İş bitirme belgesinde benzer işi karşılayan kısımlarının tespiti amacıyla istenilen bilginin verilmemesi sonucu geçici teminat gelir kaydedilir mi? (KİK Kararı)

Özet

Yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 50’nci maddesi uyarınca aday veya istekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin olarak gerekli incelemeyi yapmak üzere ihale komisyonunun söz konusu belgelere ilişkin bilgi taleplerini ilgililerden isteyebileceği, anılan Yönetmelikte geçen ilgililer ifadesinden ise istekli ya da idarenin anlaşılabileceği, bu kapsamda başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinin belge tutarının ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında değerlendirilecek kısmının belirlenebilmesi amacıyla bahse konu Yönetmelik’in 50’nci maddesi çerçevesinde ilgililerden (istekli ya da belgeyi düzenleyen idareden) bilgi talebinde bulunulabileceği, başvuruya konu ihalede idare tarafından istekliden iş bitirme belgesine konu işe ilişkin bilgi istendiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibince söz konusu bilgi talebine cevap verilmemesi nedeniyle bahse konu belgenin ihale konusu iş ya da benzer işe uygun kısımlarının tespitinin mümkün olmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması uygun olmakla birlikte yukarıda belirtildiği üzere idarece istenilen bilgiler iş bitirme belgesi üzerinde bulunması zorunlu bilgiler kapsamında olmadığından anılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2018/022

Gündem No

: 43

Karar Tarihi

: 17.04.2018

Karar No

: 2018/UH.II-808

 

BAŞVURU SAHİBİ:

B…a Gıda İnş. Yapı Malz. Oto. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/282915 İhale Kayıt Numaralı “Çamur Nakli” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 27.07.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çamur Nakli” ihalesine ilişkin olarak B…a Gıda İnş. Yapı Malz. Oto. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin 02.10.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.10.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.10.2017 tarih ve 55972 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.10.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 14.03.2018 tarihli ve 2018/MK-89 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2542-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece, iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulan iş bitirme belgesi belge tutarının benzer işi karşılayan kısımlarının tespitinin bilgi eksikliği kapsamında değerlendirildiği, bu kapsamda söz konusu hususa ilişkin kendilerinden istenen bilgi talebine süresi içerisinde cevap verilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, ancak anılan iş bitirme belgesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve eki standart formuna uygun olduğu, bahse konu belgedeki tereddüt duyulan hususlara ilişkin iş deneyim belgesi bilgilerinin adı geçen Yönetmelik’in 50’nci maddesi uyarınca belgeyi düzenleyen idareden bilgi talebi kapsamında istenmesi gerekirken kendilerinden istenmesinin mevzuata uygun olmadığı, ayrıca belgenin tutar ve özelliklerinin yeterli ve benzer işe uygun olduğu, belgeye ilişkin tereddüt duyulacak hususlar var ise belgeyi düzenleyen idareden istenecek bilgi ve belgeler incelenmek suretiyle ihalenin sonuçlandırılması ve geçici teminatın gelir kaydedilmesi yönündeki kararın iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinin ikinci fıkrasında “İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” hükmü,

 

“İhale komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50’nci maddesinde “(1) İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.

(2) İhale komisyonunun, iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri  ilgililerce ivedilikle karşılanır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin adının “Çamur Nakli”, miktarı ve türünün ise “190.000 Ton Çamurun 730 Gün Boyunca Günlük Ortalama 33 Km Taşınması Hizmet Alımı” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Anılan Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde “…İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 20'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir…” düzenlemesinin yer aldığı,

 

Adı geçen Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş olarak kabul edilecek işlerin ise “her türlü nakliye hizmetleri yapma veya kamyon kiralama işleri” olarak belirtildiği görülmüştür.

İhalede 15 adet ihale dokümanı satın alındığı, 27.07.2017 tarihinde yapılan ihaleye 11 isteklinin katıldığı, başvuru sahibi istekli tarafından iş deneyimini gösteren belge kapsamında sunulan iş bitirme belgesine ilişkin bilgi talebine süresi içerisinde cevap verilmediği gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedildiği, F…k İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunulan K1 belgesi ve kira protokolüne ek olarak kendine ait R1 belgesinin sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, K…maz Kanal Su İnş. Tic. Ltd. Şti. ve Ü…ale Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, H…c Yapı A. Ş.nin teklifi kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin asgari iş deneyim belge tutarını karşılamadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin B…ta Müt. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise H…al Oto. Tem. Gıda İnş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin belirlendiği görülmüştür.

İhaleye ilişkin sözleşmenin B…ta Müt. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ile 11.12.2017 tarihinde imzalandığı görülmüştür.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine alınan Kamu İhale Kurulunun 15.11.2017 tarihli ve 2017/UH.II-3080 sayılı kararı ile itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine karar verildiği, anılan kararın iptali istemiyle açılan davada  Ankara 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen 12.01.2018 tarih ve E: 2017/3357, K: 2018/22 sayılı karar ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği, söz konusu kararın uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulunun 14.03.2018 tarih ve 2018/MK-89 sayılı kararında “1) Kamu İhale Kurulunun 15.11.2017 tarihli ve 2017/UH.II-3080 sayılı kararının iptaline,
2 ) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler  doğrultusunda, başvuru sahibinin iddiasının esasının incelenmesine geçilmesine
” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibi istekli B…a Gıda İnş.Yapı Malz. Oto. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında, anılan istekli adına Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri tarafından düzenlenen “Operatör İş Makinesi, Şoförlü Kamyon ve Traktör Kiralanması Hizmet Alımı İşi”ne ilişkin iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işin tanımının “15 adet Damperli kamyon (şoförlü), 36 adet kazıcı yükleyici (operatörlü), 10 adet mini ekskavatör (operatörlü), 11 adet kamyon (şoförlü), 1 adet lastik tekerlekli ekskavatör (operatörlü) ve 10 adet romorklü traktör  (şoförlü)” olduğu görülmüştür.

 

İdare tarafından B…a Gıda İnş.Yapı Malz. Oto. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.ne gönderilen 04.08.2017 tarihli yazıda “İdaremiz tarafından 27.07.2017 tarihinde yapılan 2017/282915  İKN’li “Çamur Nakli” ihalesine ilişkin olarak iş deneyimini tevsik kapsamında tarafınızdan sunulan, Balıkesir  Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ticaret İşleri’ne yapılmış olan “  Operatörlü İş Makinesi, Şoförlü Kamyon ve Traktör Kiralanması Hizmet Alım İşi ” ile ilgili İş Bitirme Belgesinde tanımlanan işi oluşturan hizmet kalemleri arasında, yukarıda belirtilen ihalenin konusuna ve bu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.6.  maddesinde düzenlenen “benzer iş” tanımına uyan hizmet kalem/kalemlerinin olup olmadığının; varsa bunlara ilişkin toplam bedelin, söz konusu deneyime ilişkin belge tutarının ne kadarını oluşturduğu hususunun bilinmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48. ve 50. maddeleri ile ihaleye ilişkin idari şartnamenin 32. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde, yukarıda belirtilen “İş Bitirme Belgesi”nde tanımlanan işi oluşturan hizmet kalemlerinden, ihalenin konusuna ve bu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.6. maddesinde düzenlenen “benzer iş” tanımına uyan hizmet kalemlerine ilişkin bedel toplamlarını gösterir belge veya belgelerin (İş deneyimine konu ihaleye ilişkin sözleşme, hak ediş raporları, faturalar v.s.), iş bu yazının tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde İdari Şartnamenin Belgelerin Sunuluş Şekli başlıklı 7.7. maddesinde belirtilen düzenlemelere uygun olarak İdaremizin Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğüne bir yazı ile ulaştırılması gerekmektedir.” ifadelerine yer verilerek sunulan iş bitirme belgesine yönelik olarak gerekli bilgi ve belgelerin istenildiği görülmüştür.

 

Adı geçen yazının 04.08.2017 tarihinde EKAP üzerinden bahse konu istekliye gönderildiği, bu yazı üzerine istekli tarafından herhangi bir bilgi ve belgenin idareye sunulmadığı, 20.09.2017 tarihli ihale komisyonu kararıyla belirlenen sürede iddia konusu iş bitirme belgesine ilişkin talep edilen eksik bilgilerin tamamlanmadığı gerekçesiyle başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve geçici teminatının gelir kaydedilmesine karar verildiği tespit edilmiştir.

 

    Anılan Yönetmelik’in 50’nci maddesinde ihale komisyonunun, isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkili olduğu, ihale komisyonunun iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi taleplerinin ilgililerce ivedilikle karşılanacağı, öte yandan, anılan Kanun’un 37’nci maddesinde yeterlik belgelerinin incelenmesi esnasında teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde veya isteklilerce sunulan ve başka kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak bir durum olması halinde idarece belirlenen makul sürede bu eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak isteneceği, belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatlarının gelir kaydedileceği anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinin operatör iş makinesi, şoförlü kamyon ve traktör kiralanması hizmet alımı işine ilişkin olduğu, belge tutarı içerisinde yer alan, ancak ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının tespit edilebilmesi amacıyla idarece iş bitirme belgesine dayanak teşkil eden hakediş, bilgi ve/veya belgelerin istenildiği, idare tarafından adı geçen belgeye ilişkin istenen bilgilerin iş bitirme belgesinin içeriğinde bulunması zorunlu olan bilgi olmaması ve anılan belgenin içeriğinde yer alması gereken bilgilere ilişkin tereddüt yaratacak bir niteliğinin olmadığı, bu itibarla söz konusu yazının istekli tarafından sunulan bir yeterlik belgesindeki bilgi eksikliğinin giderilmesine yönelik değil, aksine teklifin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere tereddüt duyulan hususlarla ilgili bilgi ve belge talebi niteliği taşıdığı ve bu hususun önceden çerçevesi mevzuat hükümlerince belirlenmiş bir belgedeki bilgi eksikliği olarak değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla idare tarafından bu kapsamda talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmaması durumunda isteklilerin geçici teminatının gelir kaydedilemeyeceği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda aktarılan Yönetmelik’in 50’nci maddesi uyarınca aday veya istekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin olarak gerekli incelemeyi yapmak üzere ihale komisyonunun söz konusu belgelere ilişkin bilgi taleplerini ilgililerden isteyebileceği, anılan Yönetmelikte geçen ilgililer ifadesinden ise istekli ya da idarenin anlaşılabileceği, bu kapsamda başvuru sahibi istekli tarafından sunulan iş bitirme belgesinin belge tutarının ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında değerlendirilecek kısmının belirlenebilmesi amacıyla bahse konu Yönetmelik’in 50’nci maddesi çerçevesinde ilgililerden (istekli ya da belgeyi düzenleyen idareden) bilgi talebinde bulunulabileceği, başvuruya konu ihalede idare tarafından istekliden iş bitirme belgesine konu işe ilişkin bilgi istendiği anlaşılmıştır. Başvuru sahibince söz konusu bilgi talebine cevap verilmemesi nedeniyle bahse konu belgenin ihale konusu iş ya da benzer işe uygun kısımlarının tespitinin mümkün olmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması uygun olmakla birlikte yukarıda belirtildiği üzere idarece istenilen bilgiler iş bitirme belgesi üzerinde bulunması zorunlu bilgiler kapsamında olmadığından anılan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi istekli B…a Gıda İnş.Yapı Malz. Oto. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti.nin geçici teminatının idare tarafından iade edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap