İdari şartnamede yüklenicinin alt yüklenici çalıştırılabileceği belirtildi ama alt yüklenicilere yapılması düşünülen işlerin listesi istenmedi? Alt yüklenici çalıştırabilir miyiz?

Özet

Merhaba hocam.. idari şartnamenin 18. maddesinde ; "ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırışabilir"" şeklinde bir ibare var. Ancak teklif kapsamında herhangi bir bilgi belge (alt yüklenicilere yapmayı düşündükleri işlerin listesi vb) istenmedi. sözleşmeye davet yazılacak… 1. alt yüklenici calıştırabilir miyiz. 2….. alt yüklenici calıştırmak için hangi tür belge gerekli. yardımcı olmanız ricasıyla


ihale soru cevap ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Merhaba hocam.. idari şartnamenin 18. maddesinde ; "ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırışabilir"" şeklinde bir ibare var. Ancak teklif kapsamında herhangi bir bilgi belge (alt yüklenicilere yapmayı düşündükleri işlerin listesi vb) istenmedi. sözleşmeye davet yazılacak… 1. alt yüklenici calıştırabilir miyiz. 2….. alt yüklenici calıştırmak için hangi tür belge gerekli. yardımcı olmanız ricasıyla

Cevabımız

İhale dokümanında, sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesinin idarenin onayına sunulmasının istendiği hallerde; İdare, onaya sunulan listede yer alan alt yüklenicileri onaylayıp onaylamadığını, on beş gün içinde yükleniciye bildirir.

Yüklenicinin, idare tarafından onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir.

İdarece onaylanmayan alt yükleniciler hiçbir suretle iş yerinde çalışamaz. Ancak; ihale dokümanında alt yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin belirtilmesi istenmekle birlikte yüklenici teklifi kapsamında liste vermese dahi işin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından ihtiyaç duyulması halinde idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

İdarece onaylanmış alt yüklenicilerin ve/veya bunlara ait iş kısımlarının işin devamı sırasında değiştirilerek, işin başka alt yüklenicilere yaptırılması da idarenin iznine ve yukarıdaki şartlara tabidir.

Alt yüklenicilerin yaptığı bütün işlerden idareye karşı yüklenici sorumludur. Alt yüklenicilerin idarece kabul edilerek onaylanması bu sorumluluğu hiçbir şekilde değiştirmez.

İdare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığını tespit ederse, alt yüklenicinin değiştirilmesini veya alt yükleniciler tarafından yapılmasını istemediği herhangi bir iş bölümünün bizzat yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir.

Yüklenici ve alt yükleniciler, işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmaması, hileli malzeme kullanılması ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan, yapının tamamı için işe başlama tarihinden itibaren kesin kabul tarihine kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Bu anlamda yüklenici alt yüklenici çalıştırmak istediği kısımlarla ilgili dilekçesini ve alt yüklenici listesini idareye verir, idare onayladıktan sonra alt yüklenici çalıtırabilir. 

Yüklenici ile alt yüklenici arasında idare onayı alındıktan sonra ilgili kısımlar için sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir. Sözleşmenin bir örneği idareye sunulur. Sözleşmenin noter onaylı olmasına gerek bulunmamaktadır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap