Hizmet işlerinde, alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak için gereken belgeler ve düzenlenme koşulları nelerdir?

Yayın Tarih: 03.01.2016 10:01
Özet

Hizmet işlerinde, alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak için gereken belgeler ve düzenlenme koşulları nelerdir?


Hizmet işlerinde, alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak için gereken belgeler ve düzenlenme koşulları nelerdir?


Üst Konuları: Diğer

Cevabımız

Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri için;

1.İhale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir. [1]

ÖNEMLİ Ancak, belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı alınmaksızın çalıştırılan alt yükleniciler için alt yüklenici iş deneyim belgesi düzenlenemeyecek ve bu kapsamdaki işler idarelerce iş deneyimi olarak kabul edilemeyecektir. [2]

2.Yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin olması gerekir[3], ancak noter şartı yoktur.

3.İşin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şarttır. [4]

4.Sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması zorunludur. [5]

5.Belge Tutarı.

Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. [6]

Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi  zorunludur. [7]

Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı  asıl işin toplam sözleşme bedelini aşamaz. [8]

ÖNEMLİ İSTİSNA    İlanı veya duyurusu 1/1/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde ise belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” yerine, bu belgenin düzenlenmesine esas alınan ve anılan Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilen belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulması halinde, bu belgeler iş deneyiminin değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır[9][1] Hizmet İşleri İhale Yönetmeliği madde 45/4

[2] Kamu İhale Genel Tebliği madde 72.5

[3] Hizmet İşleri İhale Yönetmeliği madde 45/7

[4] Kamu İhale Genel Tebliği madde 72.5

[5] Hizmet İşleri İhale Yönetmeliği madde 45/3

[6] Hizmet İşleri İhale Yönetmeliği madde 45/7

[7] Hizmet İşleri İhale Yönetmeliği madde 45/7

[8] Hizmet İşleri İhale Yönetmeliği madde 45/7

[9] Kamu İhale Genel Tebliği madde 72.7

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap