Tek isteklinin kaldığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen rekabetin sağlanamadığı ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun mudur?

Özet

Ankara 9. İdare Mahkemesinin 04.12.2007 tarih ve E:2007/1144 sayılı kararıyla, “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmesi üzerine, davacı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz sonucunda; Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 09.01.2008 tarihli Y. D. İtiraz No: 2008-13 sayılı kararıyla; “…Kamu İhale Kanunu’nun 56.maddesinde; Kamu İhale Kurulunca yapılan itirazen şikayet başvurusunun değerlendirmesi sonrasında ihale işlemlerini iptal […]


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Ankara 9. İdare Mahkemesinin 04.12.2007 tarih ve E:2007/1144 sayılı kararıyla, “yürütmenin durdurulması isteminin reddine” karar verilmesi üzerine, davacı tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz sonucunda; Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 09.01.2008 tarihli Y. D. İtiraz No: 2008-13 sayılı kararıyla;

“…Kamu İhale Kanunu’nun 56.maddesinde; Kamu İhale Kurulunca yapılan itirazen şikayet başvurusunun değerlendirmesi sonrasında ihale işlemlerini iptal edebileceği hükme bağlanmış ise de, bunun sınırsız ve sebepsiz olamayacağı kararın hukuki ve makul bir sebebe dayalı olması gerektiği açıktır.

Uyuşmazlık konusu ihalede 4 firmanın ihaleye teklif sunduğu, bu haliyle açık ihale usulü ile yapılan ihalede Kanunun aradığı anlamda ve amaçladığı şekilde rekabet ortamının sağlanmış olduğu, ayrıca davacı şirketin teklifinin (379.400,00 YTL.) 4734 sayılı Kanun 9.maddesi ile Mal Alımı İhalesi Uygulama Yönetmeliğinin 6,7 ve 8.maddeleri gereğince belirlenen yaklaşık maliyetin (385.468,00 YTL.) altında olduğu dikkate alındığında idarenin zarara uğratıldığından da söz edilemeyeceği, davacı firma teklifinin yaklaşık maliyete çok yakın olduğu gerekçesinin ise ihalenin iptali için yeterli ve kamu yararına uygun bir neden olmayacağından ihale işlemleri ve ihale kararının iptal edilmesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. ”gerekçesiyle,

“İtirazın kabulüne, Ankara 9 uncu İdare Mahkemesinin 04.12.2007 gün ve E.2007-1144 sayılı kararın kaldırılmasına, dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” karar verilmiştir

Bu defa, Ankara 9. İdare Mahkemesince 31.10.2008 tarih ve E:2007/1144 K:2008/1984 sayılı kararla;

“…Olayda, her ne kadar davacı şirketin teklifinin (379.400,00 YTL) 4734 sayılı Kanun 9. maddesi ile Mal Alımı İhalesi Uygulama Yönetmeliğinin 6, 7 ve 8. maddeleri gereğince belirlenen yaklaşık maliyetin (385.468,00 YTL.) altında olduğu ve açık ihale usulü ile yapılan bir ihalede belirli sayıda geçerli teklifin verilmiş olması zorunluluğu bulunmadığı iddia edilmekte ise de, ihaleye katılan 4 istekliden 1 isteklinin teklif zarfının uygun olmaması, 2 isteklinin ise teknik şartnameye uygunsuzluk nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve tek isteklinin kaldığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen rekabetin sağlanamadığı görülmektedir.

Bu durumda Giresun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 21.06.2007 tarihinde yapılan “Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Bilgi Sistemi Yazılım ve Donanım Alımı” ihalesi işlemlerinin ve ihale kararının iptaline ilişkin davalı idare işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”  gerekçesiyle,

“Davanın reddine”  karar verilmiştir.

Daha sonra, kararın davacı tarafından temyizi talebi üzerine,  Danıştay 13. Dairesi tarafından 21.01.2009 tarih ve E:2008/14319 sayılı kararla “İdare Mahkemesi kararının ve 24.09.2007 tarih ve 2007/UM.Z-3126 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının Yürütülmesinin Durdurulması”  kararı verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap