Hizmet alımı ihalesinde özel sektör iş deneyim belgesi olarak sunulan sözleşmede işin %80 inin tamamlanması yeterli midir?

Özet

Yapılan hizmet alım ihalesine ortak girişimle katılan isteklilerden 1 firma iş deneyimi olarak özel sektörde yapılan işi fatura, sözleşme ve sgk belgeleri ile sunmuştur. Bu firmanın iş deneyiminin geçerli olmasında Hizmet Alımları uygulama yönetmeliğinin 39/b maddesine göre işin %80 ^inin tamamlanması şartını sözleşmedeki şartlara göre mi değerlendirmek gerekir?


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Yapılan hizmet alım ihalesine ortak girişimle katılan isteklilerden 1 firma iş deneyimi olarak özel sektörde yapılan işi fatura, sözleşme ve sgk belgeleri ile sunmuştur. Bu firmanın iş deneyiminin geçerli olmasında Hizmet Alımları uygulama yönetmeliğinin 39/b maddesine göre işin %80 ^inin tamamlanması şartını sözleşmedeki şartlara göre mi değerlendirmek gerekir?

Cevabımız

Öncelikle şunu belirmek gerekir hizmet alımı ihalelerinde, yapım işlerinde olduğu gibi işin %80'inin tamamlayan yükleniciye "iş durum belgesi" niteliğinde iş deneyim belgesi düzenlenemez. Hizmet alımı ihalelerinde işin tamamının bitirilmesi halinde iş bitirme belgesi verilir bunun tek istisnası iş devredildiğinde işin tamamının sözleşmeye göre tamamlanması şartıyla işin ilk sözleşme bedelinin en az % 80’lik kısmını gerçekleştiren yükleniciye iş bitirme belgesi düzenlenir.

İş deneyim belgesi olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak tevsiki  durumunda ise, sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (Ek ibare: 12/06/2015-29384 R.G./ 1. md.) serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

Burada iş deneyim belgesi olarak sözleşme ve sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturalar ile sözleşmede personel de çalıştırılması durumunda SGK belgelerinin sunulması gerekir. Burada sözleşmedeki işin tamamının yerine getirilmesi gerekir. sözleşme konusu işin %80'inin yapılması iş deneyim belgesi yerine geçmez, eğer böyle bir durum var ise isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap