İtirazen şikâyet başvuru süresi geçtikten sonra ihale ile ilgili itirazen şikayet başvurusunun kabul edilemeyeceği hk.

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Danıştay 13. Dairesinin 21.01.2011 tarih ve E:2008/5793, K:2011/142 sayılı kararında, “4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 55. maddesinde, şikâyet başvurusu üzerine idarenin otuz gün içerisinde bir karar almak zorunda olduğu, bu süre içerisinde bir karar alınmaması veya alınan kararın şikâyet eden tarafından uygun bulunmaması durumunda kararın tebliği veya otuz günlük sürenin geçtiği tarihi izleyen on beş […]


Danıştay 13. Dairesinin 21.01.2011 tarih ve E:2008/5793, K:2011/142 sayılı kararında,

“4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 55. maddesinde, şikâyet başvurusu üzerine idarenin otuz gün içerisinde bir karar almak zorunda olduğu, bu süre içerisinde bir karar alınmaması veya alınan kararın şikâyet eden tarafından uygun bulunmaması durumunda kararın tebliği veya otuz günlük sürenin geçtiği tarihi izleyen on beş gün içinde Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelik'in 21. maddesinin 2. fıkrasının (c) bendinde ise itirazen şikâyet süresinin geçmesinden sonra yapılan başvuruların süre yönünden reddedileceği hükme bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, ihaleye istekli olarak katılan davacı şirketin ihale üzerinde kalan şirketin sunmuş olduğu teklife ilişkin darbe testlerini gösteren belgelerin teklifle birlikte sunulmamış olması nedeniyle bu isteklinin ihale dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla 27.10.2006 tarihinde ihaleyi yapan idareye şikâyet başvurusu yaptığı, bu başvurunun idare tarafından 30.10.2006 tarih ve 468-5487 sayılı işlem ile darbe testine ilişkin belgelerin idarî şartname gereğince malzemenin teslimi aşamasında aranacağının belirtilerek reddedildiği, şikâyetin reddine ilişkin bu işlemin 02.11.2006 tarihinde davacı şirkete tebliğ edildiği, bunun üzerine davacı şirketin 28.11.2006 tarihinde idareye tekrar başvurarak kimi açıklamalar istediği, bu başvurusuna 01.12.2006 tarih ve 545-6174 sayılı işlem ile cevap verildiği, bu işlemin davacı şirkete 06.12.2006 tarihinde tebliğ edilmesi üzerine, davacı şirketin 13.12.2006 tarihinde Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda 27.10.2006 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun 02.11.2006 tarihinde tebliğ edilen işlem ile reddi üzerine tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 13.12.2006 tarihinde Kurum'a yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süresinde yapıldığı kabul edilemeyeceğinden, itirazen şikâyet başvurusunu süre yönünden reddeden Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık, Kurul kararının iptaline ilişkin temyize konu Mahkeme kararında ise hukuka uyarlık görülmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek Ankara 13. İdare Mahkemesinin 18.04.2008 tarih ve E.2007/859, K:2008/694 sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.


Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap