Yönetim kurulunda yabancı ortakları bulunan yerli istekli şirketin yabancı ortakları için adli sicil kayıt belgesi vermesi gerekir mi?

Özet

Yerli istekli olan A…tek Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketine sözleşmeye davet yazısının 05.12.2014 tarihinde elden tebliğ edildiği, sözleşme imzalanması için gerekli belgelerin anılan istekli tarafından 05.12.2014 tarihini izleyen günden itibaren on günlük süre içerisinde sunulması gerektiği, bu sürenin 15.12.2014 tarihinde son bulduğu, anılan istekli tarafından söz konusu süre içerisinde istenilen belgelerin, yabancı uyruklu 2 yönetim kurulu üyesinin adli sicil kayıtları eksik olmak üzere sunulduğu, idare tarafından yabancı uyruklu yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kayıtlarının sunulmadığının tespit edilmesi üzerine anılan istekliye 17.12.2014 tarihinde gönderilen yazı ile söz konusu eksikliğin 3 iş günü içerisinde tamamlatılması gerektiğinin bildirildiği, dolayısıyla sözleşmeye davet yazısının gönderilmesinden itibaren sözleşme imzalamak için gerekli belgelerin tamamlanması için 10 günlük sürenin bitiminden sonra, ihale üzerinde bırakılan istekliye idare tarafından ilave 3 günlük daha sürenin verildiği, firmanın bu süre içerisinde de yabancı uyruklu yönetim kurulu üyelere ilişkin belgeleri sunmadığı, verilen süreler içinde bu belgeleri temin edilemeyeceğinin anılan istekli tarafından idareye bildirildiği,

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemelerinden yerli isteklinin yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri için adli sicil kaydı sunulmayacağı veya farklı sürelere tabi olunacağı sonucu çıkmadığından idarece verilen ek süre içinde de sözleşme imzalanması için gerekli belgelerdeki eksikliklerini tamamlamaması nedeniyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmemiştir.


kik kamu ihale kurumu kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Toplantı No

: 2015/008

Gündem No

: 44

Karar Tarihi

: 28.01.2015

Karar No

: 2015/UH.I-285

 

Şikayetçi: 

A…tek Mühendislik Çevre Ölçüm Ve Danış.Hiz.Tic.A.Ş. 

İhaleyi Yapan Daire: 

İett İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Başvuru Tarih ve Sayısı: 

12.01.2015 / 1981 

Başvuruya Konu İhale: 

2014/148884 İhale Kayıt Numaralı "İş Sağlığı Ve Güvenliği Ölçümleri" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 

Karar: 

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

A…tek Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danış. Hiz. Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü,

Şahkulu Mah. Erkan-I Harp Sok. No: 2 Tünel 34420 Beyoğlu/İSTANBUL

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/148884İhale Kayıt Numaralı “İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri” İhalesi

 

