Ortak girişimlerde ihaleye katılabilmek için ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olmasının zorunlu olduğu hk (Danıştay)

Yayın Tarih: 31.07.2019 03:07
Özet

İhale dokümanının satın alınabilmesi ve bu doğrultuda ihalelere katılabilmeleri için, ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olmasının zorunlu olduğu, anılan zorunluluğa uyulmadığının tespiti hâlinde isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Bu itibarla, özel ortak ... Yemek Sos. Hiz. Bil. İşi. Otom. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibarıyla EKAP’a kayıtlı olmadığı konusunda duraksama bulunmadığından davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde ve bu işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar Tarihi

: 11.05.2016

Karar No

: 2016/MK-197

 

Şikayetçi: 

…Yemek Üretim Temizlik Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti. – …Yemek Sos Hiz Bil İşl Otom. Tur San Ve Tic. Ltd. Şti – …Yemek Üretim Tem. Ve İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

22.05.2015 / 44125 

Başvuruya Konu İhale: 

2015/13281 İhale Kayıt Numaralı "Hazır Yemek Hizmeti (13 Kısım, 3 Yıllık)" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Milli Savunma Bakanlığı Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı tarafından 09.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/13281 ihale kayıt numaralı “Hazır Yemek Hizmeti (13 Kısım, 3 Yıllık) İhalesi”ne ilişkin olarak … Yemek Üretim Temizlik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. – … Yemek Sos. Hiz. Bil. İşl. Otom. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. – … Yemek Üretim Tem. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 22.05.2015 tarih ve 44125 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.05.2015 tarihli dilekçesi ile doğrudan itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 17.06.2015 tarihli ve 2015/UH.III-1707sayılı karar ile; “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı … Yemek Üretim Temizlik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. – … Yemek Sos. Hiz. Bil. İşl. Otom. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti – … Yemek Üretim Tem. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesince verilen 19.10.2015 tarihli E:2015/1762, K:2015/1347 sayılı kararında, “…Bu durumda, davacıların pilot ortağı olan 7200524642 vergi kimlik numaralı … Yemek Üretim Temizlik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.02.2013 tarihinde EKAP’a kayıt olduğu, yukarıda yer verilen mevzuat gereği yapılması gereken tüm işlemlerin pilot ortak tarafından yapılabileceği, özel ortağın EKAP’a kayıtlı olmamasının ihalenin esasını etkilemeyeceği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Elektronik Kamu Alımları Platformu başlıklı EK MADDE 1 de EKAP’a kayıtlı olmayanların ihalelere katılamayacağı yönünde bir hüküm yer almadığı, 4734 sayılı Kanunda yer almayan hususların yönetmelik hükümleri ile değiştirilmesi veya genişletilmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından, özel ortak … Yemek Sos. Hiz. Bil. İşi. Otom. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, ihale tarihi olan 09.04.2015 tarihinde EKAP’ta kaydının olmadığı gerekçesiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anılan Mahkeme kararının icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerektiğinden, Kamu İhale Kurulunun 02.12.2015 tarih ve 2015/MK-493 sayılı kararı ile    “1- Kamu İhale Kurulunun 17.06.2015 tarihli ve 2015/UH.III-1707 sayılı kararının iptaline,

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince, … Yemek Üretim Temizlik Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. – … Yemek Sos. Hiz. Bil. İşl. Otom. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. – … Yemek Üretim Tem. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirmeye alınması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

 

Anılan mahkemenin dava konusu işlemin iptaline karar vermesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda bu defa Danıştay 13. Dairesinin 28.01.2016 tarih ve E.2015/6201, K:2016/111 sayılı kararı ile …Kamu ihale mevzuatının aktarılan düzenlemeleri uyarınca, İhale dokümanının satın alınabilmesi ve bu doğrultuda ihalelere katılabilmeleri için, ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olmasının  zorunlu olduğu, anılan zorunluluğa uyulmadığının tespiti hâlinde isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Bu itibarla, özel ortak … Yemek Sos. Hiz. Bil. İşi. Otom. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihale tarihi itibarıyla EKAP’a kayıtlı olmadığı konusunda duraksama bulunmadığından davacıların oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde ve bu işleme karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesi ile mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

………….

Açıklanan nedenlerle;

 

1- Kamu İhale Kurulunun 02.12.2015 tarih ve 2015/MK-493 sayılı kararının iptaline

 

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 

Üst Konuları: EKAP


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap