İtirazen şikâyet dilekçesinde, idarenin işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmesi gerekir mi?

Özet

Başvuru sahibi tarafından mevzuata aykırılık iddialarının konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği, başvuruda bulunulan hususların somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi, idare işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmesi, aykırılığa ilişkin somut delillere yer verilmesi gerektiği açıktır. Yapılan inceleme neticesinde, itirazen şikâyet dilekçesinde, idarenin işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği, başvurunun isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığına ilişkin kanaat içerdiği, mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde sorulara yer verildiği, idare işleminin hangi yönüyle mevzuata aykırılık taşıdığı hususuna ilişkin herhangi bir beyan içermediği, başvuru sahibinin sınır değerin altındaki üç isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırılığı iddialarını somut delillere dayandırmadığı, bu durumda başvurunun delil unsurunun eksik olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/017

Gündem No

: 8

Karar Tarihi

: 07.03.2016

Karar No

: 2016/UH.I-733

 

Şikayetçi: 

A…lsan Elektronik Sistemler San. Ve Tic. A.Ş. 

İhaleyi Yapan Daire: 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

16.02.2016 / 9803 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/131015 İhale Kayıt Numaralı "İbb Muhtelif Spor Kompleksleri Elektrik , Elektronik , Otomasyon , Mekanik Ve Stadyum Teknik Sistemlerinin Periyodik Bakım Ve Hizmete Hazır Halde Tutulması İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Dr. Mehmet AKSOY

 BAŞVURU SAHİBİ:

A…lsan Elektronik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü,

Kemalpaşa Mh. Atatürk Bulvarı Zerrin Apt. No: 48 Fatih/İSTANBUL

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/131015 İhale Kayıt Numaralı “İBB Muhtelif Spor Kompleksleri Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Mekanik ve Stadyum Teknik Sistemlerinin Periyodik Bakım ve Hizmete Hazır Halde Tutulması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından 17.12.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İBB Muhtelif Spor Kompleksleri Elektrik, Elektronik, Otomasyon, Mekanik ve Stadyum Teknik Sistemlerinin Periyodik Bakım ve Hizmete Hazır Halde Tutulması İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 16.02.2016 tarih ve 9803 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/456 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle; sınır değerin altında kalmaları nedeniyle aşırı düşük teklif açıklaması istenilen üç isteklinin açıklamalarının idarece yeterli bulunduğu; ancak bu firmaların işi ilgili Şartname hükümleri çerçevesinde yürütemeyeceği kanaatinde oldukları, bu firmaların aşırı düşük tekliflerine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi uyarınca açıklama getirilemeyeceği, tevsik edici belge sunulamayacağı, anılan maddeye uyum sağlanamayacağı, açıklamaların kabul edilmesinin mümkün olmadığı kanaatinde oldukları iddia edilmekte olup, aşırı düşük teklif açıklamalarına ilişkin sorularına yer verilerek bu sorular hakkında bilgilendirilme talep edilmiştir.

 4734 sayılı kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden adayların, isteklilerin ve istekli olabileceklerin, bu Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, ilgili maddenin dördüncü fıkrasının (d) bendinde dilekçelerde yer verilecek hususlar arasında,  “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller”sayılmış olup aynı maddenin onbirinci fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde dilekçelerde yer verilecek hususlar arasında  “Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller”de sayılmıştır.

 İhalelere Yönelik başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde, (8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.”  şeklinde açıklama yapılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından mevzuata aykırılık iddialarının konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği, başvuruda bulunulan hususların somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi, idare işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmesi, aykırılığa ilişkin somut delillere yer verilmesi gerektiği açıktır. Yapılan inceleme neticesinde, itirazen şikâyet dilekçesinde, idarenin işleminin hangi unsurları bakımından ve hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği, başvurunun isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığına ilişkin kanaat içerdiği, mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde sorulara yer verildiği, idare işleminin hangi yönüyle mevzuata aykırılık taşıdığı hususuna ilişkin herhangi bir beyan içermediği, başvuru sahibinin sınır değerin altındaki üç isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata aykırılığı iddialarını somut delillere dayandırmadığı, bu durumda başvurunun delil unsurunun eksik olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap