Yapım işlerine ilişkin alt yüklenici sözleşmelerindeki iş artışlarının alt yüklenici iş bitirme belgelerine eklenebileceği hk. (Düzenleyici Kurul Kararı)

Özet

Yapım işlerine ilişkin alt yüklenici sözleşmelerindeki iş artışlarının, iş artışının idarece onaylanması halinde, belge konusu sözleşmenin dayandığı ihalenin ilan veya duyuru tarihinde geçerli olan mevzuattaki sınırlamalar gözetilerek, düzenlenecek alt yüklenici iş bitirme belgelerine eklenebileceğine


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No     : 2020/038

Gündem No     : 37

Karar Tarihi     : 02.09.2020

Karar No         : 2020/DK.D-272

________________________________________

Gündem Konusu:

Alt yüklenici sözleşmelerindeki iş artışlarının, düzenlenecek alt yüklenici iş bitirme belgelerine eklenip eklenemeyeceği hususunda Kurum görüşü oluşturulması.

Karar:

Yapım işlerine ilişkin alt yüklenici sözleşmelerindeki iş artışlarının, iş artışının idarece onaylanması halinde, belge konusu sözleşmenin dayandığı ihalenin ilan veya duyuru tarihinde geçerli olan mevzuattaki sınırlamalar gözetilerek, düzenlenecek alt yüklenici iş bitirme belgelerine eklenebileceğine, bu itibarla,

İhalenin ilan veya duyuru tarihinin 18.08.2019 tarihinden önce olması halinde, belge tutarının alt yüklenici tarafından yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarından düşük olması şartıyla iş artışının alt yüklenici iş bitirme belgesine eklenebileceğine, birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının (iş artışları dahil) toplamının, toplam sözleşme bedelini aşamayacağına,

İhalenin ilan veya duyuru tarihinin 18.08.2019 tarihi ve sonrasında olması halinde,

Esas sözleşmede alt yüklenici çalıştırılmasına ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasındaki oranların uygulanması halinde, alt yüklenici iş deneyim belge tutarının tek bir alt yüklenici için toplam esas sözleşme bedelinin %30’unu ve yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını; birden fazla alt yüklenici çalıştırılması halinde ise bunlara ek olarak alt yüklenici iş bitirme belgelerinin toplam tutarlarının toplam esas sözleşme bedelinin %50’sini aşmaması şartıyla, alt yüklenici sözleşmelerinde yapılan iş artışlarının iş bitirme belge tutarlarına eklenebileceğine,

Esas sözleşmede alt yüklenici çalıştırılmasına ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasından farklı oranlar belirlenmesi halinde, alt yüklenicilere düzenlenecek iş deneyim belge tutarlarının bu oranları ve yapılan işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını aşmaması şartıyla, alt yüklenici sözleşmelerinde yapılan iş artışlarının iş bitirme belge tutarlarına eklenebileceğine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap