Uygulama projesinde olmayan ancak, Ek Özel İdari ve Teknik Şartnamesinde tanımı yapılan imalatın yapılması gerektiği hk.( YFK 2014/31)

Özet

İhaleye esas projenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun tanımlar başlıklı 4. Maddesi ve aynı kanunun 62 nci maddesine göre bir uygulama projesi olmadığı, buna karşılık İhaleye esas dokümanlar arasında yer alan, Ek Özel İdari ve Teknik Şartnamesi 8. Maddesinde, uygulama projesi ve imalatların yapımı ile ilgili bir kısım düzenlemeler yapıldığı, dikkate alındığında ihaleye esas dokümanlar arasında bu imalatların inşa edilmeyeceğine ilişkin bir belirsizliğin olmadığı, isteklilerin ihaledeki tekliflerini bu durum dikkate alınarak verdikleri konusunda herhangi bir tereddüt bulunmadığı, bu nedenle binalara ait kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu projelerinin hazırlanması ve bu imalatlarının yapımının yüklenicinin uhdesinde olduğu, dolayısı ile bu imalatların proje çizim ve yapım bedelinin sözleşme bedeline dahil olduğu değerlendirilmektedir


yüksek fen kurulu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Karar No : 2014/31

Karar Tarihi : 29/05/ 2014

YÜKSEK FEN KURULU KARARI

I-GİRİŞ

… Başkanlığınca yaptırılmakta olan "… Kültür Park Rekreasyon Alanının İkmal Yapım” işi ile ilgili görüş istemidir.

II-KONU

İdaresinin … sayılı sayılı yazılarında özetle; 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre ihale edilerek 10.10.2013 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… Kültür Park Rekreasyon Alanının İkmal Yapım İşi”nde; Kanalizasyon, yağmur suyu ve içmesuyu imalatlarının, uygulama projeleri ve mahal listelerinin bulunmadığından bahisle, yüklenici bu imalatları sözleşmenin 27 nci maddesinde belirtilen iş artışı kapsamında yapabileceğini ifade etmesi üzerine yüklenici ile aralarında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, konu hakkında görüşümüzün bildirilmesi talep edilmektedir.

III-İNCELEME

Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatları çerçevesinde Kurulumuzca incelenmiş olup, sözleşme taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve talepleri özet olarak aşağıda bildirildiği şekildedir.

Yüklenici görüş ve talebi; İşin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olması nedeniyle ihaleye esas dokümanlar arasında binalara ait kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hattı imalatlarının, uygulama projelerinin ve bunlara ilişkin mahal listelerinin bulunmadığı, bu nedenle bu imalatların ihale kapsamında olmadığından yapılamayacağına,

İdarenin görüş ve değerlendirmesi; İhale dokümanında yer alan Ek Özel İdari ve Teknik Şartnamenin 8. Maddesinde, kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu projelerinin hazırlanması ve onaylandıktan sonra yapımının bedelsiz olarak yapılacağının belirtildiği, ihale aşamasında bu konu ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığı, İhale sonuçlandıktan sonra 21.10.2013 tarihli iş yeri teslim tutanağının A-bendinin 3. maddesinde de konunun ayrıca belirtildiği, 03.04.2013 tarihli yüklenicinin teklif mektubunda da ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin, ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir hükmünün yer alması nedeniyle, söz konusu imalatların sözleşmeye bağlanan ihale kapsamında yaptırılmasının uygun olduğuna,

İlişkin bulunmaktadır.

Talebe ilişkin tarafların belirtilen bu görüşlerinden sonra konunun incelenmesi ve değerlendirilmesine geçilmiştir.

İdare yazısı ekinde gönderilen İhale dokümanları olduğu ifade edilen CD’de yer alan, Ek Özel İdari ve Teknik Şartnamesi 8. Maddesinde,

“Binalara ait, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin bina toplama noktasından sonra başlanıp, ana şebekelere bağlantısının yapılması ile ilgili tüm işler yüklenici tarafından yapılacaktır. Rekreasyon alanı içerisinde kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu projeleri yer teslimi yapıldıktan sonra yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak hazırlanacak, İdarece onaylandıktan sonra uygulamaya başlanılacaktır. Söz konusu işler, 04 nolu Açık alanlar Peyzaj İşleri İnşaat İmalatları kapsamında yaptırılacak olup, İhale dokümanında belirtilen grup pursantajı dışında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. ”

Hükmü yer almaktadır.

İşe ait sözleşmenin, Sözleşmenin türü ve bedeli başlıklı 6 ncı maddesinde;

“6.1. Bu sözleşme anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen         TL toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. ”

Denilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62-c) maddesi gereğince, anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edilen yapım işlerinin, kanunda belirtilen tanımına uygun uygulama projesi üzerinden ihale edilmesi gerektiği kanuni bir zorunluluktur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinde;

Uygulama projesi: Belli bir yapının onaylanmış kesin projesine göre yapının her türlü ayrıntısının belirtildiği projeyi,

İfade eder.

Şeklinde tanımlanmaktadır.

Ek Özel İdari ve Teknik Şartnamesi 8. Maddesi hükmünde; Binalara ait, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin bina toplama noktasından sonra başlanıp, ana şebekelere bağlantısının yapılması ile ilgili tüm işlerin yüklenici tarafından yapılacağı, Rekreasyon alanı içerisinde kanalizasyon, içmesuyu ve yağmursuyu projelerinin yer teslimi yapıldıktan sonra yüklenici firma tarafından bedelsiz olarak hazırlanacağı, İdarece onaylandıktan sonra uygulamaya başlanılacağı, söz konusu işlerin 04 nolu Açık alanlar Peyzaj İşleri İnşaat İmalatları kapsamında yaptırılacağı ve tüm bunlar için ihale dokümanında belirtilen grup pursantajı dışında yükleniciye herhangi bir ilave ödeme yapılmayacağı öngörülmektedir.

Sözleşmenin yürütülmesi sırasında bu tür ihtilaflarla karşılaşılmaması için ihale öncesi binalara ait kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hattı imalatlarının uygulama projelerinin mevzuatlarına uygun olarak hazırlanmasının gerekli olduğu bilinen bir husustur. Bu doğrultuda hareket edilmemesi belirtilen ihtilafların oluşmasına neden olmakta olup, bunun sorumluluğu da tabii olarak idaresine ait bulunmaktadır.

Ancak, bahse konu Ek Özel İdari ve Teknik Şartnamesi 8. Maddesinde belirtilen düzenlemenin yapılmış olması nedeniyle, bu hüküm dikkate alınmadan talebe ilişkin konuda bir karar ihdas edilmesinin sözleşme hükümlerine uygun düşmeyeceği açıktır.

Bütün bu hususlar birlikte göz önünde bulundurulduğunda;

İhaleye esas projenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun tanımlar başlıklı 4. Maddesi ve aynı kanunun 62 nci maddesine göre bir uygulama projesi olmadığı, buna karşılık İhaleye esas dokümanlar arasında yer alan, Ek Özel İdari ve Teknik Şartnamesi 8. Maddesinde, uygulama projesi ve imalatların yapımı ile ilgili bir kısım düzenlemeler yapıldığı, dikkate alındığında ihaleye esas dokümanlar arasında bu imalatların inşa edilmeyeceğine ilişkin bir belirsizliğin olmadığı, isteklilerin ihaledeki tekliflerini bu durum dikkate alınarak verdikleri konusunda herhangi bir tereddüt bulunmadığı, bu nedenle binalara ait kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu projelerinin hazırlanması ve bu imalatlarının yapımının yüklenicinin uhdesinde olduğu, dolayısı ile bu imalatların proje çizim ve yapım bedelinin sözleşme bedeline dahil olduğu değerlendirilmektedir.

IV-KARAR

İdaresinin “… Kültür Park Rekreasyon Alanının İkmal Yapım” işi ile ilgili taraflar arasında meydana gelen uyuşmazlık ön bölümde belirtildiği üzere detaylı olarak incelenmiş olup, buna göre;

Binalara ait Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu projelerinin hazırlanması ve bu imalatlarının yapımının sözleşme kapsamında olduğuna,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden, 29/05/2014 tarihinde yapılan toplantıda, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap