İdare, ihaleyi iptal ederse geçici teminatlar ve yapılan masraflar geri alınabilir mi?

Yayın Tarih: 21.10.2015 04:10
Özet

Uhdemizde kalan ihaleyi idare bazı gerekçelerle iptal etmiştir.Biz bu durumda geçici teminatları ve yapılan harcamaları geri almak istiyoruz.Hangi kanunun hangi maddesine göre bu talebimizi idareye iletmemiz gerekir.?Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.


Uhdemizde kalan ihaleyi idare bazı gerekçelerle iptal etmiştir.Biz bu durumda geçici teminatları ve yapılan harcamaları geri almak istiyoruz.Hangi kanunun hangi maddesine göre bu talebimizi idareye iletmemiz gerekir.?Şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.


Cevabımız

Yapılan Harcamalar Ve Tazminat Hakkı İle İlgili:

Burada öncelikle şu bilgiyi vermek gerekiyor. Yapım, hizmet ve mal alımı ihalelerindeki standart teklif mektubu formunun ilk satırında; “Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir.” Şeklinde bir beyan yer almakta ve istekli teklifinde bunu beyan etmekte ve imzalamaktadır.

Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ait tip idari şartnamenin Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi başlıklı 34’üncü maddesinde; “İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.” hükmü yer almaktadır.

Bildiğiniz gibi 4734 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde göre ihaleye ait idari şartnameler ile ihaledeki standart formlar ihale dokümanı olarak tanımlanmıştır.

Yukarıdaki şartlar dahilinde normal şartlarda istekli yukarıda kısaca bahsettiğimiz şekilde teklif mektubunu imzalamakla idarenin ihaleyi iptal etmekte serbest olduğunu ve idarenin herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini peşinen kabul etmiştir. Bu minvalde ihalenin iptal edilmesi ile ilgili istekli tarafından idareden ihale için yapılan harcamaların istenmesinin söz konusu olmadığı kanaatindeyim.

Ancak birkaç hususu daha belirtmekte fayda görüyorum. Birincisi idarenin ihale iptal kararının gerekçesinin sağlam olması gerekiyor, idare keyfi olarak iptal etmiş ise tam yargı davası açılarak tazminat ve yapılan masraflar talep edilebilir. İkincisi idarenin ihaleyi iptal etmesini çoğu zaman yetkisi dahilinde olduğu gerekçe gösterilerek Danıştay tarafından (özellikle kamu yararı gerekçesi var ise) haklı görülmektedir.[1]

İstekli tarafından talep edilmesi için isteklinin idarenin iptal gerekçesini bilmesine ihtiyaç vardır. Burada ihale komisyonu tarafından iptal edilmişse ihale komisyon kararı, ihale yetkilisi tarafından iptal edilmişse ihale yetkilisinin gerekçesinin bilinmesi gerekmektedir. Bu kapsamda idareye dilekçe ile başvurarak gerekçesinin istenmesi gerekmektedir. İstekli idarenin verdiği cevaptan tatmin olmamış ise İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ve ihalelere yönelik başvurular hakkında tebliğin ekinde yer alan dilekçe ile idareden “ihalenin iptalinin iptalini” talep eder, idare cevap vermez veya isteklinin istediği şekilde bir cevap vermez ise istekli itirazen şikayet yoluna gider. İtirazen şikayet sonucu istenen sonuç alınmaz ise idare mahkemesinde dava yoluna gidilebilir. (Bu süreçte süreler hak düşürücü olduğundan bütün başvurularda sürelere dikkat etmek gerekir aksi taktirde haklı olunsa bile idare, KİK veya mahkeme esasa girmeden reddecektir.)

Geçici Teminatın İadesi İle İlgili:

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları, ihaleden sonra Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir. İhale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır. İhale iptalinde istekliler iptal kararının kendilerine bildirildiği tarihten geçici teminatlarının iadesini idareden talep edebilirler.

Kolaylıklar diliyorum.

 İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap