Yazılı bir sözleşme yerine taahhütname sunularak belediyeden iş bitirme belgesi istenilebilir mi?

Yayın Tarih: 07.06.2022 02:06
Özet

Bahse konu yazımıza istinaden ilgili idare tarafından gönderilen ve 27.10.2017 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eki belgeler incelendiğinde, söz konusu iş deneyim belgesinin düzenlenmesi amacıyla yapılan başvuruda, A ve B Blok yapı için 2 adet genel iskan belgesi, 2 adet yapı ruhsatı belgesi ile Beta Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık İnş. Tur. Tic. San. İth. İhr. Ltd. Şti.ne ait söz konusu yapının yapılma usulüne ilişkin verilmiş taahhütnamenin sunulduğu, sunulan belgeler arasında yazılı bir sözleşmenin olmadığı belirlenmiştir. Bu kapsamda yukarıda yer verilen hükümler doğrultusunda iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için gerekli olan diğer kriterlerin yanında ayrıca yüklenici ile işveren arasında imzalanmış, tarafların hak ve sorumluklarına ilişkin hükümlerin yer verildiği bir sözleşmenin de bulunması gerektiği, anılan istekli tarafından idareye sunulan iş deneyim belgesinin bir sözleşme kapsamında düzenlenmediği anlaşıldığından, bahsi geçen belgenin kamu ihalelerinde kullanılacak geçerli bir iş deneyim belgesi olarak kabul edilemeyeceğinden anılan isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.


Toplantı No : 2017/055
Gündem No : 32
Karar Tarihi : 01.11.2017
Karar No : 2017/UY.I-2925

 

BAŞVURU SAHİBİ:

İlhan GENÇ,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

D.S.İ. Antalya 13. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/351176 İhale Kayıt Numaralı “Antalya-Korkuteli Saksağan Tersip Bendi” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

D.S.İ.  Antalya 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 22.08.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Antalya-Korkuteli Saksağan Tersip Bendi” ihalesine ilişkin olarak İlhan Genç’in 15.09.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.09.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.09.2017 tarih ve 53145 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.09.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2410 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nda özel ortak olan Beta Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık İnş. Tur. Tic. San. İth. İhr. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin düzenlenmesine esas bir sözleşmesinin ve sözleşme bedelinin olmadığı, ilgili kişinin kendisinin arsa sahibi olduğundan kendi kendine kat karşılığı veya arsa karşılığı sözleşme yapma ihtimalinin de olmadığı, belediyeden alınan söz konusu belgenin usulsüz ve dolayısıyla geçersiz olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

(2) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında il özel idaresi tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, il özel idaresince düzenlenenler ise, vali veya yetkilendirdiği kişi tarafından onaylanır.” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Belge için başvuru” başlıklı 45’inci maddesinde “1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:

 

Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler için; yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri…” hükmü,

 

“İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ ncı maddesinde  “… 6) Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin % 60’ı esas alınır.” hükmü,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Antalya-Korkuteli Saksağan Tersip Bendi

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

İş kapsamında; 1 adet Tersip Bendi, 1 adet Geçirgen Tersip Bendi, 3 adet Islah sekisi yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Korkuteli/ANTALYA

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.1. …İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80‘inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşleri benzer iş grupları listesinde yer alan AVIII veya AIX grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuruya konu ihalenin “Antalya-Korkuteli Saksağan Tersip Bendi” ihalesi olduğu, söz konusu ihalede isteklilerden teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulmasının istenildiği Yapım İşleri Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AVIII veya AIX grubu işlerinin benzer iş olarak belirlendiği, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü olarak inşaat mühendisliği mezuniyet belgesinin belirlendiği görülmüştür.

 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerektiği, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde ise diğer ortakların, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabileceği bilinmektedir.

 

Bu kapsamda, ihale üzerinde bırakılan Türk Öğer Koç- Beta Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık İnşaat Turizm Ticaret Sanayi İthalat İhracat Limited Şirketi İş Ortaklığı’na ait teklif tutarının 2.240.091,00 TL olduğu ve ihalede teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere iş deneyimi istenildiği dikkate alındığında, anılan İş Ortaklığı’nın sağlaması gereken iş deneyim tutarının 1.792.072,80 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

Söz konusu İş Ortaklığı’nda pilot ortak olan Türk Öğer Koç tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği mezuniyet belgesinin sunulduğu, belge üzerinde mezuniyet tarihinin 08.09.1983 olduğu, söz konusu belge ekinde her ne kadar mezuniyetten sonra geçen onbeş yıllık sürenin üstündeki her yılın dikkate alınabilmesi için anılan kişiye ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesine yer verildiği görülmüş olsa da, sunulan mezuniyet belgesinin mezuniyet tarihinden sonra geçen 15 yılı dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda bulunan 3.250.215,00 TL (15 x 216.681,00 TL = 3.250.215,00 TL) tutarın, anılan İş Ortaklığı tarafından sağlanması gereken asgari iş deneyim tutarının tamamını sağladığı anlaşılmıştır.

 

 

Bu durumda, özel ortak tarafından istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan iş deneyim belgesinin sunulabileceği, anılan İş Ortaklığı’nda özel ortak olan Beta Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık İnşaat Turizm Ticaret Sanayi İthalat İhracat Limited Şirketi tarafından da iş deneyimi tevsik amacıyla Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce düzenlenmiş 25.10.2016 tarihli ve 22614-Y-ÖS-32-2 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin sunulduğu, sunulan belgede işin adının “Apartman İnşaatı(mesken)” olduğu, belgede sözleşme tarihinin 19.08.2005 geçici kabul tarihinin 23.08.2007, belge tutarının ise 1.745.637,00 TL olarak belirtildiği görülmüştür. Bununla birlikte belge üzerinde iş sahibinin Beta Gay. Yat. Dan. İnş. Tur. San. İth. İhr. Ltd. Şti.ve yüklenicinin Beta Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık İnş. Tur. Tic. San. İth. İhr. Ltd. Şti. olarak yer aldığı tespit edilmiştir.

Özel sektöre taahhüt edilerek gerçekleştirilen bir iş kapsamında olan söz konusu iş deneyim belgesinin belli bir sözleşme kapsamında düzenlenip düzenlenmediğini belirlemek amacıyla, belgeyi düzenleyen Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden anılan iş deneyim belgesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler istenmiştir.

Bahse konu yazımıza istinaden ilgili idare tarafından gönderilen ve 27.10.2017 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan yazı ve eki belgeler incelendiğinde, söz konusu iş deneyim belgesinin düzenlenmesi amacıyla yapılan başvuruda, A ve B Blok yapı için 2 adet genel iskan belgesi, 2 adet yapı ruhsatı belgesi ile Beta Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık İnş. Tur. Tic. San. İth. İhr. Ltd. Şti.ne ait söz konusu yapının yapılma usulüne ilişkin verilmiş taahhütnamenin sunulduğu, sunulan belgeler arasında yazılı bir sözleşmenin olmadığı belirlenmiştir. Bu kapsamda yukarıda yer verilen hükümler doğrultusunda iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için gerekli olan diğer kriterlerin yanında ayrıca yüklenici ile işveren arasında imzalanmış, tarafların hak ve sorumluklarına ilişkin hükümlerin yer verildiği bir sözleşmenin de bulunması gerektiği, anılan istekli tarafından idareye sunulan iş deneyim belgesinin bir sözleşme kapsamında düzenlenmediği anlaşıldığından, bahsi geçen belgenin kamu ihalelerinde kullanılacak geçerli bir iş deneyim belgesi olarak kabul edilemeyeceğinden anılan isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca bahsi geçen belgenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamayacağına ilişkin şerh düşülmesi ve söz konusu belgenin EKAP’ ta yer alan kaydının terkin edilmesi gerektiği hususunun belgeyi düzenleyen Muratpaşa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bildirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Türk Öğer Koç- Beta Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık İnşaat Turizm Ticaret Sanayi İthalat İhracat Limited Şirketi İş Ortaklığı’na ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Beta Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık İnşaat Turizm Ticaret Sanayi İthalat İhracat Limited Şirketi adına düzenlenmiş 25.10.2016 tarihli ve 22614-Y-ÖS-32-2 sayılı yüklenici iş bitirme belgesine, bu belgenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamayacağına ilişkin şerh düşülmesi ve söz konusu belgenin EKAP’ta yer alan kaydının terkin edilmesi gerektiği hususunun belgeyi düzenleyen Muratpaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bildirilmesine,

 

Oybirliği ile karar verildi.İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap