Ön yeterlik sonucuna itiraz olursa ne yapmamız gerekir? şikayet eden haklı veya haksız olduğu durumlarda nasıl bir yol izlenir?

Yayın Tarih: 11.01.2017 11:01
Özet

Ön yeterlik sonucuna itiraz olursa ne yapmamız gerekir? şikayet eden haklı veya haksız olduğu durumlarda nasıl bir yol izlenir?


Ön yeterlik sonucuna itiraz olursa ne yapmamız gerekir? şikayet eden haklı veya haksız olduğu durumlarda nasıl bir yol izlenir?


Cevabımız

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 10,11,12,13 ncü mddelerine göre hareket edilir.

 

          1.AŞAMA

                  Şikayet başvurusu üzerine inceleme   

MADDE 10 –…………..

          (3) İdare tarafından yapılan inceleme sonucunda on gün içerisinde 11 inci maddedeki kararlardan biri alınarak başvuru sonuçlandırılır. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.

 

          (4) İnceleme, ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. Bu inceleme sonucunda, ihale yetkilisi tarafından gerekçeli bir karar alınır.

 

         

          2.AŞAMA   Alınacak kararlar

          MADDE 11 – (1) Şikayet üzerine idare tarafından yapılan inceleme sonucunda gerekçeli olarak;

          a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

          b) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

          c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşmenin imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi hallerinde başvurunun reddine,

          karar verilir.

 

          3.AŞAMA Kararlarda bulunacak hususlar

          MADDE 12 – (1) Şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınacak kararlarda aşağıdaki hususlar gösterilir:

          a) İhalenin adı ve ihale kayıt numarası,

          b) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi

          c) Başvurunun idare kayıtlarına alındığı tarih ve sayı,

          ç) Başvuru üzerine alınan diğer kararlar ve yapılan işlemlerin özeti,

          d) İleri sürülen iddiaların, olayların ve hukuki dayanaklarının özeti,

          e) İddiaların ve olayların değerlendirilmesi,

          f) Kararın dayandığı hukuki sebepler ile gerekçeleri ve karar sonucu,

          g) Şikayetin kısmen veya tamamen haklı bulunması halinde, yapılması gereken düzeltici işlemler,

          ğ) Karar tarihi ile kararı alanların adı ve soyadı ile imzası.

             h) (Ek: 17/07/2010-27644 R.G./1 md; Değişik: 07/06/2014–29023 R.G./4.md., Yürürlük: 1/1/2015) Kararın tebliğ ediliş şekline göre; iadeli taahhütlü mektupla gönderilme, imza karşılığı elden teslim edilme, faksla gönderilme veya EKAP üzerinden[1] gönderilme tarihi,

         ı) (Ek: 17/07/2010-27644 R.G./1 md) Karara karşı başvuru yapılabilecek itiraz mercii ve başvuru süresi.

 

          4.AŞAMA Karar gereklerinin yerine getirilmesi

          MADDE 13 – (1) Şikayeti sonuçlandıran idare kararı, en geç üç gün içerisinde başvuru sahibi ile aday veya isteklilere bildirilir. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularında ve ilan veya dokümanda yer alan düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklara yönelik şikayet başvurularında istekli olabileceklere, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise adaylara da bildirim yapılır. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren süresi içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise, idare tarafından kararın gerektirdiği işlem veya eylemler yerine getirilir.

 

          (2) İdareye şikayet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığına ilişkin Kurumun internet sayfasından sorgulama yapılmadan, Kuruma itirazen şikayet başvurusu yapılan hallerde ise itirazen şikayet başvurusu nihai kararla sonuçlandırılmadan sözleşme imzalanamaz.

 

 

[1] 07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 4’üncü maddesi ile “elektronik postayla” ibaresi “EKAP üzerinden” olarak değiştirilmiştir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap