İhale komisyonundan birinin Feto/PDY soruşturması nedeniyle açığa alınması durumunda ,ihale iptal edilebilir mi?

Özet

Şikayete konu ihalede 21.07.2016 tarihli ihale komisyonu kararında ihale yetkilisi olarak imzası bulunan …. ….’ın, …. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 ve 140’ıncı maddeleri uyarınca 20.07.2016 tarihinden itibaren 2 ay süre ile açığa alındığı, buna istinaden …. Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 20.07.2016 tarihinden itibaren sözleşmesinin feshedildiği, buna ilişkin kararların ilgili kişi tarafından 23.07.2016 tarihinde tebellüğ edildiği, idarece, Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliğinden konu ile ilgili görüş istendiği, alınan görüş yazısına istinaden Genel Sekreterlik Makamının 23.08.2016 tarihli ve 157 sayılı Olur’u ile ihalenin iptal edildiği ve 25.08.2016 tarihinde EKAP üzerinden isteklilere bildirildiği anlaşılmıştır. ….İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır. Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi uyarınca 23.08.2016 tarihinde idarece iptal edildiği, bu aşamada bir ihale ve ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı, Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No        : 2016/049

Gündem No      : 1

Karar Tarihi         : 31.08.2016

Karar No              : 2016/UM.I-2197

Şikayetçi:

Al…Tıbbi Ürünler Ve Sağlık Hiz. San. Tic. A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Kamu Hastane Birliği (Çekmece) Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Başvuru Tarih ve Sayısı:

15.08.2016 / 46379

Başvuruya Konu İhale:

2016/195125 İhale Kayıt Numaralı "Hasta Sonucu Karşılığı Klinik Kimya Ve İmmunassay Testleri İle Birlikte Analiz Cihazları Alımı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol  ÖZ, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet  ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Al…Tıbbi Ürünler ve Sağlık Hiz. San. Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

…. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Zafer Mah. Çınar Sok. Adapark Plaza No: 1 Bahçelievler/….

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/195125 İhale Kayıt Numaralı “Hasta Sonucu Karşılığı Klinik Kimya ve İmmunassay Testleri İle Birlikte Analiz Cihazları Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

…. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 12.07.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hasta Sonucu Karşılığı Klinik Kimya ve İmmunassay Testleri ile Birlikte Analiz Cihazları Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 15.08.2016 tarih ve 46379 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1886 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; …. Kamu Hastaneleri Birliği tarafından 12.07.2016 tarihinde yapılan “Hasta Sonucu Karşılığı Klinik Kimya ve İmmunassay Testleri İle Birlikte Analiz Cihazları Alımı” ihale sürecinde yapılan tüm işlemlerin hukuka açıkça aykırı olduğu, şöyle ki,

1) Şikayete konu ihale tarihinin 12.07.2016 olduğu, ihale komisyonunun 21.07.2016 tarihinde toplanarak aynı gün karar aldığı, ancak ihale komisyonunun 21.07.2016 tarihli kararının yok hükmünde olduğu, zira ihale komisyonunda yer alan ve ihale yetkilisi olan …. ….’ın 20.07.2016 tarihinde Feto/PDY soruşturması nedeniyle görevden alındığı, görevinden 20.07.2016 tarihinde alınan …. ….’ın 21.07.2016 tarihinde toplanan ihale komisyonunda ihale komisyonu yetkilisi olarak yer alması ve ihaleye uygunluk vermesinin hukuken mümkün olmadığı,

2) Yüklenici firmanın teklif etmiş olduğu cihazların, şikayete konu ihalede belirtilen kriterlere uymadığı, firmanın teklif etmiş olduğu cihazların; Teknik Şartname’de belirtilen; “Teklif edilecek “reaktifler ve kitler” birlikte teklif edilen cihaz ile tam uyumlu kullanılabilmelidir. Üretici firmanın orijinal üretim listesinde yer alan kodlu ürünler öncelikle teklif edilecektir. Eğer kit üretici firma tarafından üretilmiyor veya teklif edilen cihazın menüsünde bulunmuyorsa veya bulunduğu halde analitik performansı yetersiz ise farklı marka kit teklif edilebilir. Eğer bu test (ler) laboratuvar içinde mevcut diğer cihazların menüsünde var ise o cihazda çalışılmak üzere kit temin edilebilir. Bunun dışında yüklenicinin sistemi farklı marka kit çalışılmasına uygun değil ise kit ile birlikte cihaz da teklif edebilir. Ancak tüm bu olasılıklar klinik kimya panelinde en fazla 3 test, immunassay panelinde en fazla 3 test için geçerlidir.  Her durum ve koşulda teklif edilen kit ve/veya cihazın analitik performansı, sonuçlanma süresi, saatlik hızı vb. gibi kriterler testi kendi panelinde çalışan cihazlarla eşdeğer veya kabul edilebilir değerlerde olmalıdır. Teklif edilen kit ve/veya cihaz farklı bir numune tipi ile çalışıyorsa numune kabı yüklenici tarafından bedelsiz karşılanacaktır. Yüklenici tüm bu durumları yetki belgesi ile birlikte muayene heyetinin değerlendirmesine sunmalıdır.’’ maddesine istinaden, ihaleyi alan firmanın farklı ihalelerde bu maddeye benzer maddeler yazılmasına rağmen daha fazla sayıda farklı marka kit ile ihaleye iştirak ederek ihale dışı bırakıldığını, bu nedenden ötürü ihale dosyasına konulan UBB listesindeki kit markalarının en fazla 3 tanesinin Abbott marka dışı olabileceği ve ihaleyi alan firmanın evraklarının bu maddeye istinaden daha ayrıntılı incelenmesi iddialarına yer verilmiştir.

Şikayete konu ihalede 21.07.2016 tarihli ihale komisyonu kararında ihale yetkilisi olarak imzası bulunan …. ….’ın, …. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 137 ve 140’ıncı maddeleri uyarınca 20.07.2016 tarihinden itibaren 2 ay süre ile açığa alındığı,   buna istinaden …. Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 20.07.2016 tarihinden itibaren sözleşmesinin feshedildiği, buna ilişkin kararların ilgili kişi tarafından 23.07.2016 tarihinde tebellüğ edildiği, idarece,  Kamu Hastaneleri Kurumu Hukuk Müşavirliğinden konu ile ilgili görüş istendiği, alınan görüş yazısına istinaden Genel Sekreterlik Makamının 23.08.2016 tarihli ve 157 sayılı Olur’u ile ihalenin iptal edildiği ve 25.08.2016 tarihinde EKAP üzerinden isteklilere bildirildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü yer almaktadır.

İhalenin iptali, ihale sürecini sona erdiren ve bu süreçte tesis edilmiş idari işlemleri tesis tarihi itibariyle ortadan kaldıran bir işlem niteliğinde bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesi uyarınca 23.08.2016 tarihinde idarece iptal edildiği, bu aşamada bir ihale ve ihaleye ilişkin bir süreç kalmadığı, Kuruma yapılan başvurunun da ihalenin iptali işlemine karşı olmadığı anlaşıldığından başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap