Yemek hizmeti alımında “poğaça”, “simit” ve “açma” için aşırı düşük açıklama yapılmasına gerek var mıdır? (Danıştay)

Özet

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde “ana çiğ girdi” ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılacağı açıklanmış olup, anılan maddeye göre “poğaça”, “simit” ve “açma”nın herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılmayacağı ve ana çiğ girdiler dışındaki unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı dikkate alındığında R…ta Yem. Tic. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu girdilerin tevsikine ilişkin açıklamaların mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamasına yönelik işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 15.07.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2015/70751 İhale Kayıt Numaralı “2016-2017 Yılları Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası” ihalesine ilişkin olarak A…i Öz. Hiz. İç ve Dış Tic. İnş. Nak. Yem. Ltd. Şti.nin04.09.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.09.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.09.2015 tarih ve 76185 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.09.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 27.10.2015 tarihli ve 2015/UH.III-2857 sayılı karar ile 4734 sayılı Kanun’un“54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

A…i Öz. Hiz. İç ve Dış Tic. İnş. Nak. Yem. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 14. İdare Mahkemesinin 28.01.2016 tarihli ve E:2015/3267, K:2016/166 sayılı kararında Malzemeli yemek hizmet alımı ihalelerinde, ana çiğ girdi maliyeti ve işçilik maliyeti için belirtilen 0,80-0,95 lik oranın, öğündeki, yemek pişirilmesi için gerekli enerji giderleri, temizlik malzemeleri, su, sigorta giderleri, ilaçlama ve hijyen sağlama giderleri, bakım onarım, amortisman, nakliye, sözleşme giderleri ve genel giderler, portör muayenesi ve tali çiğ girdiler dışındaki temel girdiler olduğu, poğaça, simit ve açmanın haftada 4 gün verilecek olması nedeniyle ciddi bir yekûn tutacağı, bu nedenle de açıklanması gereken 0,80-0,95’lik oranın içinde yer alması gerektiği, bunun yanında Kamu İhale Tebliğine göre, istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulurken, Tebliğ’in 79.2.2’nci maddesinde yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, fiyat teklifi sunulması yöntemi ile açıklanıyor olmasının gerekçesinin istekli tarafından belirtilmesinin zorunlu olduğu, ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi R…ta Yem. Tic. A.Ş. tarafından, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi ile açıklanan, poğaça, simit ve açma maliyetinin fiyat teklifi sunulması yöntemi ile açıklanıyor olmasının gerekçesinin belirtilmediği, diğer yandan aynı ihaleye teklif veren, K…fil Yem. Emi. Tem. İnş. Ot. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşın düşük teklif açıklamaları kapsamında poğaça, simit ve açma maliyetinin Ankara Halk Ekmek A.Ş. fiyatlarıyla açıklandığı, dolayısıyla poğaça, simit ve açma maliyetinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan hizmete ilişkin fiyatının bulunduğu ve bu yöntemle tevsik edilebildiği anlaşıldığından R…ta Yem. Tic. A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında, söz konusu girdilerin maliyetinin fiyat teklifiyle açıklanmasının mevzuata uygun olmadığı, bu itibarla dava konusu ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli R…ta Yem. Tic. A.Ş.nin teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştı” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu Mahkeme kararı sonrasında alınan 16.03.2016 tarihli ve 2016/MK-106 sayılı Kurul kararında “1-Kamu İhale Kurulunun 27.10.2015 tarihli ve 2015/UH.III-2857 sayılı kararının R…ta Yem. Tic. A.Ş. ile ilgili kısmının iptaline,

2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda R…ta Yem. Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararına ilişkin olarak Kurum tarafından temyiz yoluna başvurulmuş, Danıştay 13. Dairesince verilen 27.06.2016 tarihli ve E:2016/1275, K:2016/2856 sayılı kararda Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan 79.2.6’ncı maddesinde "ana çiğ girdi" ibaresinden ilgili yemeğin pişirilmesi için gerekli temel girdilerin anlaşılacağı açıklanmış olup, anılan maddeye göre "poğaça", "simit" ve "açma"nın herhangi bir yemeğin pişirilmesinde ana çiğ girdi olarak kullanılmayacağı ve ana çiğ girdiler dışındaki unsurlar için açıklama sunulmasına gerek olmadığı dikkate alındığında R…ta Yem. Tic. A.Ş. tarafından sunulan söz konusu girdilerin tevsikine ilişkin açıklamaların mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından, anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmamasına yönelik işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır” ifadelerine yer verilerek anılan Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap