Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi konulu yazının ekinde “Tebliğ tarihini takip eden 15 gün içinde vergi dairenize teklif ettiğiniz bedelin % 0,569’i oranındaki karar pulunu ve % 0,948 oranındaki sözleşme pulunu vergi dairenize yatırarak sözleşme imz

Özet

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.II-1530 Sayılı Kararında: 19.11.2013 tarihinde yapılan ihaleye 11 isteklinin katıldığı, bu isteklilerden ikisinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek sorgulamaya tabi tutulduğu, her iki isteklinin de aşırı düşük teklif açıklamasını sunmadığı ve bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı, Ö…Y…’ın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği […]


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kamu İhale Kurulunun 2014/UY.II-1530 Sayılı Kararında:

19.11.2013 tarihinde yapılan ihaleye 11 isteklinin katıldığı, bu isteklilerden ikisinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek sorgulamaya tabi tutulduğu, her iki isteklinin de aşırı düşük teklif açıklamasını sunmadığı ve bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakıldığı, Ö…Y…’ın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

20.12.2013 tarihinde gönderilen kesinleşen ihale kararının bildirilmesi konulu yazının ekinde ihale komisyon kararına yer verildiği gibi, yazıda “Tebliğ tarihini takip eden 15 gün içinde vergi dairenize teklif ettiğiniz bedelin (1.028.000,00 TL) % 0,569’i oranındaki karar pulunu (5.849,32 TL) ve % 0,948 oranındaki sözleşme pulunu (9.745,44 TL) vergi dairenize yatırarak sözleşme imzalamanız gerekmektedir. Söz konusu işe ait teminat miktarı teklif edilen işin % 6’sı olan 61.680,00 TL olup, teminatın mektup şeklinde verilmesi halinde geçerlilik süresi 20 Ocak 2019 tarihidir.” ifadesine yer verildiği görülmüştür.

Daha sonra 20.01.2014 tarihli yazı ile başvuru sahibinin sözleşmeye davet edildiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un “Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi” başlıklı 41’inci maddesinde “İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.

İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

“Sözleşmeye davet” başlıklı 42’nci maddesinde “41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri Kuruma gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanun hükümleri uyarınca kesinleşen ihale kararının bütün isteklilere bildiriminden itibaren 10 gün geçmeden sözleşme imzalanamayacağı, bu süre bittikten sonra ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeye davet edileceği açık olup, idarece buna aykırı olarak kesinleşen ihale kararıyla birlikte sözleşmeye davetin yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak, başvuru sahibi ihale üzerinde bırakılan ve sözleşmeye davet edilen istekli olduğundan, idarece mevzuata aykırı olarak tesis edilen işlemde bir hak kaybına uğrama ihtimali bulunmadığından bu hususa yönelik olarak şikâyet ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Kaldı ki, sözleşmeye davet hususunu da içeren kesinleşen ihale kararının bildirilmesi konulu yazının gönderilmesinden sonra idarece herhangi bir işlem tesis edilmediği, kesinleşen ihale kararının diğer isteklilere bildirilmesinden 10 gün sonra 20.01.2014 tarihinde başvuru sahibine yeni bir sözleşmeye davet yazsının gönderildiği görülmüştür. Başvuru sahibi tarafından söz konusu kesinleşen ihale kararı konulu yazının kendisine tebliğ edilmediği iddia edilmekle birlikte, söz konusu yazı başvuru sahibine tebliğ edilmemiş olsa dahi, kesinleşen ihale kararında başvuru sahibini hak kaybına uğratacak bir husus bulunmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararına karşı şikâyet süreci beklenilmeden sözleşmeye davet yazısının gönderilmesinde herhangi bir aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap