Zeyilnamenin itirazen şikayet başvurusu yapan istekliye son teklif verme tarihinden dokuz gün önce tebliğ edilmiş olması dolayısıyla ihale iptal edilebilir mi?

Özet

4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 29. Maddesi gereğince ihale dokümanında yapılan değişikliğin ihale dokümanı satın alan isteklilere son teklif verme tarihinden en az on gün önce tebliğ edilmesi gerektiğinden ve uyuşmazlık kanusu ihalede dokümanda değişiklik yapan zeyilnamenin itirazen şikayet başvurusu yapan istekliye son teklif verme tarihinden dokuz gün önce tebliğ edilmiş olması mevzuata aykırı olduğundan, ihale işlemlerinin ve ihale kararının bu gerekçeyle iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararından hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.


danıştay kararları ihale-soru-cevap ihalesorucevap.com

Danıştay 13. Dairesinin 04.04.2012 tarihli ve E:2009/3813 K:2012/581 sayılı kararında;

“Dosya içeriğinde yer alan 06.03.2008 tarihli zeyilname ile kanal kazıcının hidrolik pilot kumandalı olmasının yanı sıra hidrolik levyeli tip şeklinde de olabileceği düzenlemesi getirilmiş ve teknik şartnamenin 6.6.5. maddesi yukarıda belirtilen şekilde değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile ihaleyi yapan idare tek tip kanal kazıcı yerine iki tip kanal kazıcının teklif edilebileceğini kabul etmiştir. İdare tarafından bu yönde değişiklik yapılırken kanal kazıcının kumandasının hidrolik pilot kumandalı joystik tipinde olmasının teknik bir üstünlük olması nedeniyle bu uygulamayı yapan imalatçılar yönünden ilave bir maliyet getirdiğinden rekabet şartlarını temin bakımından hidrolik pilot kumandalı joystik tipinde kanal kazıcı teklif edenlere %4’lük fiyat avantajının sağlanacağı açıkça ifade edilmiştir. İdare tarafından yapılan bu düzenleme ile %4’lük fiyat avantajının hangi tür kanal kazıcıyı teklif edenlere uygulanacağı açıkça belirtildiğinden, dava konusu Kurul kararının, zeyilname ile yapılan değişiklik ile ihale dokümanında hangi maddenin değiştirildiğinin belirtilmemesi nedeniyle belirsizliğe sebep olunduğu yolundaki gerekçesinde hukuki isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan 4734 sayılı Kanun’un yukarıda aktarılan 29. Maddesi gereğince ihale dokümanında yapılan değişikliğin ihale dokümanı satın alan isteklilere son teklif verme tarihinden en az on gün önce tebliğ edilmesi gerektiğinden ve uyuşmazlık kanusu ihalede dokümanda değişiklik yapan zeyilnamenin itirazen şikayet başvurusu yapan istekliye son teklif verme tarihinden dokuz gün önce tebliğ edilmiş olması mevzuata aykırı olduğundan, ihale işlemlerinin ve ihale kararının bu gerekçeyle iptaline ilişkin dava konusu Kurul kararından hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.”gerekçesiyle temyiz isteminin kabulüne ve Ankara 2. İdare Mahkemesinin 07.04.2009 tarihli ve E:2008/1428, K:2009/500 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir.


İhaleSoruCevap İstatistikler


Analiz

Makale

Sayaç

Karar

Soru Cevap