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

            İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 19.11.2014 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri” ihalesine ilişkin olarakA…tek Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danış. Hiz. Tic. A.Ş.nin 29.12.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.01.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.01.2015 tarih ve 1981 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/154 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı, sözleşme imzalama aşamasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinde istenilen belgelerin idareye sunulduğu, idarenin 17.12.2014 tarihli ve 8818 sayılı yazısı ile 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin (e) bendi ile ilgili olarak yabancı yönetim kurulu üyelerine ait adli sicil kayıtlarının sunulmadığı, söz konusu eksikliklerin 3 iş günü içerisinde tamamlatılması gerektiğinin ve aksi durumda geçici teminatlarının gelir kaydedileceğinin firmalarına bildirildiği, firmaları tarafından ilgili yazıya istinaden 18.12.2014 tarihli ve 070 sayılı yazıyla idareye bu talebin doğru olmadığı ve belirtilen süre içerisinde temin edilemeyeceğine ilişkin bilgilendirme yaptıkları, idarenin 24.12.2014 tarihli ve 8975 sayılı yazısı ile firmalarının ihale dışı bırakıldığının ve geçici teminatlarının gelir kaydedildiğinin kendilerine bildirildiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.5.3’üncü maddesinde, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde istenecek belgelerin temin edileceği yerlerin açıkça belirtildiği, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketlerinin yerli istekli olduğu, bu nedenle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.5.3.1’inci maddesi ve alt maddelerine tabi olduğu, ilgili maddenin 17.5.3.1.2’nci alt maddesinde yerli istekli olan tüzel kişilerin evraklarının nereden temin edeceği ve hangi evrakların idare tarafından kabul edeceğinin açıkça belirttiği, bu doğrultuda şirketlerinin T.C. vatandaşı olan yönetim kurulu üyeleri Ufuk Malak ve Ali Atlı’ya ait adli sicil kayıtlarının belirtilen devlet birimlerinden alındığı ve idareye Tebliğ’in ilgili maddesine uygun şekilde sunulduğu, yabancı yönetim kurulu üyelerinin Türkiye’de oturma ve çalışma izinlerinin bulunmadığı, bu nedenle ilgili madde doğrultusunda Adalet Bakanlığının ilgili birimlerinden belge almalarının mümkün olmadığı, idarenin istemiş olduğu belgelerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.5.3.2’nci maddesini işaret edilerek “yabancı istekliler yönünden” temin edilecek belgeler adı altında şirketlerinden talep edildiği, istenen bu belgelerin yerli istekli olan şirketlerinden istenmemesi gerektiği, bu istenen evrakların belirtilen süreler içerisinde temin ve idareye teslim edilmesinin yurtiçi ve yurtdışı prosedürlerinden dolayı mümkün olmadığı, tek başına imza yetkisine sahip olan Ufuk Malak ve diğer yönetim kurulu üyesi Ali Atlı’ya ait evrakların kabul edilmesi ve sözleşmenin idarece imzalanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

           

İhale konusu iş, “İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri hizmet alımı” olup 4734 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale gerçekleştirilmiştir.

 

19.11.2014 tarihinde yapılan ihalede 3 firma ihale dokümanı almaya davet edilmiş, söz konusu ihaleye 3 istekli teklif vermiş, 21.11.2014 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif sunduğu belirlenen A…tek Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi üzerinde bırakılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan 19.11.2014 tarihli ilk ve son tekliflerine ilişkin birim fiyat teklif mektupları eki cetvellerde “…İhale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),(b),(c),(d),(e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri İdarenize derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz…” ibaresi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan başvuru sahibi istekliye 05.12.2014 tarih ve 5005 sayılı sözleşmeye davet yazısı gönderilmiş, anılan yazıda; “İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri Hizmeti Alımı işine ait ihale firmanız uhdesinde kalmıştır. Tebliğ tarihini izleyen günden itibaren en geç on gün içinde, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kesin teminatı vermek ve diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalamanız gerekmektedir.” ifadelerine yer verilmiş olup, sözleşmeye davet yazısı anılan istekliye 05.12.2014 tarihinde elden tebliğ edilmiştir. Buna göre tebliğ tarihi olan 05.12.2014 tarihini izleyen günden itibaren 10 günlük sözleşme imzalama süresinin son gününün 15.12.2014 tarihi mesai saati sonu olduğu anlaşılmıştır.

 

            İhale işlem dosyasında, başvuru sahibi ihale üzerine kalan istekli tarafından idareye sunulduğu belirtilen, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ve kesin teminatın yatırıldığına ilişkin belgelerin yer aldığı; bu çerçevede iddia konusu edilen 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan belgeler kapsamında 2 adet belgenin sunulduğu; bunların Ufuk Malak’a ve Ali Atlı’ya ait 11.12.2014 tarihli T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınmış adli sicil kaydı bulunmadığına ilişkin belgeler olduğu görülmüştür.

 

Başvuru sahibi istekli tarafından idareye sunulan belgelerin idarece incelenmesi neticesinde düzenlenen 17.12.2014 tarihli yazıda; “Firmanızın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendine ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.5.3.1.2. maddesinde belirtilen ‘İsteklinin tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortakların tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alacakları belgeler İdarelerce kabul edilecektir. Öte yandan, sermaye şirketinde yönetim kurulu üyesi veya limited şirket müdürü olmasa dahi şirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortakların da 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca adli sicil kaydını ibraz etmeleri gerekmektedir.’ hükmüne istinaden idaremize vermiş olduğu belgelerden yabancı yönetim kurulu üyelerine ait adli sicil kayıtlarını sunamadığı görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.6.3. maddesinde ‘4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince, ihaleye katılan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı, bu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı veya ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.’ hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda anılan hükümler gereğince söz konusu eksiklikler iş bu mektubumuzun tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde tamamlanmasını, aksi takdirde firmanızın idaremize yatırmış olduğu 2.225,00 TL’lik nakit geçici teminatınızın idaremize gelir kaydedileceği hususunda bilgi ve gereğini rica ederim” ifadelerine yer verilmiştir. Anılan yazı 17.12.2014 tarihinde başvuru sahibi istekliye faks ile bildirilmiştir.

 

Bunun üzerine anılan istekli tarafından idareye sunulan 18.12.2014 tarihli ve 070 sayılı yazıda“…Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan şirketimiz yerli istekli olup, Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.5.3.1 maddesi ve alt maddelerine tabidir. İlgili bu maddenin alt maddesi olan 17.5.3.1.2 maddesi yerli istekli olan tüzel kişilerin evrakları nereden temin edeceği ve hangi evrakların idare tarafından kabul edileceğini açıkça belirtmektedir. Bu doğrultuda “Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alacakları belgeler idarelerce kabul edilecektir.” doğrultusunda şirketimizin T.C vatandaşı olan yönetim kurulu üyeleri Sn.Ufuk MALAK ve Sn.Ali ATLI’ya ait adli sicil kayıtları, belirtilen devlet birimlerinden alınmış ve kurumunuza Tebliğin ilgili maddesine uygun şekilde sunulmuştur. Yabancı yönetim kurulu üyelerimizin Türkiyede oturma izinleri ve çalışma izinleri bulunmadığı için ilgili madde doğrultusunda Adalet Bakanlığı’nın ilgili birimlerinden belge almaları mümkün olmadığından dolayı ilgili madde gereğince kurumunuza sunulacak ve idareniz tarafından kabul edilecek bir belge sunmamız mümkün değildir…” ifadeleri yer almaktadır.

 

Bu yazı üzerine idarenin başvuru sahibi istekli hitaben yazdığı 24.12.2014 tarihli ve 8975 sayılı yazıda, yabancı yönetim kurulu üyelerine ait adli sicil kayıtlarının sunulmaması nedeniyle geçici teminatın gelir kaydedildiği belirtilmiş olup bu yazının 24.12.2014 tarihinde başvuru sahibi istekliye faks ile bildirildiği anlaşılmıştır.

 

Bunun üzerine başvuru sahibi istekli tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulmuş, idare cevabında “…yerli istekli yönetim kurulu üyelerinden bir veya bir kaçının yabancı uyruklu olması istekliye yabancı istekli sıfatı kazandırmayacağı, söz konusu isteklinin yerli istekli statüsünde olduğu, ihale konusu işe ilişkin sözleşmeyi imzalaması için sözleşmeye davet mektubunun 05/12/2014 tarihinde elden tebliğ edildiği ve en geç 15/12/2014 tarihi mesai bitimine kadar sözleşmeyi imzalaması gerektiği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendine ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.5.3.1.2, 17.6.1. ve 17.6.3. maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda sözleşme imzalamak için son gün olan 15.12.2014 tarihi mesai bitimine kadar şirket yönetim kurulu üyelerinin tamamının adli sicil kayıtlarını sunması gerekirken Charles Wilfred LeBlans ve Per Andreas Jonsson yönetim kurulu üyelerine ait 4734 sayılı kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendine göre sunulması gereken adli sicil kaydını süresi içinde sunulmadığı, bu nedenle anılan istekli hakkında Kamu İhale Genel Tebliğinin 17.6.3 üncü maddesi uyarınca işlem yapılması gerektiğine ilişkin işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığından isteklinin itirazı uygun görülmemiştir.” hususlarına yer vermiştir. İdarenin kararının bildirilmesi üzerine itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

İhale üzerinde bırakılan başvuru sahibi istekli anonim şirket olup tüzel kişi istekli durumundadır. Anılan isteklinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Yerli İstekli: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikleri,” ifade eder hükmüne göre yerli istekli olup olmadığı yönünden değerlendirme yapıldığında, teklif dosyasında sunduğu Ticaret Sicil Gazetesi örnekleri arasında yer alan tüzel kişiliğin ortakları ve yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir (03.10.2013, 08.11.2012, 01.10.2012, 29.08.2012, 14.08.2012 tarihli) Ticaret Sicil Gazetesi örnekleri ve odaya kayıtlı olunduğunu gösterir İstanbul Ticaret Odası Faaliyet Belgesi sicil kayıt suretinden anılan anonim şirketin 486599 sicil numarası ile ticaret siciline kayıtlı yerli istekli durumunda bir tüzel kişilik olduğu; şirket yapısı incelendiğinde yönetim kurulu üyelerinin “Ufuk Malak, Ali Atlı, Charles Wilfred LeBlanc ve Per Andreas Jonsson” olduğu ve yönetim kurulu üyelerinden Charles Wilfred LeBlanc’nin Kanada vatandaşı, Per Andreas Jonsson’ın İsveç vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla A…tek Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketinin yabancı uyruklu 2 gerçek kişinin yönetim kurulu üyesi bulunduğu bir tüzel kişi yerli istekli olduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında,

 

            “Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

 

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

              

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

       

c) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

               

 d) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

               

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

              

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

               

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

              

h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

             

i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

              

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

 

Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.

 

Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması” başlıklı 68’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında “(3) Mücbir sebep halleri dışında, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli de, yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşme imzalamak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, bu isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilerek Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, … Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere idareye sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, bu isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı 17’nci maddesinde,

“17.5. 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendine ilişkin olarak,

1/1/2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen isteklilerin ihale dışı bırakılacağı, 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları hüküm altına alınmıştır.”

17.5.3. Belgelerin temin edileceği yerler:

17.5.3.1. Yerli istekliler yönünden:

17.5.3.1.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde; ihale tarihinden önceki beş yıl içinde mesleki faaliyetleri ile ilgili mahkumiyet kararına ilişkin belgeler Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alınacaktır.

17.5.3.1.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, kolektif şirket ise ortakların tamamının, komandit şirkette komandite ortakların hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bağlı birimlerden alacakları belgeler İdarelerce kabul edilecektir. Öte yandan, sermaye şirketinde yönetim kurulu üyesi veya limited şirket müdürü olmasa dahi şirketin idaresinde hakim etkisi bulunan ortak veya ortakların da 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendi uyarınca adli sicil kaydını ibraz etmeleri gerekmektedir.

17.5.3.2. Yabancı istekliler yönünden:

17.5.3.2.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde; 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlara ve 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendine ilişkin adli sicil kayıtlarını,

i- T.C. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden,

ii- Uyruğunda bulundukları ülke mevzuatı uyarınca bu ülkelerin yetkili makamlarından,

Almaları gerekmektedir.

17.5.3.2.2. İsteklinin tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin kurulduğu ülke mevzuatı uyarınca şirket müdürleri ile şirket yönetiminde yer alanların veya şirketi temsile yetkili olanların 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlara ilişkin adli sicil kayıtlarını,

i- Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden,

ii- Ayrıca tüzel kişiliğin kurulduğu veya sayılanların uyruğunda bulundukları ülke yetkili makamlarından,

Almaları gerekmektedir.

17.5.3.2.3. Söz konusu belgeler, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi dördüncü fıkrası (e) bendinde ve 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlara ilişkin ceza ve mahkumiyet kararlarına ilişkin ve ülkeleri mevzuatında paralellik taşıyan belge niteliğinde olması halinde kabul edilecektir.

17.5.3.2.4. Diğer taraftan; adli sicil kaydına ilişkin belgelerin düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu hususun veya ülke mevzuatı uyarınca düzenlenen belgelerin, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin kurulduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerince veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerince teyit edilmesi zorunludur.

17.6. İhale üzerinde kalan isteklilerin Kanun’un 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri sözleşmeden önce sunamaması,

17.6.1. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı maddelerinde; İhale üzerinde kalan istekliden, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu ve bu belgelerin, ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

17.6.1.1. İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişi isteklinin ya da ortak girişimin ortaklarından en az birinin yabancı istekli olması durumunda, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin sunulması ile sözleşmenin imzalanmasına ilişkin diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi için idare tarafından sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yirmiiki gün süre verilmesi gerekmektedir. İdarelerce sözleşmeye davet amacıyla kullanılan “Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Formda”, ihale üzerinde kalan isteklinin yerli veya yabancı istekli olması durumu dikkate alınarak on günlük ya da yirmiiki günlük sürenin seçilmesi gerekmektedir.

17.6.2. İhale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilecektir.

17.6.2.1. Anılan belgelerin isteklilerin “ihale tarihindeki” durumunu göstermesi gerektiğinden, isteklilerin ilgili idarelere (vergi daireleri, sosyal güvenlik il müdürlükleri vb.) yaptığı başvurularda bu belgeleri ihale tarihindeki durumlarını gösterecek şekilde istemeleri, adı geçen idarelerin de isteklilerin ihale tarihindeki durumunu gösterecek şekilde belgeleri düzenleyerek vermeleri gerekmektedir.

17.6.3. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentleri gereğince, ihaleye katılan isteklinin teklifinin başka bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı, bu isteklinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı veya ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.

17.6.4. İhale üzerinde kalmasına rağmen süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin ise Kamu İhale Kanununun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve anılan Kanunun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerinden yasaklanması gerekmektedir. Bu çerçevede; sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından taahhüt edilen hususlara ilişkin yukarıda belirtilen belgelerin sözleşme imzalama süresi içinde sunulmaması halinde, bu istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar” kapsamında değerlendirme yapılacak ve ayrıca anılan Kanunun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatı gelir kaydedilecektir. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerine ilişkin belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından ilgili yerlerden temin edilerek süresi içerisinde ihaleyi yapan idareye sunulması ve bu belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin anlaşılması (sosyal güvenlik prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, sonradan ihalenin iptal edilip edilmediğine bakılmaksızın, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, fakat haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.” açıklamaları yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemeleri ve yapılan tespitler birlikte değerlendirildiğinde,

İhale üzerinde bırakılan ve sözleşmeye davet edilen yerli istekli durumundaki anonim şirket tüzel kişiliğinin yönetim kurulu üyelerinin 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.” durumunda olmadığını gösterir Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerden alacakları belgeleri on günlük sözleşme imzalama süresi içinde sunması gerektiği,

Yerli istekli olan A…tek Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketine sözleşmeye davet yazısının 05.12.2014 tarihinde elden tebliğ edildiği, sözleşme imzalanması için gerekli belgelerin anılan istekli tarafından 05.12.2014 tarihini izleyen günden itibaren on günlük süre içerisinde sunulması gerektiği, bu sürenin 15.12.2014 tarihinde son bulduğu, anılan istekli tarafından söz konusu süre içerisinde istenilen belgelerin, yabancı uyruklu 2 yönetim kurulu üyesinin adli sicil kayıtları eksik olmak üzere sunulduğu, idare tarafından yabancı uyruklu yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kayıtlarının sunulmadığının tespit edilmesi üzerine anılan istekliye 17.12.2014 tarihinde gönderilen yazı ile söz konusu eksikliğin 3 iş günü içerisinde tamamlatılması gerektiğinin bildirildiği, dolayısıyla sözleşmeye davet yazısının gönderilmesinden itibaren sözleşme imzalamak için gerekli belgelerin tamamlanması için 10 günlük sürenin bitiminden sonra, ihale üzerinde bırakılan istekliye idare tarafından ilave 3 günlük daha sürenin verildiği, firmanın bu süre içerisinde de yabancı uyruklu yönetim kurulu üyelere ilişkin belgeleri sunmadığı, verilen süreler içinde bu belgeleri temin edilemeyeceğinin anılan istekli tarafından idareye bildirildiği,

Yukarıda aktarılan mevzuat düzenlemelerinden yerli isteklinin yabancı uyruklu yönetim kurulu üyeleri için adli sicil kaydı sunulmayacağı veya farklı sürelere tabi olunacağı sonucu çıkmadığından idarece verilen ek süre içinde de sözleşme imzalanması için gerekli belgelerdeki eksikliklerini tamamlamaması nedeniyle ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale dışı bırakılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından iddia yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap