Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/V Grubu işler benzer işler hangi işleri kapsar?

Özet

İsteklilerce iş deneyimini tevsik amacı ile sunulacak bir belgenin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan benzer iş grupları listesinin A/V grubunda bulunan otoyollar, devlet, il ve köy yolları, cadde ve sokak yapım işleri kapsamında değerlendirilebilmesi için belgeye konu işte; belirtilen Tebliğ düzenlemesinde yer alan “altyapı + üstyapı” ifadesi gereğince A/V grubunda yer alan işlerin hem altyapısının hem de üstyapısının yapılmış olması gerekmektedir.
Karayolu Teknik Şartnamesi’nde alt yapı işleri kapsamında yapılan işler, her cins ve kaya koşullarında yapılan kazı işleri, dolgu işleri, tesviye işleri, alt yapı bünyesinde yapılan sanat yapıları, reglaj, zemin stabilizasyonu, sulama işleri, sıkıştırma işlemleri, yol dolgusu altına geotekstil uygulanması, zemin ve projenin gerektirdiği kısımlarda zemine enjeksiyon yapılması gibi işlemler olarak sıralanmıştır. Karayolu terminolojisinde yol üstyapısı ise, alttemel, temel, kaplama, aşınma ve binder tabakalarından oluşmaktadır.

Söz konusu iş deneyim belgesine konu işin yapı tekniği ile iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından Kuruma gönderilen 9 numaralı hakediş raporu ve yapılan işler listesinde yer alan iş kalemleri bir arada değerlendirildiğinde, belgeye konu iş kapsamında üst yapı işlerinin bulunduğu görülmektedir. Ancak kazı işleri kapsamında yapılan işlerin, yol altyapısına ilişkin olmadığı, mevcut yol üst yapısını oluşturan asfaltın kazınması ve onarımına, yani yol üstyapısının sağlamlaştırılmasına ilişkin olduğu, bu nedenle yapılan kazı işinin üstyapı işlerinin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken işler olarak değerlendirilmesi gerektiği görülmüştür. Yine yağmursuyu hatlarına ilişkin yapılan işlerin, anılan belgeye konu iş kapsamında gerçekleştirilen yağmursuyu hattı yapımı işleri kapsamında yer aldığının görüldüğü, belirlenen “A.V Grubu Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” iş grubunda yer alan “altyapı” işlerinin ise karayolu yapımı kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen altyapı işleri olduğunun açık olduğu, bu nedenle incelenen iş bitirme belgesine konu kazı işleri ve yağmursuyu hattı işlerinin karayolu altyapısı işlerini kapsar nitelikte bir iş olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2016/047

Gündem No

: 73

Karar Tarihi

: 17.08.2016

Karar No

: 2016/UY.I-2105

 

Şikayetçi: 

Libaş Müteahitlik Ve Müşavirlik A.Ş. – Vestan İnşaat Tic. Ve San. A.Ş. – Özcoşkun Yapı Mimarlık San. Ve Tic. A.Ş. 

İhaleyi Yapan Daire: 

Karayolları Genel Müdürlüğü – Program Ve İzleme Dairesi Başkanlığı Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

11.07.2016 / 39324 

Başvuruya Konu İhale: 

2016/22570 İhale Kayıt Numaralı "Malatya Çevre Yolu Km: 0+000 – 44+800 Kesiminin (Bağlantı Yolu Km: 0+000 – 8+667.39 Kesimi Dahil) Yapım İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:    

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Libaş Müteahhitlik ve Müşavirlik A.Ş. – Vestan İnşaat Tic. ve San. A.Ş. – Özcoşkun Yapı Mimarlık San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı,

Balgat Mah. 1419 Sokak No: 5/9 Çankaya/ANKARA

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları Genel Müdürlüğü,

İsmet İnönü Bulvarı No: 14 06100 Çankaya/ANKARA

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/22570 İhale Kayıt Numaralı “Malatya Çevre Yolu Km: 0+000 – 44+800 Kesiminin (Bağlantı Yolu Km: 0+000 – 8+667.39 Kesimi Dahil) Yapım İşi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 18.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malatya Çevre Yolu Km: 0+000 – 44+800 Kesiminin (Bağlantı Yolu Km: 0+000 – 8+667.39 Kesimi Dahil) Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Libaş Müteahhitlik ve Müşavirlik A.Ş. – Vestan İnşaat Tic. ve San. A.Ş. – Özcoşkun Yapı Mimarlık San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 24.06.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.06.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.07.2016 tarih ve 39324 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2016/1618 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde A/V grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceğinin düzenlendiği, A/V grubundaki yolların altyapı ve üstyapısının birlikte gerçekleştirildiği işlerden elde edinilen iş deneyim belgelerinin bu grupta değerlendirilmesinin mümkün olduğu, sadece altyapı ya da sadece üst yapı veya yol onarım işlerinden elde edilen iş deneyim belgelerinin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği, ayrıca A/V grubu kapsamında bir iş deneyiminden bahsedilebilmesi için bu grupta yer alan işlerden herhangi birinin baştan sona ve bütün unsurlarıyla gerçekleştirilmesinin gerektiği, İsfalt A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin münhasıran A/V grubunda sayılan yol işlerinden herhangi biri için ihale edilerek ifa edilen sözleşmeden edinilen bir iş deneyim belgesi olmadığı, söz konusu belgenin il sınırları içindeki mevcut yolların bakımı ve onarımı, asfaltların yenilenmesi, ihtiyaç duyulan yerlerde köprü, kavşak, altgeçit, üstgeçit yapılması ve yeni yolların yapılması gibi birbirinden bağımsız ve ayrı iş gruplarına tabi olan ya da bakım onarım işi niteliğindeki birçok işin aynı ihalenin konusu edilerek imzalanmış sözleşmeden edinilmiş bir iş deneyim belgesi olduğu, iş deneyim belgesine konu iş kapsamında gerçekleştirilen işlerden sadece A/V grubunda değerlendirilebilecek nitelikteki baştan sona bir proje bütünlüğü içerisinde altyapı ve üstyapı işlerinin birlikte yapıldığı iş kısımlarının değerlendirmeye alınması gerekirken bu ayrıma gidilmediği, kamu ihale mevzuatı gereğince iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu iş veya benzer nitelikteki iş gruplarındaki işlerle bütüncül olarak benzer nitelikte olması gerektiği, aynı sözleşmenin içerisinde olsa dahi benzer iş olarak kabul edilmeyecek işlere ilişkin imalatların tutarlarının değerlendirmeye alınamayacağı, benzer iş grupları tebliğinde ayrıca bakım onarım işlerinin de benzer işlere eklenmesine imkan verildiği halde bu yönde bir düzenleme yapılmadığı dikkate alındığında İsfalt A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesine esas sözleşme kapsamında deforme olan yolların onarımı, bozulan sathi kaplamaların yamalanması ya da sökülüp yeniden yapılması, münferit köprü, kavşak ya da menfez gibi yapıların yapılması işlerinin benzer işlere dahil edilemeyeceği, İsfalt A.Ş.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu sözleşme kapsamında yer alan işlerin tamamı ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında yer alan işlerden olmadığı için benzer kabul edilecek işlerin tutarlarının ihale dokümanındaki yeterlik kriterini sağlamasının mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

…..İş Ortaklığının belirlendiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

…           

2)  İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

 

a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

 

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

 

c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

 

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

 

e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

……

 (16) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin, ilgisine göre fiilen denetleme veya yönetme faaliyetlerinde bulunanların adı veya unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş belgenin sunulması gereklidir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

…..

 (6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında,

dikkate alınır.” hükmü,

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Ek-1’de

(A) ALT YAPI İŞLERİ

V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)

1. Otoyollar

2. Devlet, il ve köy yolları

3. Cadde ve sokak yapım işleri

 

 

açıklaması,

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:Malatya Çevre Yolu Km: 0+000 – 44+800 Kesiminin (Bağlantı Yolu Km: 0+000 – 8+667.39 Kesimi Dahil) Yapım İşi

b) Yatırım proje no'su/kodu:2011E040140

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde nev'i ve miktarları belirtilen 53,46 km'lik 'Toprak işleri, sanat yapıları, köprüler, plentmiks alttemel, plentmiks temel ve bitümlü sıcak karışım kaplama vs. işleri' nin yapımıdır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Malatya İli” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/V Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat mühendisliği, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda belirtilen hükümleri uyarınca isteklilerin iş deneyimini tevsik etmek üzere ihale konusu iş veya İdari Şartname’de belirtilen benzer işe ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin iş deneyim belgelerinin değerlendirilmesine ilişkin esasları düzenleyen 48’inci maddesinde, adayların ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı düzenlenmiş olup, iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında olan kısmının değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

Şikâyete konu ihalenin yaklaşık maliyet icmal tablosu ile ihale dokümanının incelenmesinden, ihale konusu işin kapsamında toprak işleri, sanat yapıları, köprüler, üstyapı işleri gibi işlerin yer aldığı anlaşılmaktadır.

İsteklilerce iş deneyimini tevsik amacı ile sunulacak bir belgenin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan benzer iş grupları listesinin A/V grubunda bulunan otoyollar, devlet, il ve köy yolları, cadde ve sokak yapım işleri kapsamında değerlendirilebilmesi için belgeye konu işte; belirtilen Tebliğ düzenlemesinde yer alan “altyapı + üstyapı” ifadesi gereğince A/V grubunda yer alan işlerin hem altyapısının hem de üstyapısının yapılmış olması gerekmektedir.

Karayolu Teknik Şartnamesi’nde alt yapı işleri kapsamında yapılan işler, her cins ve kaya koşullarında yapılan kazı işleri, dolgu işleri, tesviye işleri, alt yapı bünyesinde yapılan sanat yapıları, reglaj, zemin stabilizasyonu, sulama işleri, sıkıştırma işlemleri, yol dolgusu altına geotekstil uygulanması, zemin ve projenin gerektirdiği kısımlarda zemine enjeksiyon yapılması gibi işlemler olarak sıralanmıştır. Karayolu terminolojisinde yol üstyapısı ise, alttemel, temel, kaplama, aşınma ve binder tabakalarından oluşmaktadır.

 

İtirazen şikâyete konu edilen İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye ait 07.04.2015 tarihli ve 40268941-755-02-1446/66889 sayılı iş deneyim belgesi incelendiğinde, söz konusu iş bitirme belgesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, 2011/197490 ihale kayıt numaralı işin adının “İstanbul Geneli Ana Ulaşım Güzergahlarında Asfalt, Sanat Yapıları ve Yol Yapım, Onarım İşi” olduğu, uygulanan yapı tekniğinin asfalt kaplama, yol onarımı ve yağmursuyu hattı olduğu, sözleşme tarihinin 30.01.2012, belge tutarının ise 394.046.770,11 TL olduğu görülmüştür.

 

İhaleyi yapan idare tarafından belgeyi düzenleyen kurumdan söz konusu iş deneyim belgesine konu işte yapılan toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı işleri, köprüler ve viyadükler, tüneller vs. gibi alt işlerin ayrıştırılarak taraflarına gönderilmesi istenmiş, belgeyi düzenleyen idare tarafından söz konusu işte 19.949.566,21 TL toprak işleri, 20.241.603,98 TL sanat yapıları ve 353.855.599,92 TL üstyapı işleri yapıldığı belirtilmiştir.

 

20.07.2016 tarihli ve 13513 sayılı Kurum yazısı ile İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına iş deneyim belgesini düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğünden “2011/197490 İKN’li “İstanbul Geneli Ana Ulaşım Yol Güzergahlarında Asfalt, Sanat Yapıları ve Yol Yapım, Onarım” işine ilişkin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin Ek’inde yer alan A/V grubu altyapı ve üstyapı işleri kapsamında yer almayan işlerin bulunduğu görülmüş olup, İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına düzenlenen 07.04.2015 tarihli ve 40268941-755-02-1446/66889 sayılı iş deneyim belgesine konu iş kapsamında yapılan elektrik işleri, altyapı işleri, üstyapı işleri, asfalt kazınması ve sökülmesi işleri, yağmur suyu hattı ve boru hatları gibi işlerin ayrıştırılarak tarafımıza gönderilmesi ve İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin bir örneği” istenilmiş olup, söz konusu idare tarafından 28.07.2016 tarihli 137244 sayılı yazı ile yapılan imalatların cinsine göre ayrıştırılması ve imalatların tutarları ile yapılan işler listesi ve 9 numaralı hakediş raporu Kuruma gönderilmiştir.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından yapılan ayrıştırmada iş deneyimine konu işe ilişkin metrobüs imalatlarının 4.734.686,620 TL, üstyapı işlerinin 350.002.666,320 TL, asfalt kazı ve söküm işlerinin 19.067.813,190 TL ve altyapı işleri-yağmur suyu ve ızgaranın 20.241.603,980 TL olduğu belirtilmiştir.

 

Yapılan işlerin listesi incelendiğinde üstyapı işleri olarak; bitümlü sıcak temel asfalt karışım temini ve finişer ile serme ve silindirleme ile sıkıştırma, plent-miks temel veya stabilize üzerine bitümlü sıcak temel asfalt karışım temini ve finişer ile serme ve silindirleme, asfalt betonu bitümlü temel tabakası yapılması gibi işlerin yapıldığı görülmüştür.

 

Kazı işleri olarak; asfalt kazıma makinesi ile bitümlü karışım kaplamalarının kazılması ve molozun nakli, hazır beton alınması ve yerine yerleştirilmesi, makina ile her derinlikte geniş derin yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması, beton ve betonarme kalıbı ve tretuar, gezi alanı ve geometrik düzenleme alanlarına makina ile kırmataş serilmesi ve kompaktörle sıkıştırılması işlerinin yapıldığı görülmüştür.

 

 Yağmursuyu hattına ilişkin olarak ise; çeşitli boyutta ve özellikte boru ile baca-ızgara bağlantısının yapılması, yağmursuyu hattına ızgara rögarı yapılması, çeşitli boyutta ve özellikte boru ile yağmursuyu hattının yapılması, çeşitli boyutta ve özellikte yağmursuyu hattına baca yapılması, İBB yağmursuyu, İSKİ ve PTT kapaklarının yükseltilmesi, ızgaranın yükseltilmesi işlerinin yapıldığı görülmüştür.

 

Söz konusu iş deneyim belgesine konu işin yapı tekniği ile iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından Kuruma gönderilen 9 numaralı hakediş raporu ve yapılan işler listesinde yer alan iş kalemleri bir arada değerlendirildiğinde, belgeye konu iş kapsamında üst yapı işlerinin bulunduğu görülmektedir. Ancak kazı işleri kapsamında yapılan işlerin, yol altyapısına ilişkin olmadığı, mevcut yol üst yapısını oluşturan asfaltın kazınması ve onarımına, yani yol üstyapısının sağlamlaştırılmasına ilişkin olduğu, bu nedenle yapılan kazı işinin üstyapı işlerinin gerçekleştirilmesi için yapılması gereken işler olarak değerlendirilmesi gerektiği görülmüştür. Yine yağmursuyu hatlarına ilişkin yapılan işlerin, anılan belgeye konu iş kapsamında gerçekleştirilen yağmursuyu hattı yapımı işleri kapsamında yer aldığının görüldüğü, belirlenen  “A.V Grubu Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)” iş grubunda yer alan “altyapı” işlerinin ise karayolu yapımı kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen altyapı işleri olduğunun açık olduğu, bu nedenle incelenen iş bitirme belgesine konu kazı işleri ve yağmursuyu hattı işlerinin karayolu altyapısı işlerini kapsar nitelikte bir iş olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu bağlamda, İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sunulan iş bitirme belgesine konu işin karayolu üstyapısı işlerini kapsarken karayolu altyapısı işlerini kapsamadığı görülmüştür. İdarece belirlenen benzer iş tanımına göre karayolu altyapısı ve üst yapısını birlikte yapmış olan isteklilerin ihaleye katılabileceği belirlendiğinden söz konusu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmadığı sonucuna varılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Ancak her ne kadar söz konusu isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılsa da yeni oluşan sınır değer sonucu ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi değişmediğinden söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının esasa bir etkisi bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap