Geçici kabul eksiklikleri için verilen sürede ve bu tarihten sonrası için gecikme cezası uygulanıp uygulanamayacağı?(YFK)

Özet

Gecikme cezasının kesilmesi gerektiği hk.


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

Karar No : 2010/4

 Karar Tarihi : 06/01/2010

I- GİRİŞ

… Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “ … Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Binası İnşaatı İşi” ile ilgili olarak görüş talep edilmektedir.

II- KONU

İdaresi, 20/11/2009 tarih ve 18043 sayılı yazısında özetle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ … Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Binası İnşaatı İşi”nin bitirme tarihi olarak belirlenen 22.09.2009 tarihinden başlamak üzere 26.10.2009 tarihine kadar geçici kabul eksikliklerinin tamamlanması için verilen sürede ve bu tarihten sonrası için, gecikme cezası uygulanıp uygulanamayacağı konusunda ve ayrıca yazıları ekinde gönderilen tarihsiz Teknik Rapor’da ayrıntıları açıklanan hususlarda Kurulumuzdan görüş talep edilmektedir.

III- İNCELEME

Konu, Kurulumuzda taleple sınırlı olarak gönderilen bilgi ve belgeler çerçevesinde incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

A- Gecikme cezası ile ilgili olarak:

-İşe ait sözleşmenin, gecikme halinde alınacak cezalar başlıklı bölümün 10.2.1 maddesinde;

“İdarece verilecek süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin % 0,05 oranında gecikme cezası kesilir. Günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere idarece verilen süre uzatımı hariç, yüklenicinin işi zamanında bitirmemesi halinde, geçen her takvim günü için bu maddede ön görülen gecikme cezasının kendisinden kesilmesi gerekmektedir.

-Diğer taraftan, işin ihale tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 42. maddesinde, işin geçici kabulünün yapılabilme şartları ile kabulün yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

Bu madde hükmüne göre geçici kabulün yapılabilmesi için işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlanması ve kabul işlemlerinin yapılmasına engel bir durumun bulunmaması gerekmektedir.

Ayrıca, aynı maddede; “… Kabul komisyonunun oluşturulması ve işyerine gönderilebilmesi, yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır. Bu oranı geçmeyen kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin idareye teslimine ve kullanılmasına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek

nitelikte olmalıdır…”  

ile,

“… Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. “

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen sözleşmesinin 10.2.1 maddesi ile sözleşmesi eki YİGŞ’nin 42. maddesindeki hükümlerin sözleşmenin uygulanması esnasında dikkate alınmasının gerektiği bilinen bir husustur.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap