Yapım işinde iş programı istenmesi veya istenmemesi hk.

Yayın Tarih: 07.06.2016 09:06
Özet

Merhaba hocam.. yapım işlerinde iş programı istenmesi yada istenmemesi ….. konusunda neler diyebilirsiniz?


Merhaba hocam.. yapım işlerinde iş programı istenmesi yada istenmemesi ….. konusunda neler diyebilirsiniz?


Üst Konuları: İş Programı

Benzer İçerikler: , , , , , , ,

Cevabımız

YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

(Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme / Birim Fiyat Sözleşme / Karma Sözleşme)

“Madde 12 - İş programı

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten  itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; ……………[1] yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve  iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere……… gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır. “ hükmüne göre yer tesliminden itibaren 15 gün içinde iş programı hazırlayıp idareye sunulması gerekmektedir.

[1] (1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde maddeye, “iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını,” ibaresi yazılacaktır.

(2) Birim fiyat sözleşmelerde maddeye “iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,)” ibaresi yazılacaktır.

(3) Karma sözleşmelerde maddeye, “iş kalemleri ve iş gruplarını ile aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,)” ibaresi yazılacaktır.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap