ihale kapsamında olmayan hizmetin ihale kapsamına alınması gerektiği gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?

Özet

İdarelerin yapacakları ihalelerde ihtiyacın türü ve miktarını belirleme konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermeleri beklenmektedir.  Bu kapsamda pazarlık usulü ile gerçekleştirilen şikâyete konu ihalede gelinen aşamada son tekliflerin de alınmasından sonra, ihale kapsamında olmayan bir bakım onarım hizmetinin ihale kapsamına alınması gerektiği gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin ve bu hususa dayanak teşkil edecek herhangi bir bilgi veya belgenin de ortaya konulmamasının Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine uygun olmayacağı, kaldı ki ihalenin iptal gerekçesi olarak belirtilen asansörlerin periyodik bakım ve onarımı için idarece harici bir ihaleye çıkılabileceği, bir diğer anlatımla bu hususun mevcut ihalenin sonuçlandırılmasına engel teşkil etmediği değerlendirilmiştir. Bu itibarla belirtilen gerekçelerle ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com
Toplantı No : 2020/004
Gündem No : 28
Karar Tarihi : 29.01.2020
Karar No : 2020/UH.II-214

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Entropi Taahhüt Proje Mühendislik İnşaat Turizm Limited Şirketi,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/639660 İhale Kayıt Numaralı “Gebze Adalet Sarayı Teknik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve İşletim” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18.12.2019 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Gebze Adalet Sarayı Teknik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve İşletim” ihalesine ilişkin olarak Entropi Taahhüt Proje Mühendislik İnşaat Turizm Limited Şirketinin 30.12.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.01.2020 tarih ve 583 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.01.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2020/39 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Teklif dosyasında sunmuş oldukları iş deneyim belgesi ve e- imzalı Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopi olarak sunulduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olmadığı, söz konusu belgelerin EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden temini ve teyidi yapılabildiği için anılan belgelerle ilgili olarak belgelerin sunuluşuna ilişkin şartların aranmayacağı, teklif zarfında eksik bir evrak bulunmadığı için sunulmayacak belgeler tablosunun doldurulmadığı,

 

2) İdarece, istekliler tarafından verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olduğu; yaklaşık maliyet, sınır değer ve verilen teklifler karşılaştırıldığında tam rekabetin sağlanmadığı;  Gebze Adalet Sarayı Teknik ve Mekanik Sistemlerin İşletimi ve Periyodik Bakım Hizmeti Teknik Şartnamesi’nde yer almayan “Adalet Sarayında Bulunan Asansörlerin”  Teknik Şartname’ye dahil edilmesi gerektiği gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata uygun olmadığı,

 

İhalede gerekli rekabet ortamının sağlandığı, idare tarafından daha önce yapılan ihalelerde de benzer sayıda katılım olduğu, Teknik Şartname’de “Asansör ve yürüyen merdivenlerin periyodik bakım ve onarımının sözleşmenin yapılması, idarenin sorumluluğunda olup, diğer tüm sistemlerin periyodik planlı ağır bakım sözleşmesinin yapılması yüklenicinin sorumluluğundadır.” düzenlemesinin yer aldığı, idarenin bahse konu asansörlerin periyodik bakımlarının Teknik Şartname’de yer almadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmesinin hukuka uygun olmadığı,

 

İhale komisyonu kararında ihalenin Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesi gereğince iptal edildiğinin ifade edildiği, ancak şikâyet başvurusu üzerinde alınan kararda ihalenin İdari Şartname’nin 39’uncu maddesi, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 64’üncü maddesi ve Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesi uyarınca iptal edildiğinin ifade edildiği, ihale komisyonu kararı ile şikayet başvurusuna verilen cevabın örtüşmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Şikâyete konu ihalenin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına ait  “Gebze Adalet Sarayı Teknik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve İşletim” hizmet alımı ihalesi olduğu, söz konusu işin pazarlık usulü ile ihale edildiği (21/c), 6 isteklinin doküman almaya ve teklif vermeye davet edildiği, 18.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 2 istekli tarafından teklif sunulduğu,

 

25.12.2019 tarihli ihale komisyonu kararında başvuru sahibi istekliye ait teklif dosyasında yer alan iş deneyim belgesi ve Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopi olarak sunulduğu, ayrıca “Sunulmayacak belgeler tablosunun” doldurularak teklif dosyasına konulmadığı gerekçeleriyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Aynı komisyon kararında ayrıca istekliler tarafından verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olduğu, ihalede tam rekabetin sağlanamadığı ve Teknik Şartname’de yer almayan Adalet sarayında bulunan asansörlerin periyodik bakımlarının da Teknik Şartnameye dahil edilmesi gerektiği  gerekçeleriyle  ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinde “Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir:

c) Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

           

(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.

(a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen istekliler, öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. İdarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonu her bir istekli ile görüşür. Teknik görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermeleri istenir.

Bu madde kapsamında yapılacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini aşmamak üzere isteklilerden ihale kararına esas olacak son yazılı fiyat teklifleri alınarak ihale sonuçlandırılır.

 (b), (c) ve (f) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

(8) Aday veya istekliler tarafından, yedinci fıkradaki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir…” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin  “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Gebze Adalet Sarayı Teknik Ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Bakım ve İşletim

b) Miktarı ve türü: 12 Ay süreyle teknik ve mekanik sistemlerin balım ve işletimi

c) Yapılacağı  yer: Gebze Adalet Sarayı” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin  “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde  “a) İhale kayıt numarası: 2019/639660

b) İhale usulü: Pazarlık usulü (md.21/b,c,f)

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Gebze Cumhuriyet Savcılığı İdari İşler Müdürlüğü

ç) İhalenin yapılacağı adres :Mustafapaşa Mah. Soma Maden Şehitleri Cad. No: 8 GEBZE

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 18.12.2019

e) İhale (son teklif verme) saati: 11:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: Gebze Adalet Sarayı F Blok 3. Kat Toplantı Salonu” düzenlemesi,

 

“Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir.

7.7.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.1.2. İstekliler tarafından, 7.7.1.1. maddesindeki koşulları taşıyan katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubu, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulmaz. Bu durumda, katılım ve yeterlik kriterleri ile geçici teminat mektubuna ilişkin değerlendirme, sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen bilgiler kullanılmak suretiyle EKAP veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden ulaşılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Sunulmayacak belgeler tablosunun kısmi teklife açık ihalelerde her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi isteki tarafından teklif dosyası kapsamında EKAP üzerinden düzenlendiği anlaşılan 17.04.2018 tarihli ve 2016/425915-1813905-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin;

 

09.11.2017 tarihli ve 9448 sayılı,  03.02.2017 tarihli ve 9256 sayılı,  22.07.2016 tarihli ve 9121 sayılı,  08.07.2016 tarihli ve 9111 sayılı,  07.05.2013 tarihli ve 8314 sayılı,  03.01.2013 tarihli ve 8228 sayılı,  12.04.2011 tarihli ve 7792 sayılı Ticaret Sicili Gazetelerinin sunulduğu görülmüştür.

 

Aktarılan mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanı düzenlemelerinden ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı, ayrıca yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubunun, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla başvuru veya teklif zarfında sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu çerçevede başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan iş deneyim belgesi ve Ticaret Sicili Gazetelerinin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin ve teyit edilebilmelerinin mümkün olduğu anlaşıldığından söz konusu belgelere ilişkin olarak belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı değerlendirilmiştir. Bu itibarla anılan istekli tarafından söz konusu belgelerin fotokopi olarak sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, isteklilerin “Sunulmayacak belgeler tablosunu”nu doldurarak ihalelere katılmalarının bir zorunluluk olmadığı anlaşılmış olup yukarıda yer verilen hususlar da dikkate alındığında anılan isteklinin “Sunulmayacak belgeler tablosu”nun  teklif dosyasında sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması işleminin de yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun   “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir” hükmü yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “Diğer hükümler” başlıklı 13’üncü maddesinde   “Asansör ve yürüyen merdivenlerin periyodik bakım ve bakım ve onarımının sözleşmenin yapılması, idarenin sorumluluğunda olup, diğer tüm sistemlerin periyodik planlı ağır bakım sözleşmesinin yapılması yüklenicinin sorumluluğundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece pazarlık usulü (21/c) ile ihale edilen şikâyet konusu ihaleye 6 isteklinin davet edildiği, 18.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 2 istekli tarafından teklif sunulduğu, isteklilerden Entropi Taahhüt Proje Mühendislik İnşaat Turizm Ltd. Şti.ye ait ilk teklif tutarının 2.480.001,00 TL  Milkar İnşaat Taahhüt Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait ilk teklif tutarının 2.097.950,00 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan isteklilere 18.12.2019 tarihinde EKAP üzerinden gönderilen yazıda son tekliflerini vermelerinin istenildiği, Entropi Taahhüt Proje Mühendislik İnşaat Turizm Ltd. Şti.ye ait son teklif tutarının 1.849.100,00 TL, Milkar İnşaat Taahhüt Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait son teklif tutarının 1.881.150,00 TL olduğu görülmüştür.

 

25.12.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile “a)İstekliler tarafından verilen tekliflerin yaklaşık maliyetin altında olduğu,

b)Yaklaşık maliyet, sınır değer ve verilen teklifler karşılaştırıldığından oldukça rekabetçi ortamda geçen ihalenin, tam rekabetin oluşturmadığı,

c)Gebze Adalet Sarayı Teknik ve Mekanik Sistemlerin İşletimi ve Periyodik Bakım Hizmeti Alım İşine Ait Teknik Şartnamede yer almayan “Adalet sarayında bulunan asansörlerin” periyodik bakımlarının teknik şartnameye dahil edilmesi gerektiği,” gerekçeleriyle ihalenin iptal edildiği, ayrıca şikâyet başvurusuna verilen cevapta ihale konusu işin gerçekleştirileceği Gebze Adalet Sarayında bulunan asansörlerin de ihale kapsamına alınmasında kamu yararı bulunduğu, bu nedenle işin miktarında ve türünde değişiklik olduğu  hususlarının da ihalenin iptal gerekçesi kapsamında ifade edildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden ve ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihale komisyonu kararı üzerine idarenin, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu,  ihalenin iptal edilmesi halinde bu durumun bütün isteklilere bildirilmesi gerektiği, idarenin bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceği, ayrıca söz konusu hüküm ve düzenlemeler gereğince ihalenin iptali konusunda idarenin takdir yetkisi bulunduğu anlaşılmakla birlikte bu yetkinin sınırsız olmadığı, idarenin söz konusu yetkiyi kullanırken kamu yararını ve hizmet gereklerini gözetmesi gerektiği, meydana gelen durumun iptali gerektirecek nitelikte ve büyüklükte olması halinde ise tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin somut bir şekilde ortaya konulması ve bu durumun gerekçeleriyle birlikte bütün isteklilere bildirilmesi gerekmektedir.

 

25.12.2019 tarihli ihale komisyonu kararından isteklilere ait son teklif tutarlarının yaklaşık maliyetin altında olduğu, başvuruya konu ihalenin idarenin kararıyla pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği ve 6 isteklinin doküman almaya ve teklif vermeye davet edildiği, 18.12.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 2 isteklinin katıldığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede gelinen aşamada ihalede rekabet ortamının oluşmadığını söylemenin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir. Kaldı ki anılan ihale komisyonu kararında da ihalenin oldukça rekabetçi bir ortamda geçtiği ifade edilmiştir. Bu itibarla isteklilere ait teklif tutarlarının yaklaşık maliyetin altında olduğu ve ihalede tam rekabet ortamının sağlanmadığı gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Öte yandan yukarıda aktarılan Teknik Şartname düzenlemesinden asansör ve yürüyen merdivenlerin periyodik bakım ve onarım sözleşmesinin yapılmasının idarenin sorumluluğunda olduğu, bir diğer ifade ile asansör ve yürüyen merdivenlerin periyodik bakım ve onarımının ihale kapsamında bulunmadığı anlaşılmaktadır. Birim fiyat teklif cetveli standart formunda da asansör ve yürüyen merdivenlerin periyodik bakım ve onarımına ilişkin bir satır açılmadığı görülmüştür.

 

25.12.2019 tarihli ihale komisyonu kararından ve idarenin şikâyet başvurusuna verdiği cevap yazısından ihale konusu işin gerçekleştirileceği Gebze Adalet Sarayında yürüyen merdiven bulunmadığı, ayrıca Teknik Şartname’nin “Diğer hükümler” başlıklı 13’üncü maddesinde belirtildiği üzere periyodik bakım ve onarımının idareye ait olduğu ifade edilen adalet sarayında bulunan asansörlerin periyodik bakım ve onarımının da ihale kapsamına alınmasında kamu yararı bulunduğu, dolayısıyla iş kalemlerinin türünde ve miktarında değişiklik olduğunun  ihalenin iptal gerekçesi kapsamında ifade  edildiği anlaşılmaktadır.

 

İdare tarafından her ne kadar ihale konusu işin gerçekleştirileceği Gebze Adalet Sarayında yürüyen merdiven bulunmadığı, ayrıca Teknik Şartname’de periyodik bakım ve onarımının idareye ait olduğu ifade edilen asansörlerin de periyodik bakım ve onarımının ihale kapsamına alınmasında kamu yararı bulunduğu gerekçeleriyle ihalenin iptal edildiği görülmüş olsa da bu hususa dayanak teşkil eden herhangi bir bilgi veya  belgenin ihale işlem dosyasında yer almadığı, bir diğer anlatımla bu gerekçelerin somut olarak açıklanmadığı (ihale konusu işin gerçekleştirileceği adalet sarayında kaç tane asansör bulunduğu, bu asansörlerin bakım ve onarım maliyetlerinin ne kadar olduğu,  iş artışı ile yaptırılıp yaptırılamayacağı, daha önce idarece gerçekleştirilen ihalelerde söz konusu asansörlerin bakım onarımlarının da yüklenici firmalara yaptırıldığı gibi) anlaşılmıştır.

 

İdarelerin yapacakları ihalelerde ihtiyacın türü ve miktarını belirleme konusunda gerekli dikkat ve özeni göstermeleri beklenmektedir.  Bu kapsamda pazarlık usulü ile gerçekleştirilen şikâyete konu ihalede gelinen aşamada son tekliflerin de alınmasından sonra, ihale kapsamında olmayan bir bakım onarım hizmetinin ihale kapsamına alınması gerektiği gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edilmesinin ve bu hususa dayanak teşkil edecek herhangi bir bilgi veya belgenin de ortaya konulmamasının Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine uygun olmayacağı, kaldı ki ihalenin iptal gerekçesi olarak belirtilen asansörlerin periyodik bakım ve onarımı için idarece harici bir ihaleye çıkılabileceği, bir diğer anlatımla bu hususun mevcut ihalenin sonuçlandırılmasına engel teşkil etmediği değerlendirilmiştir. Bu itibarla belirtilen gerekçelerle ihalenin iptal edilmesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali kararının iptal edilerek, Entropi Taahhüt Proje Mühendislik İnşaat Turizm Ltd. Şti.ye ait teklifin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale  işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap