İhale yetkilisince ekonomik açıdan ikinci en avantajlı isteklinin sözleşmeye davet edilmeden ihalenin iptal edilmesi mümkün müdür?

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.II-2833 Sayılı Kararında: İhalenin 30.05.2014 tarihinde ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği iptal gerekçelerinde ise İ…’ye ait 1200 çaplı ve 1600 çaplı isale hatlarının deplasesi yapılmaya başlandığı, bu deplaseden kaynaklanan yeni alan kazanıldığı, bu alanın mevcut projeye katılması ile eski proje revize edilip yeni bir proje yapılacağı hususlarına yer verildiği tespit edilmiştir Başvuru […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.II-2833 Sayılı Kararında:

İhalenin 30.05.2014 tarihinde ihale yetkilisi tarafından iptal edildiği iptal gerekçelerinde ise İ…’ye ait 1200 çaplı ve 1600 çaplı isale hatlarının deplasesi yapılmaya başlandığı, bu deplaseden kaynaklanan yeni alan kazanıldığı, bu alanın mevcut projeye katılması ile eski proje revize edilip yeni bir proje yapılacağı hususlarına yer verildiği tespit edilmiştir

Başvuru sahibi isteklinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşme imzalamaması sebebiyle gerekli yaptırımların uygulanması gerektiği, EKAP üzerinde ihalenin iptal edildiğine dair bilgi yer almadığı, 02.10.2013 tarihli ve 2013/MK-345 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının aradan 7 ay geçtikten sonra uygulandığı, İhale sürecinin saydamlık ve eşit muamele ilkesinden yoksun olarak yönetildiği, ihale sürecinin şeffaflık ilkesi çerçevesince yürütmeyen hukuki yaptırımları uygulamadan ihalenin iptaline karar veren ihale yetilisi ve ihale komisyonun suç işlediği yönündeki iddialarının iptal gerekçesine yönelik olmadığı anlaşıldığından incelemeye konu edilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Aktarılan hüküm gereğince ekonomik açıdan ikinci en avantajlı istekli ile sözleşmenin imzalanabilmesi ihale yetkilisinin uygun görmesi halinde mümkündür. İhale yetkilisince ekonomik açıdan ikinci en avantajlı isteklinin sözleşmeye davet edilmeden ihalenin iptal edilmiş olmasının idare takdirinde olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap