Kamu İhale Kurulunun mevzuatla ilgili aykırılıkları ilgili idaresine bildirilmesi şeklindeki kararlarına karşı idari dava açılabilir mi?

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

Danıştay 13. Dairesi Başkanlığınca 30.06.2008 tarih ve E:2008/289, K:2008/5188 sayılı kararla; “Dava, …Genel Müdürlüğü tarafından 29.07.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "P… Arıtma Tesisi Havzası Müteferrik Atıksu Şebeke ve Toplayıcıları inşaatı" ihalesi ile "Asya Bölgesi II. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal inşaatı" ihalesinde, ihale mevzuatına aykırılıklar bulunduğu iddiasını içeren başkanlık isteminin incelenmesi sonucu, […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesi Başkanlığınca 30.06.2008 tarih ve E:2008/289, K:2008/5188 sayılı kararla;

“Dava, …Genel Müdürlüğü tarafından 29.07.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "P… Arıtma Tesisi Havzası Müteferrik Atıksu Şebeke ve Toplayıcıları inşaatı" ihalesi ile "Asya Bölgesi II. Kısım Müteferrik Atıksu ve Yağmursuyu Kanal inşaatı" ihalesinde, ihale mevzuatına aykırılıklar bulunduğu iddiasını içeren başkanlık isteminin incelenmesi sonucu, mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesine dair Kamu İhale Kurulu'nun 11.12.2006 tarih ve 2006/UY.Z-3143 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; Kamu ihale Kurulu'nun "iddiaların incelenmesi" kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı ihale mevzuatına aykırı konuları "ilgili idaresi"ne bildirmeyip, 4734 sayılı Yasa'da belirtildiği şekilde sonuçlandırarak, Yasa'nın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu; aksi takdirde, Yasa'da Kurum'a verilen "uygulamayı yönlendirmek" görevinin, Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği; diğer taraftan, ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların, ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenilirlik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu ihale Kanunu'nun temel ilkelerine de aykırı olduğu, bu durumda, Kamu İhale Kurumu'nun 4734 sayılı Kanun'da öngörülen görev ve yetkilerini kullanabilmesi ve Kuruma yüklenen görev ve fonksiyonların etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesinin, ancak, Kurul kararının sonuca etkili olabilmesiyle mümkün olduğu; ihale işlemleriyle ilgili mevzuata aykırılıkların "ilgili idaresi"ne bildirilmesi şeklindeki kararların, sonuca etkili kararlar olmadığı; dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının, bu nedenle de hukuka ve mevzuata uygun görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar tarafların vekillerince temyiz edilmiştir.

2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14, maddesinin 3. fıkrasının (d) bendinde, idarî davaya konu edilebilecek işlemlerin, kesin ve yürütülmelerinin gerekli olması koşulu aranmış; 15. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde ise, anılan nitelikleri taşımayan işlemlere karşı açılan davaların reddine karar verileceği kurala bağlanmıştır.

İdarî davaya konu olabilecek işlemler, idarenin tek yanlı, kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemleridir. Belirli konularda gerekli işlemlerin yapılması konusunda başka idarelere yapılan bildirimin gereğinin yapılması, muhatabı idarelerin değerlendirmesine bağlı olduğundan, kendiliğinden yeni bir hukukî durum veya hukukî durumda değişiklik yaratmazlar. Bu itibarla, bu tür işlemlerin idarî bir davaya tek başına konu edilmeleri mümkün değildir.

Dava konusu Kamu ihale Kurulu'nun, davacı kuruluş tarafından iptali istenilen 11.12.2006 tarih ve 2006/UY.Z-3143 sayılı kararının, incelenen ihalede, ihale mevzuatına aykırı olduğu saptanan işlemlerin değerlendirilmek, bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesine ilişkin olması nedeniyle, davacının hukukunda kendiliğinden değişiklikler yaratmadığından, ortada tek başına idarî davaya konu olabilecek nitelikte kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem bulunmadığından, davanın incelenmeksizin reddi gerekirken, esasının incelenmesinde usul hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesi ile “Mahkeme kararının bozulmasına” karar vermiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap