Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalıştıktan sonra özel sektörde çalışmaya devam eden işçilerin kıdem tazminatı ödeme şartları?

Yayın Tarih: 29.04.2015 10:04
Özet

       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalıştıktan sonra özel sektörde çalışmaya devam eden işçilerin kıdem tazminatı hangi şartlarda ödenir?


       Personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamında çalıştıktan sonra özel sektörde çalışmaya devam eden işçilerin kıdem tazminatı hangi şartlarda ödenir?


Cevabımız

       Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermeyen ve alt işveren tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunanlardan iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında aynı veya farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak tespit olunur.

       Bu işçilerden son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermiş olanların birinci fıkraya göre tespit edilen sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldıkları son kamu kurum veya kuruluşu tarafından kendi işyerindeki en son ücretinin, yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak ödenir.

       Kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştıktan sonra özel sektör işyerinde çalışmaya devam edenlerin çalıştıkları döneme ilişkin kıdem tazminatı almasının şartları şu şekilde belirlenmiştir.

       ·      Aynı alt işveren tarafından çalıştırılması,

       ·      Özel sektöre ait işyerinde çalışmadan önce 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerlerinde çalışmış olmak,

       ·      Kamu kurum ve kuruluşunda çalıştıktan sonra alt işveren ile sözleşmesinin devam etmesi,

       ·      Özel sektördeki işinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermesi,

       ·      İşçinin kamu kurum ve kuruluşunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalışması,

       ·      Kamu kurum ve kuruluşunda çalışılan süreye ilişkin olması,

       ·      Kıdem tazminatının hesabında işçinin çalıştırıldıkları son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ihale dokümanında öngörülen ve ödenen en son ücretinin esas alınması,

       ·      Kıdem tazminatına hak edecek şekilde sona erdiğinin tespiti ve işçinin talebine müteakip ihale dokümanında belirtilen ve ödenen en son ücretinin asgari ücret artış oranları ile güncellenmiş olması,

       ·      En son çalışılan kamu kurum kuruluşu tarafından işçinin özlük dosyasındaki bilgiler esas alınarak düzenlenen hizmet cetvelinin düzenlenmesi,

       ·      Hizmet cetveline daha önceden kıdem tazminatı ödenmiş ise kıdem tazminatı tutarı, hangi tarihte ödendiğinin belirtilmesi,

gerekmektedir.

       Yönetmelikte kamu kurum ve kuruluşunda çalıştıktan sonra aynı alt işverenin özel sektör kapsamında çalıştırılacak işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olması şartı öngörülmemiştir.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap