Tur. Taş. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Etimesgut Sey. İnş. Tur. Eml. Gıd. ve Tic. Ltd.Şti. İş Ortaklığının 13.07.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.07.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.07.2015 tarih ve62145 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.07.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusundabulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/1927 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname'nin 7.1.h maddesinde “Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesinin teklifleri dahilinde sunulması gerekmektedir.” düzenlemesinin yer aldığı, aynı düzenlemenin İhale İlanının 4.1.1.3'üncü maddesinde ve Teknik Şartname'nin 7.4'üncü maddesinde de yer aldığı, söz konusu İlan ve İdari Şartname düzenlemesinde yer alan “minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesi”nin bir yeterlik kriteri haline geldiği ve düzenlemenin minibüsler için anılan belgeyi düzenlediği, söz konusu doküman düzenlemesinin bu şekli ile kesinleştiği, isteklilerin de kesinleşen ihale dokümanına uygun olarak tekliflerini vermeleri gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan T…z Sosyal Hizmetler Otomasyon Nakliye İnşaat Peyzaj Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan B…y Tem. Hizm. Yem. Ltd. Şti.'nin “minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesini” teklif zarfları içerisinde sunmadığı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, zira anılan isteklilerin kendileri adına olan D2 yetki belgesini sundukları, minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesini sunmadıkları, taşıta ilişkin D2 yetki belgesi ile firmaya ilişkin D2 yetki belgesinin birbiriyle karıştırılmaması gerektiği, İdari Şartnamedeki söz konusu düzenlemeye istinaden taşıt kartında D2 yetki kaydını gösteren ve taşıt adına düzenlenmiş belgenin ibrazının arandığının açıkça anlaşıldığı, benzer konularda Kurul tarafından alınmış çok sayıda karar bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 36 AY SÜRELİ 8 ADET ARAÇ İLE YAPILACAK 500 KİŞİLİK PERSONEL HİZMET ALIMI

b) Miktarı ve türü:

36 AY SÜRELİ 8 ADET ARAÇ İLE YAPILACAK 500 KİŞİLİK PERSONEL HİZMET ALIMI…” düzenlemesi,

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesinin teklifleri dahilinde sunulması gerekmektedir…” düzenlemesi,

 

Teknik Şartname’nin 15.05.2015 tarihli Zeyilname ile değiştirilen “İşin Yürütümü Esnasında Kullanılacak Araç ve Gereçler” başlıklı 7’nci maddesinde“Yüklenici işin yürütülmesi aşamasında, yer teslimini müteakip aşağıda özellikleri belirtilen araçları en geç 30 gün içerisinde idareye teslim edilmek üzere, son hakedişten sonra yükleniciye iade edilmek kaydıyla Belediyenin sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015 model veya üzeri kaskolu 6 adet binek araç ile 2015 model veya üzeri 2 adet 29+1 kişilik midibüs idareye teslim edilecektir. Teslim edilen araçların kasko ve zorunlu trafik sigortaları ile bakım/onarım giderleri yükleniciye yakıtı idareye ait olacaktır.

… 4- D2 Belgesi a) Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için D2 yetki belgesinin bulunması gerekmektedir.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Aynı düzenlemenin İhale İlanı’nın “4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlığı altında da yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “… (2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur. …” hükmü bulunmaktadır.

 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na dayanılarak hazırlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde“(1) Bu Yönetmelik, kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımalarını, taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, terminal işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği ve benzeri taşımacılık faaliyetlerini yapanlar ile taşıma işlerinde çalışanları, taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı, tesis ve benzerlerini kapsar.

(2) Servis taşımaları hakkındaki usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca düzenlenir…” hükmü,

 

“Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “…ff) Özmal taşıt: Araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına kayıtlı taşıtı,

oo) Tarifesiz yolcu taşıma: Önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergahı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenmeksizin; grup yolcu durumuna göre arızi veya mekik sefer düzenlenerek yapılan düzensiz yolcu taşımalarını,

uu) Taşıt belgesi: Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi,

üü) Taşıt kartı: Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi,

ddd) Yetki belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,…ifade eder.” hükmü,

 

“Yetki belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.” hükmü,

 

 “Yetki Belgesi Türleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “… (4) D türü yetki belgesi: Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

b) D2 yetki belgesi: Tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

verilir.” hükmü,

 

          “Mevzuata uygun taşımacılık faaliyeti yapılması ve yasaklar” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmelere, Kanuna, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. Buna göre:

          a) Yapılacak faaliyetin kapsamına uygun bir yetki belgesi alınmadan, muhtevası bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir faaliyette bulunulamaz.

          b) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesinin kapsamı dışında faaliyette bulunamazlar.

          c) Taşıt belgesine kaydedilmeyen taşıtlar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde kullanılamaz.

          …

ğ) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş seyahat acentalığı belgesine sahip olanların, yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde; gerçekleşecek taşıma yurtiçi ise B2 veya D2, uluslararası ise sadece B2 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları şarttır…” hükmü,

 

“Yetki belgesi almanın veya yenilemenin özel şartları” başlıklı 13’üncü maddesinde “…(4) D türü yetki belgeleri için;

….

b) D2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 75 adet koltuk kapasitesine ve 30.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik'in 15’inci maddesinde ise “…(4) Yetki belgesi sahiplerinin faaliyetlerinde kullanacağı taşıtlar, yetki belgelerinin eki taşıt belgelerine kaydedilir. Taşıt belgesi ile birlikte taşıt belgesine kaydedilen taşıtların her biri için bir taşıt kartı düzenlenerek verilir…” hükmü,

 

Bahsi geçen Yönetmelik'in 25’inci maddesinde ise “…3) D1 ve D2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 2 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler…” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu Yönetmelik hükümlerine göre D2 yetki belgesi sahiplerinin, belli bir koltuk kapasitesini sağlayacak şekilde özmal otobüslere sahip olmasının zorunlu olduğu, özmal taşıtlar haricinde özmal taşıt sayısının iki katını geçmeyecek şekilde sözleşmeli taşıt kullanabileceği, taşımacılıkta kullanılacak olan özmal veya sözleşmeli taşıtların taşıt belgesine kaydedilmesinin gerektiği, taşıt belgesine kaydedilen her araca ilişkin taşıt kartının düzenleneceği ifade edilmektedir.

 

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (h) bendinde ihaleye teklif verecek istekliler tarafından Ulaştırma Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince minibüsler için düzenlenen D2 yetki belgesinin teklifleri dahilinde sunulması gerektiği düzenlenmiş olup, bu düzenlemeden istekliler tarafından teklifleri kapsamında Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre düzenlenmiş olan D2 yetki belgesinin sunulmasının yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kanun'un  29'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, isteklilerin tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebileceği belirtilmiştir. Öte yandan, 4734 sayılı Kanun'un 55'inci maddesinde de, ihale dokümanına ilişkin olarak en geç ihale tarihinin üç iş günü öncesinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhale dokümanı düzenlemeleri ve anılan Yönetmelik hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, başvuruya konu ihalede istenilen araçlara ilişkin taşıt belgelerinin ve taşıt kartlarının ihaleye katılımda sunulması zorunluluğu getirilmediği, bu kapsamda teklif dosyasında D2 yetki belgesi sunulması şartı getirildiği, yalnızca söz konusu D2 yetki belgesinin sunulmuş olmasının yeterli olacağı anlaşılmıştır.

 

Başvuru konusu ihalede 17 adet ihale dokümanı satın alındığı ve 28.05.2015 tarihinde yapılan ihaleye 10 adet teklif sunulduğu, 5 teklifin geçerli teklif olarak değerlendirildiği, 02.07.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin T…z Sosyal Hizmetler Otomasyon Nakliye İnşaat Peyzaj Taahhüt Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin ise B…y Tem. Hizm. Yem. Ltd. Şti. olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İdarece gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde,

 

İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesi gereğince ihale üzerinde bırakılan istekli olan T…z Sosyal Hizmetler Otomasyon Nakliye İnşaat Peyzaj Taahhüt Ticaret Limited Şirketi tarafından teklif dosyası kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış geçerlilik tarihi 15.05.2020 olan D2 yetki belgesinin,  ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan B…y Tem. Hizm. Yem. Ltd. Şti. tarafından ise teklif dosyası kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınmış geçerlilik tarihi 19.02.2020 olan D2 yetki belgesinin sunulduğu görülmüştür.

 

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan istekli olan T…z Sosyal Hizmetler Otomasyon Nakliye İnşaat Peyzaj Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olan B…y Tem. Hizm. Yem. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyasında D2 yetki belgesinin sunulmuş olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap