İdarenin bir daire başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ihaleye, başka bir daire başkanlığından emekli olan veya ayrılan kişi katılabilir mi?

Özet

Şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olduğu ve 03.07.2006 tarihinde K… Genel Müdürlüğü Otoyollar Dairesi Başkanlığında Otoyol Bakım Mühendisi olarak çalışmakta iken emekliye ayrılarak görevinin sona erdiği görülmektedir. Davacı şirketin çoğunluk hissesine sahip ortağı olan adı geçen mühendisin 2531 sayılı Kanun’un 2. maddesi uyarınca K… Genel Müdürlüğü’ndeki görevinden ayrıldığı tarihten önceki son iki yıl süresince K…Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinin görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görevinden ayrıldıktan sonraki 3 yıl içinde görev ve iş alamayacağı, taahhüde giremeyeceği, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacağı ileri sürülmekte ise de, görevinden ayrılmış kurumlara karşı memurun “o idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda” doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak Kanun’da sayılan işleri yapamayacağı belirtilmiş olduğundan, başka bir ifadeyle burada idarenin tüm faaliyet alanından değil memurun görev ve faaliyet alanından bahsedildiğinden ve dava konusu yolun yapım işi ihalesi Otoyolları Dairesi Başkanlığı’nın görev ve yetkisinde olmadığından, burada başmühendis olarak görev yapan H. H… K…’nın son çalıştığı Dairenin görev ve yetkisinde bulunmaması sebebiyle, davacı şirketin Karayolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşmazlık konusu ihaleye katılmasının 2531 sayılı Kanun’un 2. maddesi kapsamında değerlendirilmesine olanak yoktur.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

       Danıştay 13. Dairesinin 08.12.2010 tarih ve E:2010/1255, K:2010/8366 sayılı kararı ile;

      “Olayda, dava dosyasında yer alan mevcut bilgi ve belgelerin birlikte incelenmesinden, davacı şirketin ortağı bulunan H. H… K…'nın davacı şirketin yarısından fazla hissesine sahip ortağı olduğu ve 03.07.2006 tarihinde K… Genel Müdürlüğü Otoyollar Dairesi Başkanlığında Otoyol Bakım Mühendisi olarak çalışmakta iken emekliye ayrılarak görevinin sona erdiği görülmektedir. Davacı şirketin çoğunluk hissesine sahip ortağı olan adı geçen mühendisin 2531 sayılı Kanun'un 2. maddesi uyarınca K… Genel Müdürlüğü'ndeki görevinden ayrıldığı tarihten önceki son iki yıl süresince K…Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinin görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görevinden ayrıldıktan sonraki 3 yıl içinde görev ve iş alamayacağı, taahhüde giremeyeceği, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacağı ileri sürülmekte ise de, görevinden ayrılmış kurumlara karşı memurun "o idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda" doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak Kanun'da sayılan işleri yapamayacağı belirtilmiş olduğundan, başka bir ifadeyle burada idarenin tüm faaliyet alanından değil memurun görev ve faaliyet alanından bahsedildiğinden ve dava konusu yolun yapım işi ihalesi Otoyolları Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkisinde olmadığından, burada başmühendis olarak görev yapan H. H… K…'nın son çalıştığı Dairenin görev ve yetkisinde bulunmaması sebebiyle, davacı şirketin Karayolları Genel Müdürlüğü Yapım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşmazlık konusu ihaleye katılmasının 2531 sayılı Kanun'un 2. maddesi kapsamında değerlendirilmesine olanak yoktur.

       Öte yandan, davacı şirketin yarısından fazla hissesine sahip olan İnşaat Mühendisi  H… K…'nın uyuşmazlık konusu ihaleye katılma eylemi ile ilgili olarak "Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan  hakkında açılan ceza davasında yapılan yargılama sonucunda verilen Ankara 9. Sulh Ceza Mahkemesi'nin  19.11.2009 tarih ve E:2009/724,  K:2009/1440  sayılı  kararında özetle; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından "Bala Ayrım – Aksaray – Ereğli Ayrım Yolu (Km:195+200-216+491 Kesimi) Yapım İşi" için 2008/125362 ihale kayıt numarası ile ihaleye çıkıldığı, ihaleye katılabilecek yeterlikte bulunan firmalar arasında H. H… K…'nın yüzde ellibir hisseye sahip olduğu… inşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.'nin de bulunduğu, ihale komisyonu tarafından 15.10.2008 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda; 2531 sayılı Kanun'un 2. maddesine aykırı eylem ve fiillerde bulunan inşaat mühendisi H. H… K… hakkında yasal işlem tesis  edilmesi   gerektiğinden  konunun  Cumhuriyet Savcılığı'na bildirilmesine, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verildiği, H. H… K…'nın kendi isteği ile emekli olduğu 03.07.2006 tarihine kadar 21 ay Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyolları Daire Başkanlığı, Otoyolları Bakım İşletme Şube Müdürlüğü'nde mühendis olarak görev yaptığı, 2531 sayılı Kanun'da belirtilen aykırılığın oluşması için maddede belirtilen koşul ve sürelerin yanı sıra görevlinin daha önce çalıştığı daire, idare, kurum ve kuruluşun görev ve faaliyet alanları ile ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alınması, taahhüde girilmesi, komisyonculuk ve temsilcilik yapılması gerektiği, dava konusu yolun yapım işi ihalesinin Otoyolları Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkisinde olmadığı, dolayısıyla ihalenin H. H… K…'nın son çalıştığı dairenin görev ve yetkisinde bulunmaması sebebiyle Kanuna aykırılık için gerekli olan daha önce çalıştığı daire, idare, kurum ve kuruluşun görev ve faaliyet alanları ile ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ve iş alınması, taahhüde girilmesi, komisyonculuk ve temsilcilik yapılması şartı gerçekleşmediği" gerekçesiyle davacı şirket ortağı H. H… K…'nın beraatine karar verildiği, anılan kararın kesinleştiği tespit edilmiştir.

       Bu durumda, uyuşmazlık konusu ihalenin, davacı şirketin %51 ortağı H.H… K…'nın son çalıştığı Otoyollar Dairesi Başkanlığı'nın görev ve yetkisinde bulunmaması ve aynı ihaleyle ilgili olarak anılan kişi hakkında 2531 sayılı Kanun'a muhalefet suçuyla ilgili olarak yapılan ceza yargılaması sonucunda verilen beraat kararının kesinleşmiş olması karşısında; dava konusu 01.12.2008 tarih ve 2008/UY.II-4871 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının; davacı şirkete yönelik kısmında hukuka uyarlık bulunmadığından bu kısmın iptali gerekirken davanın reddi yolunda hüküm kuran Mahkeme kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek Ankara 5. İdare Mahkemesinin 15.01.2010 tarih ve E:2009/981, K:2010/24 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap