Sözleşmede iş artışı olduğunda , kesin teminat mektubu ile ek teminat mektubununda güncellenerek gelir kayıt edilmesi gerekir mi?(Yargıtay)

Özet

Sözleşmede kararlaştırılan 79.000 adet eşofman ile sözleşmenin 30. maddesi uyarınca yapımı istenilen %20 oranındaki fazla imalat aynı sözleşmenin konusudur. Yükleniciler %20 fazla eşofman imalatını yapıp teslim etmemekle sözleşmeye aykırı davranmışlardır. Bu nedenle davacı Bakanlık tarafından sözleşmede kararlaştırılan iş karşılığı alınan 66.000,00 TL teminat ile %20 fazla iş karşılığı alınan 13.178,00 TL teminatın irad kaydedilmesine karar verilmiştir. Bu durumda irad kaydedilen teminatların tamamı yönünden hesaplanacak güncelleme nedeniyle alacak isteminin kabulüne karar verilmesi gerekir


yargıtay mahkeme kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

YARGITAY

15. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/7245

K. 2010/681

KARAR : Dava, alacak istemiyle açılmış, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karar davacı Bakanlık adına hazine vekili ile davalı yüklenici …Tekstil ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı yüklenici …Tekstil ve Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davacı Bakanlığın temyiz itirazına gelince; davanın dayanağını 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 22. maddesi ile taraflar arasındaki 08.09.2006 tarihi sözleşmenin 42.5.2 maddesi oluşturmaktadır. Belirtilen kanun maddesi ve sözleşme maddesi uyarınca sözleşmenin feshi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların alındığı tarihten gelir kaydedildiği tarihe kadar aylık toptan fiyat eşya endeksine göre güncellenmesinden söz edilmiştir. Mahkemece kanundaki ve sözleşmedeki düzenlemelere göre davacı Bakanlığın güncelleme nedeni ile olan alacak istemi kural olarak kabul edilmiş, ancak teslim edilen 79.000 adet eşofman nedeniyle 66.000,00 TL teminat tutarının güncellenemeyeceği sonucuna varılarak, sadece 13.178,00 TL ek teminat nedeniyle güncelleme alacağı kabul edilerek hüküm oluşturulmuştur.

Taraflar arasındaki 08.09.2006 tarihli sözleşmenin 30. maddesine göre idarenin %20 oranında fazla imalatı sözleşme bedelleriyle yaptırabileceği kabul edilmiştir. Davacı Bakanlık tarafından bu madde uyarınca %20 oranında fazla imalat yapılması yüklenicilerden istenmiş, ek kesin teminatta bu nedenle alınmıştır. Yüklenicilerin %20 oranındaki fazla imalatı yapıp teslim etmemeleri nedeniyle sözleşme haklı olarak davacı Bakanlık tarafından feshedilerek yükleniciler tarafından yatırılan 66.000,00 TL ve 13.178,00 TL teminatların irad kaydedilmesine karar verilmiştir. Sözleşmede kararlaştırılan 79.000 adet eşofman ile sözleşmenin 30. maddesi uyarınca yapımı istenilen %20 oranındaki fazla imalat aynı sözleşmenin konusudur. Yükleniciler %20 fazla eşofman imalatını yapıp teslim etmemekle sözleşmeye aykırı davranmışlardır. Bu nedenle davacı Bakanlık tarafından sözleşmede kararlaştırılan iş karşılığı alınan 66.000,00 TL teminat ile %20 fazla iş karşılığı alınan 13.178,00 TL teminatın irad kaydedilmesine karar verilmiştir. Bu durumda irad kaydedilen teminatların tamamı yönünden hesaplanacak güncelleme nedeniyle alacak isteminin kabulüne karar verilmesi gerekir. Mahkemece taraflar arasındaki sözleşmenin tek olduğu, fazla imalatın da sözleşmenin 30. maddesi uyarınca yükleniciden istendiği gözden kaçırılarak, 79.000 adet eşofmanın teslim edildiği gerekçesiyle sadece 13.178,00 TL ek teminat nedeniyle güncelleme alacağının tahsiline karar verilmesi doğru olmamıştır.

Yapılacak iş, 66.000,00 TL'lik kesin teminat ile 13.178,00 TL'lik ek kesin teminatın tamamı üzerinden güncelleme alacak miktarının belirlenip karar oluşturmasından ibarettir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap