Kültür varlıklarının korunmasındaki ihalede (İstisna) muayene ve kabul nasıl yapılır?

Yayın Tarih: 28.06.2016 11:06
Özet

Mrb hocam, 2863 sayılı kanun kapsamında yapılacak olan ihalede muayene kabul komisyonun oluşturulması zorunlumu ve eğer zorunluysa süreç nasıl işliyor.Teşekkürler


Mrb hocam, 2863 sayılı kanun kapsamında yapılacak olan ihalede muayene kabul komisyonun oluşturulması zorunlumu ve eğer zorunluysa süreç nasıl işliyor.Teşekkürler


Benzer Yazılar

Cevabımız

Sormuş olduğunuz soru kapsamlı bir soru ancak aşağıda kısaca şu şekilde açıklayalım. Bunun yanında Muayene ve kabul yönetmeliklerinden faydalanılabilir.

25.07.2013 tarih ve 28718 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği’nin  “Muayene ve kabul işlemleri” başlıklı 39’uncu maddesi gereğince;

İhale konusu iş bitirilince muayene ve kabul işlemleri; idarelerce kurulacak en az üç kişilik muayene ve kabul heyetleri tarafından yapılır.

Muayene ve kabul işlemleri çıkarılacak şartnamelerdeki hükümler çerçevesinde uygulanacaktır.

Yani Yönetmelik kapsamında şartnamelerinizde muayene ve kabul işlemlerine ilişkin hükümleri belirtmiş iseniz bu hükümler çerçevesinde, projeye uygun ve işin teknik şartnamede öngörmüş şekilde yapılıp yapılmadığı idarece kurulacak en az 3 kişilik muayene ve kabul komisyonu tarafından kabul edilir. İşin önemi ve özelliği dikkate alınarak komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir.

Bu komisyonlarda görevlendirilecek olanların tamamının teknik eleman olması gerekmektedir ki projeye ve şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığının tespiti yapılsın. ilgili idarede yeterli sayıda veya işin özelliğine uygun nitelikte teknik eleman bulunmaması durumunda işin özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşlarından işin uzmanı teknik eleman görevlendirilebileceği değerlendirilmektedir.

İşin denetiminde bulunan, kontrol eden görevlilerin muayene ve kabul komisyonlarında görev almaması doğru olur. Bunun yanında bu görevlilerin kabul çalışmaları sırasında işyerinde hazır bulunması gereklidir.

Muayene ve kabul komisyonu, kurulmasından itibaren idarece belirlenen sürede işin yapıldığı yere giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri proje ve şartnamede belirtilen hükümler doğrultusunda yapılıp yapılmadığını inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar.

Muayene ve kabul komisyonu işin süresi sonunda işin proje ve şartnamedeki hükümlere göre tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa komisyon işin sözleşme, proje, şartname vs. uygun olduğuna dair kabul tutanağı düzenler, bu tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte yüklenici veya vekili de imzalar.

Muayene ve kabul komisyonu işin süresi sonunda proje ve şartnamedeki hükümlere göre tamamlanmadığı, eksik ve kusurlu yapıldığı veya teslim edildiği veya kabule uygun olmadığı şeklinde tespit yapar ise komisyon işin sözleşme, proje, şartname vs. uygun olmadığına dair tutanak düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi belirler. bu tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte yüklenici veya vekili de imzalar. Yüklenici veya vekili imzalamaz ise tutanakta bunun belirtilmesi gerekir.

Kabul işlemleri sırasında sözleşmeye göre gerekli görülen teknik deneyler, istek halinde yüklenici tarafından yapılır veya yaptırılır.

Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse, bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliğin durumuna göre sözleşmesinde gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranı tutarında ceza uygulanır ve kabul tarihi eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme, sözleşmede belirtilen süreyi geçtiği takdirde idare, bu eksiklikleri üçüncü taraflara yaptırabilir. Bu işlerin bedeli yüklenicinin varsa alacaklarından veya teminatından kesilir. Bu takdirde eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir.

Yüklenicinin taahhüdünden taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, idarenin  göndereceği bir uyarı yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine on günden az olmamak üzere belirli bir süre verilir. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme cezasının uygulanmasını da engelleyemez.

Kolaylıklar diliyorum.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap