İhale komisyon üyeliğinde memur- işçi ayrımı var mıdır? Öncelikle hangisi görevlendirilir?

Yayın Tarih: 03.11.2016 08:11
Özet

Günaydın hocam. 4734 sayılı kanuna göre kurum personeli -işçi memur ayrımı yapmadan- ihale komisyonunda görevlendirilebilir. Yaygın söylenti işçilerin imza yetkileri olmadığıdır…. idarede yeteri kadar memur varken, işçilerin komisyonlarda görevlendirilmesi doğru mu. bu konuda verilmiş herhangi bir yargı yada KİK kararı ile resmi görüş var mıdır


Günaydın hocam. 4734 sayılı kanuna göre kurum personeli -işçi memur ayrımı yapmadan- ihale komisyonunda görevlendirilebilir. Yaygın söylenti işçilerin imza yetkileri olmadığıdır…. idarede yeteri kadar memur varken, işçilerin komisyonlarda görevlendirilmesi doğru mu. bu konuda verilmiş herhangi bir yargı yada KİK kararı ile resmi görüş var mıdır


Cevabımız

Anayasanın 128. maddesinde “Devletin iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” denilmek suretiyle “memur” ve “diğer kamu görevlisi” tanımı yapılmış bulunmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 6’ncı maddesine göre; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmü yer almaktadır.

Dolayısıyla Kanunda idare personelinden bahsedilmiş olup idarenin personeli konumunda bulunan memur ve işçiler ihale komisyonunda görevlendirilebilir.

Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceğinden öncelikle ilgili ihale konusu iş ile ilgili olarak uzman ve diğer üyeler için idarede memur var ise öncelikle memurlar görevlendirilir ancak ihale konusu işle ilgili olarak memurun yapacağı iş işçi tarafından yerine getiriliyor ise işçinin görevlendirilmesinde mevzuat açısından herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap