Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklikliği

Yayın Tarih: 13.07.2019 03:07
Özet

Bu Yönetmelik değişikliği ile 696 sayılı KHK ile personel çalıştırılmasına dayalı sözleşmeler kapsamında çalışanların işçi kadrolarına geçiş işlemleri başlayan ancak toplu iş sözleşmeleri 31.12.2017 tarihinde sona erenlerin toplu iş sözleşmesinden dolayı alacakları fiyat farkı alınamamaktaydı. Bu Yönetmeliğe göre personel çalıştırılmasına dayalı işte çalıştırılan ve 31.12.2017 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesi sona eren işçiler kamu kurum ve kuruluşları itibarıyla geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar söz konusu toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan farkları alabileceklerdir. Söz konusu Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; "Bu Yönetmelik 24/12/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer." denildiği için söz konusu işçilerin toplu iş sözleşmesinin süresinin bitmesinden dolayı toplu iş sözleşmesine göre alamadığı haklarını geçmişe yönelik almaları mümkün hale gelmiştir.


30 Mart 2018 Tarih ve 30376 sayılı Resmi Gazete ile Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik metni aşağıdaki gibidir;

“PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/2015 tarihli ve 29244 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş işlemi yapılıncaya kadar ödenecek fiyat farkı

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesinin onbeşincifıkrası gereğince süresi uzatılan ihale sözleşmelerinden (aynı kapsamda başka bir yükleniciden doğrudan temin yoluyla karşılananlar dahil olmak üzere), 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yapılmış ve süresi söz konusu geçici 23 üncü maddenin birinci fıkrasında öngörülen geçiş işleminden önce ihale sözleşmesi ile birlikte sona eren toplu iş sözleşmeleri, kamu kurum ve kuruluşları itibarıyla geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar uygulanmaya devam edilir. Bu döneme ilişkin uygulanacak ücret zam oranları, Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmelerindeki oranlar esas alınarak belirlenir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ilan edilir. Bunlardan kaynaklanan işçiliğe bağlı giderlerde oluşan artışlar kamu kurum ve kuruluşlarınca fiyat farkı olarak ödenir. Fiyat farkı kapsamında yapılacak ödemeler ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınır. Bu madde hükümleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki idareler bakımından da uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 24/12/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.”

Bu Yönetmelik değişikliği ile 696 sayılı KHK ile personel çalıştırılmasına dayalı sözleşmeler kapsamında çalışanların işçi kadrolarına geçiş işlemleri başlayan ancak toplu iş sözleşmeleri 31.12.2017 tarihinde sona erenlerin toplu iş sözleşmesinden dolayı alacakları fiyat farkı alınamamaktaydı. Bu Yönetmeliğe göre personel çalıştırılmasına dayalı işte çalıştırılan ve 31.12.2017 tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesi sona eren işçiler kamu kurum ve kuruluşları itibarıyla geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar söz konusu toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan farkları alabileceklerdir.

Söz konusu Yönetmeliğin 2’nci maddesinde; “Bu Yönetmelik 24/12/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” denildiği için söz konusu işçilerin toplu iş sözleşmesinin süresinin bitmesinden dolayı toplu iş sözleşmesine göre alamadığı haklarını geçmişe  yönelik almaları mümkün hale gelmiştir.


Üst Konuları: Hizmet Alımları

Benzer Yazılar


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap